شادی شوشتری

شیشه عمر جنایت کاران اسلامی دست کارگران است

روز پنجشنبه اول نوامبر، رانندگان و کامیون داران برای چهارمین بار دست به اعتصاب زدند. رانندگان می گویند نه تنها به هیچکدام از خواسته هایشان رسیدگی نشده بلکه دولت فاشیست اسلامی با تهدید کارگران و دستگیری بیش از دویست و شصت نفر از رانندگان و همچنین حکم اعدام نه نفر …

ادامه مطلب