جواد طیب

جواد طیب – سردبیر نشریه اعتراض: طبقۀ کارگر و جنبش آزادیخواهی در ایران مستحق حمایت و همبستگی است

حدود دو ماه است که بیش از بیست هزار کارگر نیشکر هفت‌ تپه و خانواده‌های شان در ایران،برای تحقق خواست‌هایی چون: لغوخصوصی‌سازی،استخدام دوبارۀ کارگران اخراج شده، پرداخت حقوق معوقۀ چندین ماه و تمدید حق برخورداری از بیمه‌های درمانی و خدماتی، دست به اعتصاب زده اند. از سال 1394 کهاین شرکت …

ادامه مطلب