رحمان گلچهره

اعتراضات و اعتصابات سراسری، راهکار اساسی علیه وضع موجود

کارگر کمونیست ۵۷۱: اول مه ، کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان آمدند و مطالباتشان را فریاد زدند، حقوق سرکوب شده وبه غارت رفته شان را میخواستند، و شما متولیان و مدافعان حاکمیت سرمایه کماکان زدید و گرفتید و بردید. امسال نیز مزد و حقوق را با اتکا به یک سری …

ادامه مطلب