سیما منصوری

مطالبه “مزد و حقوق” و رفاه معیشت امر فوری جنبش های کارمزدی است! سیما منصوری

مندرج در کارگر کمونیست ۷۴۵ کشمکش ها و جدال ها و اتحاد های موجود در جنبش های کارگری و بازنشستگان و معلمان و…، نه توصیه ای و تئوریکی و “دسیسه فرقه “ای ست و نه تعابیری ست که گرایشات سرمایه تبلیغ و روایت میکنند . باید اذعان داشت که حکومت …

ادامه مطلب

بگیر و ببندهای حکومت و همسوئی تعرض متحدانه کارمزدی- سیما منصوری  

مندرج در کارگر کمونیست ۷۴۳  در روند جدال های توده کارمزدی در پهنه قلمروهای اقتصادی، متحد شدن نیروهای کار درساختارهای اجتماعی و علنی و به درجات گوناگون،  بمثابه ضرورتی اجتناب ناپذیر از کشمکش و تلاش برای بهبود معاش و تغییر وضعیت زندگی شان بیرون زده است . بر متن چهار …

ادامه مطلب

مبارزه مردم علیه “کرونای حکومتی” در ایران، با جنبش سرنگونی گره خورده است

کرونا ویروس، از همان بدو ورودش در ایران با بقاء حکومت وقدرت سیاسی و سرکوب گره خورده است. “کُرونای حکومتی” ترجمه تعرض و آوار یک ویروس مرگبارتر بر جان و زندگی مردم و مرتبط با همه تحولات سیاسی/اجتماعی تاکنونی، و در پیوند با همه تلاش های ضدانسانی/ضدانقلابی حاکمیت سرمایه در …

ادامه مطلب