علی جوادی
عروج گرایش نئوفاشیستی و درهم شکسته شدن تابوی سوسیالیسم در جامعه آمریکا
شنبه, 14ام اسفند, 1395  
اشتراک گذاری

مصاحبه با علی جوادی

انترناسیونال: نزدیک به چهل روز از روی کار آمدن دانالد ترامپ بعنوان رئیس جمهور آمریکا میگذرد. تصمیمات او و واکنش ها نسبت به این تصمیمات یک موضوع اصلی رسانه ها در این مدت بوده است. از جمله این تصمیمات دستور منعصدور ویزا برای متولدین چند کشور از جمله ایران به آمریکا، است. در عین حال ادعا میکنند که این اقدامی جهت حفظ امنیت مردم در آمریکا است. پاسخ شما چیست؟

علی جوادی:یک مشت ادعاهای پوچ و بی پایه. یک مشت اراجیف. تلاشی کودنانه برای فریب و تحمیق جامعه. این مجموعه بیان واقعی تری برای سیاستها و ادعاهایشان در این چهارچوب است. ادعاهایشان مبنی بر تامین امنیت و مصون داشتن جامعه آمریکا از تروریسم اسلامی، تماما یک دروغ بزرگ است. برعکس، چنین اقداماتی حتی بنا به اذعان خود مبلغین و سیاستمداران کهنه کار تر محافظه کار ترین جریان طبقه حاکمه آمریکا عملا بمثابه برگی در دست تروریسم اسلامی برای توجیه اقدامات جنایتکارانه شان است. همانطور که هر اقدام میلیتاریستی و قلدرمنشانه این جریانات در غرب عملا زمینه ساز و توجیه کننده سیاستها و اقدامات جنایتکارانه تروریسم اسلامی است. اینها دو روی یک سکه جنایت و تروریسم و میلیتاریسم اند. امنیت و آسایش مردم در آمریکا و در گوشه و کنار دنیا در درجه اول و اساسا در گرو خلاصی از جامعه بشری از شر این نیروها است. خلاصی از شر اسلام سیاسی و میلیتاریسم و قلدری و زورگویی هردو.

میگویند، برای تامین امنیت جامعه آمریکا دستور منع صدور ویزا برای شهروندان هفت کشور را صادر کرده اند. فرمان حکومتی ای که حتی توسط دادگاههای متفاوت آمریکا خلاف قوانین موجود در آمریکا تشخیص داده شد. اما کمی دقت در این چهارچوب ضروری است. هیات حاکمه کنونی آمریکا با این اقدام خود عملا دست بهمجازات قربانیان حکومتها و جریانات اسلامی در این جوامع زده است. مردمی که خود هر روزه در زیر دست و پای جریانات اسلامی و حکومتهای اسلامی خرد و له میشوند. مردمی که هر روزه مبارزه ای جانانه علیه حکومت و دار و دستجات اسلامی را شکل میدهند. اکنون خود این مردم مورد تعرض جریانات فوق ارتجاعی در آمریکا قرار گرفته اند. آیا انتظار دیگری هم میشد از این جریانات داشت؟ جرم این مردم تولد و پا گذاشتن به جامعه بشری در جغرافیایی است که جریانات اسلامی سرنوشت شان را در چنگال خود به اسارت گرفته اند. جرم این مردم این است که خود قربانیان جریانات و حکومت اسلامی اند. بعلاوه این مردم بطور دسته جمعی به خاطر جرمی که مرتکب نشده اند، مورد تعرض قرار گرفته اند. این سیاستی تماما ارتجاعی و ضد انسانی است. سیاستی مبتنی بر مجازات “قبیله ای” است. سیاستی متعلق به دوران جهالت بشریت و نه عصر روشنگری و حقوق جهانشمول انسانها و انقلابات رهایبخش است. این مردم به جرم اقدامی که نکرده اند، دارند مجازات میشوند. این قصاص قبل از جنایت است.

