علی جوادی
پیام سال نو جانیان و دشمنان آزادی به مردم!
یکشنبه, 13ام فروردین, 1396  
اشتراک گذاری

آغاز سال نو در عین حال همراه بود با ارسال پیامهایی از جانب جانیان و دشمنان آزادی به مردمی که قربانیان مناسبات و شرایطی هستند که این موجودات در راس آن قرار دارند. در این چهارچوب دو پیام از همه بیشتر وقاحت و بیشرمی بیمانندی را در خود داشت. یکی پیام سال نو خامنه ای و دیگری پیام نوروزی دونالد ترامپ به مردم ایران است. به این دو پیام باید پرداخت. ذکر نکاتی در این چهارچوب ضروری است. در این بخش از پیام خامنه ای آغاز میکنیم.

خامنه ای و قرض گیری از ناسیونالیسم ایرانی

خامنه ای این بار پیام خود را به علقه ها و عواطف سنت “ناسیونالیسم ایرانی” آغشته است. در این پیام خبر چندانی از مفاهیم اسلامی و مشخصا “امت اسلامی” نیست. سال نو را به “هم میهنان عزیز” و “ملت بزرگ ایران” تبریک گفته است. هر دو این مفاهیم، “میهن” و “ملت” مقولات اساسی و کلیدی در سنت ناسیونالیسم ایرانی هستند. توسل به این مفاهیم سنتی در عین حال به درجه ای نشان عقب نشینی از سنتهای کثیف اسلامی است و سئوال این است که چرا؟

واقعیت این است که اسلامیسم بمثابه چهارچوب عمومی جنبش کثیف اسلامی عملا در جامعه شکست خورده است. بی آبرو و رنگ باخته است. هر روزه زیر ضرب ضربات مردم و جامعه ای قرار دارد که اسلام و حکومت اسلامی را وصله ای ناجور بر پیکره این جامعه میداند و برای نابودی اش لحظه شماری میکنند. و این واقعیتی است که حتی برخی از مبلغین و سخنگویان جناح راست حکومتی هم بعضا به آن اذعان دارند. روزی نیست که مردم اسلام و سنتهای آن را به سخره نگیرند و در تحرکات سیاسی و اجتماعی خود آن را زیر پا له نکنند. بطوریکه اکنون ضدیت با اسلام، چهره ها و سیاستها و آداب و رسوم اسلامی به یک ویژگی و شاخص جامعه ایران تبدیل شده است. این تعرض به اسلام برای جارو کردن بساط آن واقعیتی است که خامنه ای را وادار به توسل به مفاهیم ناسیونالیسم بمنظور ادغام مولفه هایی از این سنت ارتجاعی در سنت کثیف اسلامی شود. و این واقعیتی است که پیش از آن اصلاح طلبان حکومتی به تبعیت از جریانات رنگارنگ جنبش ملی اسلامی آغاز کرده بودند، کوشیده بودند تا به هر درجه که میتوانند مفاهیم ناسیونالیستی را در سیستم اسلامی خود حل کنند. و این تلاش را اقدامی برای تداوم بخشیدن به عمر سیاه حکومت اسلامی میدانند. مضحک آن است که جریان خامنه ای و جناح راست حکومت اسلامی خود زمانی هر درجه عقب نشینی از اسلام و اسلامیسم را بمثابه خیانت به حکومت اسلامی تلقی میکردند و اما اکنون خود نیز ناچار به توسل به این مولفه ها شده اند. این واقعیت را باید “نرمش قهرمانانه” دیگر خامنه ای در راس حکومت اسلامی قلمداد کرد.

از قرار ناسیونالیسم ایرانی، سنتها و علقه ها و مفاهیم اش قرار است آن معجون و معجزه ای باشند که حکومت رو به زوال اسلامی را از برای دوره کوتاهی هم که شده است، نجات دهد. اما نه اسلام و اسلامیسم و نه هر درجه توسل به ناسیونالیسم و سنتهایش هیچکدام دوای دردهای بی درمان حکومت اسلامی نیستند. و از نقطه نظر اردوی آزادی و برابری، از نقطه نظر ما، ناسیونالیسم در حاکمیت به اندازه اسلام در حاکمیت خطرناک و بعضا کشنده است. مردم جنایتهایی را که ناسیونالیستهای رنگارنگ در گوشه و کنار جهان معاصر و بطور مشخص پس از سقوط بلوک شرق خلق کردند، فراموش نکرده اند. جنایات ناسیونالیستها در روواندا و یوگسلاوی سابق گوشه ای از فجایعی است که این جریان برای جامعه بشری ایجاد کرده است. ناسیونالیسم را جامعه بشری امروز با گورهای دسته جمعی و پاکسازیهای قومی و جنایت گروهی میشناسد.

