علی جوادی
محرم و جنبش مذهب زدایی
شنبه, 31ام شهریور, 1397  
اشتراک گذاری

اوج خرافات و جهل مذهبی و تلاش اوباش اسلامی برای تحمیل سنتهای کثیف اسلامی را در ماه محرم در تحرک دستجات اجاره ای میتوان مشاهده کرد. اما این مجموعه امروز با یک تقابل جدی و همه جانبه جامعه مواجه است. جنبش مذهب زدایی از جامعه یک جنبش قوی است که هر روز بروزات آن را در پهنای جامعه مشاهده میکنیم. این جنبش نیازمند یک پرچم روشن و همه جانبه است. بیانیه برای مذهب زدایی از جامعه که در کنگره چهار حزب کمونیست کارگری تصویب شد، بطور همه جانبه ای این جنبش را نمایندگی میکند.

علی جوادی

 

براى مذهب زدایى از جامعه!

جامعه آزاد جامعه اى بدون مذهب، بدون خرافه و بدون زنجیر سنن و اخلاقیات کهنه بر اندیشه آزاد انسانها است. مذهب جریانى فکرى و اجتماعى فى نفسه تبعیض آمیز، خرافى و مغایر با آزادى و شکوفایى انسان است. مذهب حتى بعنوان امر خصوصى افراد سد راه رهایى و شکوفایى و اعتلاى انسان است.

ایران جامعه اى اسلامى نیست. حکومت اسلامى است. اسلام یک پدیده ارتجاعى و تحمیلى در ایران است که تنها با قدرت سرکوب و کشتار و شکنجه و سنگسار تاکنون بر سر کار مانده است. نزدیک به چهار دهه است که میخواهند بزور جامعه را اسلامى کنند. قادر نشده اند. اسلام یک وصله ناجور بر پیکر جامعه است. اسلامى کردن جامعه بخشى از جهاد ضد انسانى بر علیه تمامى آحاد جامعه است که جنبش اسلام سیاسى و حاکمیت اسلامى دنبال میکنند.

امروز مبارزه علیه حاکمیت اسلامى، اسلام، سنن و اخلاقیات و روابط عقب مانده اسلامى و کل ارتجاع اسلامى بخشى از مبارزه وسیع و همه جانبه مردم براى خلاصى فرهنگى و رهایى است. این مبارزه اى تاریخى علیه خدا و تمام مظاهرش و براى بازگرداندن اختیار به انسان است. این جنبشى است که اصالت و ارزشهاى انسانى را در مقابل مذهب نمایندگى میکند. این مبارزه پس از رنسانس بزرگترین تلاش تاریخى علیه سلطه نفوذ مذهب در جامعه است. تاثیرات این تحول اجتماعى سیماى سیاسى خاورمیانه را دگرگون خواهد کرد. این جنبش امروز تماما توسط حزب کمونیست کارگرى نمایندگى میشود.

حزب کمونیست کارگرى بمنظور قطع نفوذ مذهب از جامعه خواهان یک مبارزه صریح و روشن و باز و همه جانبه علیه نفوذ دستگاه مذهب است. حزب کمونیست کارگرى در عین تلاش براى آزادیهاى بى قید و شرط سیاسى، در عین اینکه اعتقاد به هر باورى، حتى عقب مانده ترین و ضد انسانى ترین احکام، را حق انکار ناپذیر آحاد جامعه میداند، اما در عین حال خواهان تشدید مبارزه علیه مذهب، گسترش فعالیتهاى روشنگرانه ضد مذهبى و مبارزه اى همه جانبه بمنظور مذهب زدایى از تمامى شئونات جامعه است و براى تحقق اهداف زیر مبارزه میکند.

یک نظام سکولار

سکولاریسم گام اول در مسیر رهایى همه جانبه انسانها از چنگال خرافات و تعصبات جاهلانه مذهبى است. حزب کمونیست کارگرى بمنظور استقرار یک نظام سکولار خواهان تحقق شرایط زیر است.

١- جدایى کامل مذهب از دولت. حذف کلیه مضامین و ارجاعات مذهبى و متاثر از مذهب از قوانین کشور در حوزه آموزش، قضا، کار و تقویم رسمى. لغو مقوله مذهب رسمى. لغو هر نوع ارجاع به مذهب افراد در قوانین و در اوراق هویتى و ادارى مربوط به آنها. ممنوعیت انتساب افراد، فردى یا جمعى، به هر نوع تعلق مذهبى در اسناد رسمى، رسانه ها و غیره. ممنوعیت هر گونه تظاهر و ابراز وجود مذهبى افراد در نظام ادارى جامعه.

٢- تبدیل مذهب به امر خصوصى افراد. آزادى مذهب و بى مذهبى. آزادى انتقاد به کلیه جوانب اخلاقى، فرهنگى و تاریخى مذهب. ممنوعیت تحریکات و تهدیدات مذهبى علیه بیان و ابراز وجود آزادانه افراد. ممنوعیت هر نوع اجبار فیزیکى و روحى براى پذیرش مذهب.

٣- لغو آپارتاید جنسى. لغو کامل کلیه قوانینى که متضمن جدایى زن و مرد در تمامى شئونات جامعه، در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسایل نقلیه عمومى، اماکن کار، آموزشگاهها، و تردد در جامعه است.

۴- جدایى کامل مذهب از آموزش و پرورش. ممنوعیت تدریس دروس مذهبى، احکام مذهبى و یا تبیین مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى. لغو کلیه قوانین و مقرراتى که ناقض اصل آموزش و پرورش غیر مذهبى هستند. برقرارى آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح.

۵- ممنوعیت مراسم مذهبى خشونت آمیز و غیر انسانى. ممنوعیت هرنوع فعالیت، مراسم و ابراز وجود مذهبى که با آزادى ها و حقوق مدنى مردم و با اصل برابرى همه مغایر باشد. ممنوعیت هر نوع ابراز وجود مذهبى که مخل آرامش و احساس امنیت مردم باشد. ممنوعیت هر نوع مراسم و رفتار مذهبى که با قوانین و مقررات مربوط به بهداشت و سلامت افراد و محیط زیست و قوانین مربوط به حمایت حیوانات مغایر باشد.

۶- آزادى بى قید و شرط انتخاب لباس. لغو هرنوع شرط و شروط رسمى و یا ضمنى بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى. ممنوعیت هرنوع تبعیض و یا اعمال محدودیت بر مبناى پوشش و لباس مردم.

٧- زدودن هرنوع رنگ مذهبى از ازدواج در اسناد و مراجع رسمى دولتى. ممنوعیت ایراد هرنوع خطبه مذهبى در مراسم دولتى ثبت ازدواج. ممنوعیت تعدد زوجات و صیغه.

برابرى و رفع تبعیض از زنان

تبعیض مذهبى علیه زنان یک مشخصه موقعیت زن در جامعه است. در جامعه ایران که سلطه و فشار مذهب و سنتهاى کهنه بر نظام سیاسى و ادارى و فرهنگى جامعه عمیق تر است، ستمکشى و بیحقوقى و فرودستى زن در آشکارترین و زمخت ترین اشکال خودنمایى میکند. رئوس اقداماتى که باید بفوریت براى رفع تبعیض بر زنان به اجرا در آید عبارت است از:

١- اعلام برابرى کامل و بى قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى و لغو فورى کلیه قوانین و مقررات و راه و رسمهاى مذهبى و عقب مانده اخلاقى، فرهنگى و ناموسى که نافى استقلال و اراده مستقل زن و شخصیت او بعنوان یک شهروند آزاد و متساوى الحقوق در جامعه است. لغو کلیه تعهدات انقیاد آور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه.

٢- برابرى کامل حقوق و موقعیت قانونى زن و مرد در خانواده. لغو امتیازات مرد بعنوان “سرپرست خانواده” و برقرارى حقوق و وظایف برابر براى زن و مرد در رابطه با سرپرستى و تربیت فرزندان، اعمال کنترل و مدیریت دارایى ها و امور مالى خانواده، وراثت، طلاق، و سرپرستى کودکان در صورت جدایى و تقسیم و تملک اموال خانواده.

مصونیت کودکان

یکى از اقدامات عاجل براى تضمین شادى و خلاقیت و ایمنى کودکان جلوگیرى از تعرض مذهب به روح و روان کودک و جلوگیرى از کودک آزارى است. بمنظور مصون داشتن کودکان از تعرض مذاهب و نهادهاى مذهبى حزب کمونیست کارگرى اقدامات زیر را در دستور قرار میدهد:

١- ممنوعیت دست اندازى مادى و معنوى مذاهب و نهادهاى مذهبى به کودکان و افراد زیر شانزده سال. ممنوعیت جلب افراد زیر شانزده سال به فرقه هاى مذهبى و مراسم و اماکن مذهبى. ممنوعیت حجاب براى کودکان و افراد زیر شانزده سال. ممنوعیت ختنه کودکان.

٢- ممنوعیت و لغو کلیه قوانین مذهبى که مانع برخوردارى کودکان، اعم از دختر و پسر، از یک زندگى خلاق و شاد و تفریحات و شرکت در فعالیتهاى اجتماعى مخصوص کودکان گردد.

روابط جنسى آزاد

قوانین و سنن و اخلاقیات مذهبى یک مانع اصلى برقرارى رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جنسى رسیده اند. از اینرو حزب کمونیست کارگرى خواهان تحقق مفاد زیر است.

