منصور رسا

با اعتصابات سراسری اعتراضات در خیابان را قدرت دهیم.باید جمهوری اسلامی را به زیر بکشیم

انعکاس یک تاریخ واقعی در حال جریان از جدال تعیین کننده ما کارگران ونیروی کارمزدی وتوده مردم علیه وضع موجود را در سیمای همه بورژوازی میتوان دید. با نگاه به چهره رژیم وهمه متولیان و مدافعان این وضع و بربریت موجود میتوان فهمید که ما کارگران و مردمان راه را …

ادامه مطلب

اعتصاب متحدانه سراسری علیه تحمیل استیصال ضرورت فوری ست!

کارگر کمونیست ٦٠٣ بردگی کارمزدی اینجا با کشتار جاری ست و حکومت دارد برای ۱۵ درصد و….افزایش مزد وحقوق و اینکه بیشتر نمیتوانیم، نداریم و نمیشود،  زوزه میکشد. برمتن جدالِ همین امروزِ کار و سرمایه که خونین است، و بر متن گسترده ترین جنبش اعتراضیِ نپذیرفتن و خیزش اردوی کارمزدی …

ادامه مطلب

رژیم را باید«بی لکنت از خشم» و با قهر انقلاب در هم شکست!

کارگر کمونیست ٦٠١: تنها راه ممکنِ خلاصی از فقر وحقارت و جنایاتی که نفرت انگیزترین حاکمیت جامعه بردگی مزدی بر زندگی ما مردمان آوار کرده است، انقلابِ قهرآمیز و خونین است. خیزش آبان ۹۸ ما کارگران و توده مردم، رسمیت دادن و بصدا در آوردن شیپور انقلابی که در راه …

ادامه مطلب

با ساز و کاری اجتماعی سرکوبگری ها را خنثی کنیم

 بردگی مزدی در ابعاد بیرحمانه ای در این سرزمین جاریست .  مزد و معاش بعنوان اساسی ترین دغدغه در پایه ای ترین تَقلٌا و مبارزه برای معیشت و بقاء و زیست کارگران و اردوی کارمزدی در جدال هر روزه  کار و سرمایه و در  میدان های متنوعی اوج گرفته است. …

ادامه مطلب

بن بست سرمایه در پله آخر

هر دوخشتی که کارگران و نیروی کارمزدی برای بهبود اوضاع شان بر هم میگذارند، بخشی از جدال قطعی کار و سرمایه است. عنقریب کارگران و اردوی کارمزدی  دیگر نه با لکنت زبان، که با «کُفرگوئی» علیه بنیان های سرمایه به میدان خواهند آمد. علیه نظم نفرت انگیزی که از خونین …

ادامه مطلب