خامنه ای و اذعان به شکست اقتصادی پروژه اسلامی

خامنه ای رهبر حکومت جانیان اسلامی در بخشی از پیام خود به مشکلات اقتصادی جامعه پرداخته است. او در کمال وقاحت قید کرده است که “چون از وضع مردم مطّلع هستم، لذا تلخی را با همه‌ی وجود حس میکنم”. خامنه ای “تلخی” فقر و فلاکتی که حکومت اسلام و سرمایه بر مردم تحمیل کرده است را با “همه ی وجود حس” میکند؟! خنده داراست، مضحک است. راس حکومت جانیان اسلامی کسانی که از غارت و چپاول اموال مردم حسابهای میلیونی و میلیاردی در بانکهای خارجی برای خود درست کرده اند، کسانی که اکثریت عظیم توده های مردم را به فقر و فلاکت و بی خانمانی و گورخوابی محکوم کرده اند، مدعی میشوند که درد این مردم به ستوه آمده را “با همه ی وجود حس” میکنند. آیا بیشرمی اسلامی هیچ حد و محدویتی دارد؟

خامنه ای در ادامه میگوید: “تلخی‌ها و سختی‌‌ها عمدتاً مربوط به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است؛ طبقات متوسّط و ضعیف در طول سال درگیر این مشکلات بودند و همچنان هستند … تلخی کامِ مردم، بخصوص مردمِ ضعیف و فرودست و طبقات ضعیف … مربوط به مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی است.”

مستقل از عوامفریبی مستتر در این افاضات باید تاکید کرد که این یکی از نادرترین گفتارهایی است که در آن رهبر حکومت اسلامی رسما به شکست اقتصادی پروژه اسلام سیاسی اذعان میکند. اعتراف به این واقعیت که ثمره و کارنامه حکومت اسلامی برای توده مردم محروم و فرودست چیزی جز فقر و فلاکت و محرومیت بیشتر و مزمن نبوده است. اذعان به اینکه بخش عظیمی از توده های جامعه به زندگی چندین مرتبه زیر خط فقر محکوم شده اند. معنای زندگی برایشان چیزی جز سیاهی و تباهی نبوده است. امیدها و آرزوهایشان برای برخورداری از یک زندگی انسانی به یک زندگی مادون انسانی تبدیل شده است. اینکه جامعه ای غنی و سرشار از منابع خلاق انسانی و طبیعی، نظر به حاکمیت اسلامی سرمایه به فقر و محرومیت ابعادی همگانی بخشیده است. اذعان خامنه ای به این مشکلات اذعان به شکست اقتصادی پروژه اسلام سیاسی است.

خامنه ای در این پیام آنچنان به مشکلات اقتصادی جامعه پرداخته است که گویا خود سید هیچ سهمی در شکل دادن به این فاجعه اسلامی نداشته است. گویی تمام این فجایع علیرغم میل و تمایل و سیستم سیاسی و اقتصادیی که ایشان در راس آن قرار داشته است، صورت گرفته است. و در عین حال کوشیده است که دولت خودش را به نوعی مقصر چنین وضعیتی بداند. و گویا کسی در آن جامعه نیست که نداد کل حکومت اسلامی، با تمام جناحها و باندهایش مسبب چنین فاجعه انسانی ای هستند.

خامنه ای در ادامه پیام خود بطور مشخص به مشکلاتی: “مثل گرانی، مثل بیکاری، مثل آسیب‌های اجتماعی که آنها هم عمدتاً منشأ اقتصادی دارند؛ مثل تبعیض‌ها و نابرابری‌ها.” اشاره کرده است. اینکه آسیب های اجتماعی ریشه اقتصادی دارند، گوشه ای از حقیقت است. واقیت مهمتر این است که این معضلات امروزه تماما محصول سیستم اقتصادی وسیاسی معینی هستند که بر جامعه حاکم است. گرانی و بیکاری و نابرابری و شکاف طبقاتی و محرومیت و کلا تمامی مصائب اجتماعی محصول سیستم اقتصادی سرمایه داری است و حکومت اسلامی با چنگ و دندان و قرآن و سپاه و گله آخوند برای حفظ و بقای آن و بقای حکومتش تلاش کرده است. در این چهارچوب به دو واقعیت باید اشاره کرد:

١- اگر بیکاری و فقر و فلاکت محصول عملکرد نظام سرمایه داری است نتیجتا از بین بردن آن هم مستلزم نابودی مناسبات اقتصادی و سیاسی ای است که چنین وضعیتی را ایجاد کرده است. برای از بین بردن این وضعیت دهشتناک باید نظام سرمایه داری و حکومت حافظ آن را به زیر کشید و این مناسبات را که بر مبنای سود و انباشت سرمایه برای اقلیت استثمارگر حاکم ایجاد شده است از اساس دگرگون کرد. جامعه ای ایجاد کرد که هدف فعالیت اقتصادی اش نه تولید سود برای سرمایه دار بلکه رفع نیازمندیهای رو به رشد همگان باشد. نظام اقصادی ای که بجای سود رفع نیازمندیهای جامعه و تمامی آحاد مردم را مد نظر دارد.

٢-مساله دیگر بن بست اقتصادی رژیم اسلامی است. واقعیت این است که رژیم اسلامی در یک بن بست همه جانبه اقتصادی گرفتار است. غول اقتصاد حکم به سرنگونی رژیم اسلامی داده است. حکومت اسلامی بمثابه یک حکومت سرمایه داری عملا از حوزه صدور سرمایه و تکنولوژی و همچنین دسترسی به بازار جهانی محروم است. چرا که حکومتی اسلامی است. اسلام روبنای سیاسی مناسب با ملزومات سرمایه در عصر جهانی شدن سرمایه نیست. بعلاوه خاورمیانه با وجود مساله فلسطین و حکومتهای اسلامی کاندید مناسبی برای انباشت سرمایه جهانی نیست. به این اعتبار بحران اقتصاد سرمایه داری که در یک جامعه متعارف میتواند با تعرض به معیشت مردم و تحمیل بار بحران سرمایه داری بر دوش جامعه پاسخ موقتی بیابد، در جامعه اسلامزده ایران راه حل موقت و اصلاحی ندارد. بحران اقتصادی حکومت اسلامی از جنس بحران اقتصادی شیلی، آرژانتین و یا برزیل نیست. راه حل سرمایه دارانه در چهارچوب حکومت اسلامی ندارد. واقعیت این است که هر گونه بهبود اساسی حتی در چهارچوب مناسبات سرمایه داری مستلزم سرنگونی حکومت اسلامی است.

خامنه ای و آرزوی امنیت و رفاه

رهبر اوباش اسلامی در پیام خود گفته است: “امیدواریم که سالِ بسیار خوب و مبارک و بابرکتی و همراه با امنیّت و رفاهی در انتظار ملّت ایران باشد”. سالی مبارک، همراه با امنیت و رفاه؟ باید فریاد زنان گفت که هر گونه امنیت و هر درجه رفاه جامعه مستلزم سرنگونی انقلابی حکومتی است که باعث و بانی عدم امنیت و عدم رفاه در جامعه است. نفس اینکه مسببین فقر و فلاکت و محرومیت برای قربانیان خود مزورانه آرزوی امنیت و رفاه میکنند، مشمئز کننده است.

این حکومت را باید سرنگون کرد. سال جدید باید سال پیشرویهای عمیق و گسترده علیه حکومت اسلامی و در راستای تحقق آرزوهای دیرینه مردم یعنی آزادی و برابری و رفاه همگان باشد. باید این حکومت را در هم کوبید. باید مناسبات سیاسی و اقتصادی جامعه را دگرگون کرد و بر ویرانه های این حکومت، نظامی متضمن آزادی و برابری و رفاه همگان، یک جمهوری سوسیالیستی را مستقر کرد. جامعه بشری و مردم در ایران بیش از هر زمان نیازمند یک جامعه آزاد سوسیالیستی اند.

انترناسیونال ۷۰۵

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی