فاتح بهرامی

از ما می پرسند: در نظام حکومتی مورد نظر شما پارلمان چه جائی دارد؟ آیا رئیس جمهور شخصیت اول مملکت است یا نخست وزیر؟

پاسخ به سوال درباره حزب کمونیست کارگری ایران در نظام حكومتی مورد نظر ما پارلمان جائی ندارد. پارلمان، حتی بهترین نوع آن مانند كشورهای پیشرفته سرمایه داری، ابزاری برای دخالت مردم در امر حاكمیت نیست. سهم مشاركت مردم در نظامهای پارلمانی همان رای چهار پنج سال یكبار است. در این …

ادامه مطلب

بررسی انقلاب اکتبر مهمترین واقعه سرنوشت ساز تاریخ مبارزه طبقاتی! “فاكتها و واقعیات”

انترناسیونال:  مخالفین انقلاب اکتبر مدعی اند که این رویداد نه انقلاب بلکه، دسیسه و توطئه و کودتای گروهی از کمونیست ها به رهبری لنین بوده است. آیا بنظر شما این رویداد یک انقلاب بوده است و طبقه کارگر روسیه در آن نقش کلیدی داشته است؟  بر اساس کدام فاکت ها …

ادامه مطلب