گفتگو بزبانهای دیگر

همبستگی انسانی،نگاهی به چند خبر به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به چند خبر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۳ مهر ۱۴۰۱ – ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب

همبستگی انسانی: در اوین چه گذشت؟ ادامه اعتراضات و تجمعات دانشجویی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺در اوین چه گذشت؟ ادامه اعتراضات و تجمعات دانشجویی تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۴ مهر ۱۴۰۱ – ۱۶ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی، موضوع برنامه:انقلاب متشکل میشود!

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺انقلاب متشکل میشود! تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۹ مهر ۱۴۰۱ – ۱۱ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب

همبستگی انسانی،موضوع برنامه: قدرت مردم در خیابان و وحشت حکومت

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺قدرت مردم در خیابان و وحشت حکومت! تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۸ مهر ۱۴۰۱ – ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب

همبستگی انسانی،موضوع برنامه: تداوم خیزش های مردمی، کارگران هم آمدند!

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺تداوم خیزش های مردمی، کارگران هم آمدند تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۸ مهر ۱۴۰۱ – ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب

همبستگی انسانی،نگاهی به اخبار اعتراضات مردمی جاری در ایران تهیه و اجرا محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به اخبار اعتراضات مردمی جاری در ایران تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۴ مهر ۱۴۰۱ – ۶ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: …

ادامه مطلب

همبستگی انسانی،اعتصابات معلمان و دانش آموزان- حجاب برگیران تهیه و اجرا: محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اعتصابات معلمان و دانش آموزان- حجاب برگیران تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۲ مهر ۱۴۰۱ – ۴ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

ادامه مطلب