شیرین اکبری

بمناسبت سالگرد خیزش آبانماه

آبان 98 نقطه عطفی برای جنبش سرنگونی علیه جمهوری اسلامی بود. مردم جانشان را در دستشان گرفتند وبا حمله به فرمانداریها ومراکزمذهبی و گارد ضدشورش وپاره کردن و اتش زدن عکس های خامنه ای و پرچم جمهوری اسلامی، ده ها شعبه بانک را در خیلی از شهرها اتش زدند. جانیان …

ادامه مطلب

پیش به سوی اعتصابات سراسری

کارگر کمونیست ٦٣٤کارگران هفت تپه شجاع ترین کارگرانی هستند که متحدانه به پا خواستند و بیش از پنجاه روز پی در پی درگرمای پنجاه درجه خواستار رسیدگی به خواستهایشان شده اند. آنهاخواستارجمع شدن بساط دزدی وغارت درهفت تپه می باشند. آنهامعترض دستگیری عده ای ازکارگران ورهبران کارگری هستند.اسماعیل بخشی فعال …

ادامه مطلب

کرونا وجنبش کارگری وزندانیان, جان زندانیان در خطر است و جمهوری اسلامی مسئول

زمانی که اعلام ویروس کرونا شد همه کشورها ارتباطشان رابا کشور چین قطع کردند. ولی ایران همچنان مسافر جابجا می کرد و جانیان اسلامی در پش تجارت و سودجویی هایشان مسئله کرونا را کتمان می کردند. تمام سعی شان این بود که ویروس کرونا را بی اهمیت جلوه دهند. بخاطر …

ادامه مطلب

آن روز دور نیست

مبارزات مردم اعم از کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان در طی این چهل سال بی وقفه ادامه داشته و طی دوره هائی در اشکالی بر جسته خود نمائی کرده است. پیشاپیش جنبش اعتراضی کارگری، کارگران هفت تپه با شعاراداره شورائی پا به عرصه مبارزه گذاشتند. معلمان با اعتصابات گسترده در مقابل …

ادامه مطلب