خالد ناصری

ناسیونالیستها از تفرقه نان میخورند

ناسیونالیزم در استان خوزستان مثل همه جای دیگر بدرجه ای وجود دارد. اما در بین مردم عرب زبان این استان با وجود احزاب و سازمانهای ناسیونالیستی در سالهای اخیربدرجه ای رواج بیشتری یافته است. احزاب و سازمانهایی از جمله تضامن دمکرات اهواز و خلق عرب همواره مردم را به تظاهرات …

ادامه مطلب