١- ممنوعیت هرگونه دخالت از جانب هر مرجعى اعم از بستگان و اطرافیان و یا نهادها و مراجع رسمى در زندگى خصوصى و روابط شخصى و عاطفى و جنسى افراد. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم امر خصوصى آنهاست و هیچکس و هیچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و یا اعلان عمومى آن را ندارد.

٢- لغو کلیه قوانین و مقررات مذهبى و ارتجاعى که به رابطه جنسى زن و مرد با کسانى جز همسر خویش بعنوان جرم برخورد میکند.

٣- مبارزه با تلقیات مذهبى و عقب مانده در جامعه که مانع رشد شعور جنسى مردم و مشخصا سد راه آموزش جنسى در مدارس و استفاده افراد بزرگسال از وسائل جلوگیرى از باردارى و حفظ ایمنى رابطه جنسى است.

مبارزه با “صنعت مذهب”

صنعت جهانى مذهب، دستگاه مذهب اسلام و ادیان اصلى دیگر نظیر مسیحیت، یهودیت، هندوئیسم، و غیره، انجمنهاى داوطلبانه معتقدین به اندیشه هاى معینى نیستند، بلکه نهادهاى سیاسى و بنگاههاى مالى بسیار عظیمى هستند که هرگز بطور واقعى حسابرسى و کنترل نشده اند، و در قبال اعمال خود مورد بازرسى قرار نگرفته اند. “صنعت مذهب” مانند تمام صنایعى که مضر حال و رفاه آحاد جامعه هستند باید تحت کنترل جامعه قرار گرفته و مردم باید از صدمات آنها مصون نگهداشته شوند. بدین منظور حزب کمونیست کارگرى اقدامات زیر را در دستور قرار میدهد:

١- ممنوعیت هر نوع تقویت مالى و مادى و معنوى مذهب و فعالیتها و نهادها و فرقه هاى مذهبى توسط دولت و نهادهاى دولتى. ثبت رسمى ادیان و فرقه هاى مذهبى بعنوان بنگاه ها و نهادهاى خصوصى و تابعیت مذهبى از کلیه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بنگاهها. کنترل مراجع قانونى بر حسابها و دفاتر و دریافتى ها و پرداختى هاى فرقه ها و نهادهاى مذهبى. تابعیت این نهادها از قوانین مالیاتى ناظر بر بنگاههاى مشابه.

٢- مصادره و باز پس گیرى کلیه اموال و دارایى ها و اماکنى که نهادهاى مذهبى (سازمان اوقاف و سایر نهادهاى متعدد مذهبى) چه در طول حکومت رژیم اسلامى و چه در دوران سلطنت پهلوى به زور و یا از طریق تصمیمات دولت، نهادها و بنیادهاى مختلف مذهبى تصاحب کرده اند. قرار گرفتن این اموال در اختیار نهادهاى منتخب مردم براى استفاده هاى عام المنفعه و رفاهى جامعه.

تقویم و تعطیلات رسمى جامعه

تقویم جامعه و تعطیلات رسمى جامعه باید هیچگونه نشانى از مذهب برخود نداشته باشند. بمنظور تغییر تقویم و تعطیلات رسمى جامعه حزب کمونیست کارگرى براى تحقق شرایط زیر مبارزه میکند.

١- حذف هر نوع اشاره به مناسبتها و سالروزهاى مذهبى از تقویم رسمى. درکنار تقویم محلى، تقویم میلادى رسمیت قانونى پیدا کند و در اسناد رسمى کشور ذکر شود.

٢- انتقال روزهاى تعطیل در هفته از جمعه به شنبه و یکشنبه براى هماهنگى با اکثر کشورهاى جهان.

٣- حذف کلیه تعطیلات مذهبى از تقویم رسمى جامعه.

حزب کمونیست کارگرى اعلام میکند که تحقق شرایط فوق در گرو بزیر کشیدن و سرنگونى رژیم ارتجاعى و ضد بشرى جمهورى اسلامى است. حزب کمونیست کارگرى براى سرنگونى رژیم اسلامى و برقرارى جمهورى سوسیالیستى مبارزه میکند. جمهورى سوسیالیستى اجرا و تحقق فورى اقدامات فوق را براى “مذهب زدایى” از جامعه تضمین میکند. حزب کمونیست کارگرى همه آزادیخواهان، همه آته ئیستها و همه انسانهاى برابرى طلب و انساندوست را به این مبارزه تاریخى فرامیخواند.

 

(این بیانیه در کنگره چهارم حزب کمونیست کارگری تصویب شد که با تغییراتی در تاریخ رویدادها به روز شده است.)

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی