محمد حسن پوره

دستمزد، ابزار تهدید پنهان سرمایه داری

کمیته سه جانبه یکشنبه درخواست بازنگری مزدسال 97را کرد .در کمیته سه جانبه ،کارفرما یا سرمایه دار با مطالعه پیشینه مباحث این جلسات نشان داده که دورنمای خوبی برای موافقت با اصلاح و افزایش دستمزدها انتظار نمی رود .هزینه معیشت کارگران افزایش یافته و قدرت خرید مزد بگیران تا حد …

ادامه مطلب