انترناسیونال: در همین دوره کوتاه ما شاهد ارائه طرح افزایش بودجه نظامی به میزان ده درصد و کم کردن بودجه خدمات عمومی به همان میزان بوده ایم. علاوه بر این مورد، چه اقدامات دیگری را می توانید ذکر کنید. واکنش جامعه آمریکا نسبت به این تصمیم ها چه بوده است؟

علی جوادی: تقویت بودجه نظامی بزرگترین ماشین قلدری و آدمکشی در جهان معاصر تنها بخشی و یک رکن پروژه این جناح در بازسازی و بازتعریف مختصات هیات حاکمه آمریکا است. این اقدام گوشه ای از یک نقشه عمل بزرگتر و جامع تر است. تعرض به رسانه ها، تغییر مناسبات و توافقات سیاسی و نظامی با کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، کنار زدن سیاستهای گلوبالیستی سرمایه در سطح جهان و روی آوری به سیاستهای پروتشکنیستی و محافظه کارانه، نزدیکی با روسیه، گسترش تقابل تجاری با غول اقتصادی چین، تشدید مخاصمات و در گیری نظامی با حکومت اسلامی، تعرض به مهاجرین در آمریکا که از کانال تعرض به مهاجرین مکزیکی فاقد مدارک قانونی میگذرد، بخشهای دیگری از سیاست این هیات حاکمه است.

این مجموعه سیاست بیانگر یک برش و گسست همه جانبه از سیاستهای تاکنونی هیات حاکمه آمریکا است. سیاستهایی که مستقل از اینکه کدام حزب طبقه حاکمه در راس قدرت سیاسی قرار داشته است، ازدوران ریگان به بعد، علی الاصول مورد توافق جملگی این نیروها قرار داشته است. این نیرویی است که قصد دارد یک تغییر اصولی در سیاستهای تاکنونی هیات حاکمه آمریکا ایجاد کند. هدف کماکان یکی است، تحکیم موقعیت آمریکا در سطح جهان. تضمین ابرقدرتی و موقعیت ممتاز آمریکا در سطح جهان. دارند مختصات دوران جهان پس ازپایان جنگ سرد و خوابیدن گرد و خاکهای دوران پسا سقوط بلوک شرق را ترسیم میکنند. دارند جنگ سرد دیگری را طراحی و در دستور قرار میدهند. دارند به سیمای جهان و تخاصمات آتی شکل میدهند.

این مجموعه سیاست عملا بیانگر عروج یک گرایش نئوفاشیستی در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی است. به همان میزان گرایشات کلاسیک فاشیستی کثیف و ضد انسانی و خطرناک است.

آیا جامعه در مقابل این توحش و سیاستهای فاشیستی ساکت خواهد نشست؟ بهیچوجه! تجمعات و اعتراضاتی که در این مدت کوتاه سازمان داده شد، در نوع خود در آمریکا بی نظیر بوده است. حمایت توده مردم آزادیخواه و برابری طلب در آمریکا از مهاجرین لاتین فاقد مدارک قانونی در آمریکا نشانه ای از انسانیت و همبستگی انسانی در جامعه بشری است. تقابل این مردم با سیاست ارتجاعی منع ورود شهروندان هفت کشور ذکر شده به آمریکا گوشه دیگری از تحرک این اردوی آزادیخواهی و برابری طلبی است.

انترناسیونال: اهداف و سیاستهای عمومی ترامپ چیست؟ به دنبال ایجاد چه تغییراتی در آمریکا و جهان هستند؟

علی جوادی: هدف اعلام شده این گرایش و جنبش ارتجاعی تحکیم موقعیت ممتاز و ابر قدرتی آمریکا در سطح جهان است. سیاست make America great again ، یا بازسازی عظمت آمریکا، تلاشی در این چهارچوب است. این وجه مشترک سیاست هیات های حاکمه تاکنونی آمریکا است. اما این گرایش بر متن ناکامی و شکست سیاست گلوبالیستی و عنان گسیخته تحرک سرمایه در سطح جهان به جلو آمده است و در یک بزنگاه سیاسی توانسته است قدرت سیاسی را در بزرگترین کشور سرمایه داری جهان غرب به تصرف در آورد. استراتژیستهای این گرایش، مستقل از دلقک بازیهای شخصی مانند ترامپ، در صدد پیشبرد پروژه مشخص و کم و بیش روشنی هستند.

کنار زدن سیاست گلوبالیستی سرمایه، تاکید بر سرمایه خودی و اشتغال و تولید در داخل آمریکا، خرید محصولات تولید شده در آمریکا یک رکن محوری سیاست این هیات حاکمه است.

این گرایشی تماما فاشیستی و نژاد پرستانه است. بدنبال تحکیم و شکل دادن به “هویت” آمریکایی اند. هویت مذهبی، هویت نژادی از محورهای چنین سیاستی است.

این گرایش به دنبال تغییر و تجدید تعریف متحدین آمریکا در دوران معاصر است. نزدیکی به روسیه و تقابل سیاسی و تجاری با چین، تجدید تعریف مناسبات آمریکا و اتحادیه اروپا، از عناصر اصلی چنین سیاستی است. استراتژیستهایشان رسما اعلام کرده اند که شاهد جنگی در خاورمیانه و آسیای جنوبی خواهند بود. تحکیم موقعیت نظامی آمریکا و افزایش بودجه نظامی آمریکا اقدامی در چنین چهارچوب است.

تعرض به مهاجری و ممنوعیت ورود شهروندان هفت کشور خاورمیانه ای اقدامی نژادپرستان در این چهارچوب است. به قول خودشان به دنبال نوعی اعمال سیاست “پاکسازی” نژادی در جامعه آمریکا هستند.

تقابل با رسانه های بستر رسمی آمریکا و اعلام جنگ ارتجاعی با این جریانات، گوشه دیگر این سیاستها است.

هر درجه پیشبرد این سیاستها، مخاطرات جدی و تعیین کننده ای در مقابل جامعه بشری قرار میدهد.

انترناسیونال:بنظر شما مبارزات مردم و نیروهای مترقی با ترامپ و تصمیمات او چه تغییر و تحولی در جامعه آمریکا و حتی در سایر کشورها می تواند ایجاد کند؟

علی جوادی: جامعه آمریکا در این مدت به شدت قطبی شده است. چپ و راست جامعه در ابعاد گوناگون در مقابل هم در حال صف آرایی کرده اند. این صف آرایی دارد هر چه بیشتر به سمت تقابل بالایی ها و پایینی ها سوق پیدا میکند.

یک محصول چنین شرایطی در هم شکسته شدن تابوی سوسیالیسم در جامعه آمریکا است. خارج شدن بلوک شرق، سوسیالیسم کاذب از صحنه سیاست جهانی، عملا راه برای پیشروی سوسیالیسم طبقه کارگر و سوسیالیسم رها شده از سایه سنگین سوسیالیسم اردوگاه شوروی هموار کرده است.

این رو در رویی ابعاد جدید و گسترده تری بخود خواهد گرفت. این مبارزه ای در عین حال جهانی است. پیشرفت این مبارزه نیازمند عروج نیرویی رادیکال، آزادیخواه و برابری طلب در صف تقابل با هیات حاکمه است. درغیر این صورت اعتراضات مردم معترض در بارگاه جناح های دیگر هیات حاکمه قربانی خواهد شد. نتیجتا این گرایش رادیکال باید هر چه سریعتر خود را از قید و بندهایی که جناحهای هیات حاکمه و توهمات و محدودیتهایی که این گرایشات بر دست و پای اعتراضات جامعه می بندند، خلاص کند.

جامعه امروز بشری، علیرغم مرزهای کاذب و تصنعی، جامعه ای درهم تنیده است. اعتراض در هر گوشه ای از جهان، مسلما بدون تاثیر در سایر بخشهای جامعه بشری نخواهد بود. همانطور که انقلاب جنسی در آمریکا مهر خود را بر تحولات بشری کوبید. همانطور که جنبش ضد جنگ مهر خود را جنبش ضد جنگ کوبید. در عین حال پیشروی بشریت مترقی و آزادیخواه در هر گوشه ای از جهان مهر خود را به تحولات در آمریکا خواهد کوبید.

انترناسیونال ۷۰۲

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی