حمید پویا

رهنمود برای جنبش جاری مردم ایران

 کارگران  و مردم آزادیخواه ایران! تداوم جنبش اعتراضی سراسری جاری شما علیه رژیم جمهوری اسلامی، بنظر من، برای اینکه به سرنگونی یا برکناری یا فروپاشیِ قطعی این رژیم بیانجامد قبل از همه نیازمند یک رهبری واحد سراسری به شرح زیر است : این  رهبری سراسری واحد  بدینگونه به وجود می …

ادامه مطلب