سیما منصوری

مبارزه مردم علیه “کرونای حکومتی” در ایران، با جنبش سرنگونی گره خورده است

کرونا ویروس، از همان بدو ورودش در ایران با بقاء حکومت وقدرت سیاسی و سرکوب گره خورده است. “کُرونای حکومتی” ترجمه تعرض و آوار یک ویروس مرگبارتر بر جان و زندگی مردم و مرتبط با همه تحولات سیاسی/اجتماعی تاکنونی، و در پیوند با همه تلاش های ضدانسانی/ضدانقلابی حاکمیت سرمایه در …

ادامه مطلب