نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
احمد پوری
جشن روز آزادی هلند از دست هیتلر و رشد بی سابقه احزاب نئوفاشیست در هلند و سایر کشورهای اروپا!
اشتراک گذاری

در روز ۵ ماه مه ۱۹۴۵، ژنرال چارلز فولکس از کانادا، یوهانس بلاسکویتز فرمانده ارشد آلمان، در “هتل د ورلد” (هتل جهان) در شهر واحنینگن در هلند در حضور شاهزاده برنارد (فرمانده نیروهای رزمنده هلند) کاپیتولاسیون نیروهای آلمانی در هلند را بطور رسمی پایان دادند!… ولی آزادی هلند هنوز کامل نبود زیرا استعمارگران هلندی که در اندونزی (هند شرقی هلند) فرمانروایی می کردند در ۱۵ آگوست ۱۹۴۵ از کاپیتولاسیون ژاپنی ها نجات یافتند. این روز هم بعنوان روز نهایی آزادی هلند بشدت و گسترده تر جشن گرفته می شود!…

https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/2588660151153204?__tn__=K-R

شعله آزادی
در میدان ۵ می شهر واخنینگن مقابل “هتل جهان” شعله آزادی به مثابه وحدت کل مردم هلند همواره روشن است. در روز پنجم ماه می گروه های زیادی شعله آزادی را با مشعل های خود از شهر واخنینگن به سایر شهرها و دهات هلند می برند!
روز چهارم ماه می در حقیقت روز یادمان قربانیان جنگ دوم جهانی و روز پنجم ماه می روز جشن و آزادی هلند از فاشیسم هیتلری است! در تمام شهرها و دهات برنامه های جشن و سرو متنوع سازماندهی می شود!…
در نهایت تاسف در این روز ها کمترین توجهی به این امر مبذول نمی شود که چرا فاشیسم در مهد تمدن و فلسفه جهان حاکم شد؟ چرا دولت هلند بطور مطلق با فاشیسم هیتلری همکاری کرد؟… چرا و چگونه دولت هلند بیش از ۶۰ سال از پرینس برنارد پدر بزرگ پادشاه هلند به مثابه قهرمان جنگ دوم جهانی و مبارز بزرگ علیه فاشیسم یاد کردند در حالیکه بعدا افشا شد که پرینس برنارد عضو سازمان فاشیستی اس اس بود! … چرا و چگونه امکان پذیر بود که از ۱۴۰ هزار پناهنده یهودی که از هلند به آلمان پس فرستادند بیش از ۱۰۴ هزار نفر کشته شدند و هرگز برنگشتند!… و هزاران چرای دیگر…
یادمان نرود که پرینس برنارد یکی از مهمترین بنیانگذاران گروه بیلدربرگ و رئیس جلسات گروه بیلدربرگ تا زمانی بود که دیگر پنهان کردن عضویت او در حزب فاشیستی اس اس در عمل غیرممکن شد! …
(در این باره مقالات و اسناد زیادی را جمع آوری کرده ام امیدوارم در اولین فرصت یک مقاله مفصل بنویسم…)

فاشیسم را نه با سکوت و نه با جشن و نه با ممنوع کردن نمی توان شکست داد!

مهمترین تجربه بشریت بعد از جنگ دوم جهانی در دو کلمه خلاصه شد. “دیگر هرگز!” 
فاشیسمی که قرار بود دیگر هرگز اتفاق نیفتد اکنون در همه کشورها مثل قارچ احزاب و نیروهای طرفدار فاشیسم رشد می کنند! چرا؟
زیرا دولتهای حاکم در عمل به مستخدمین شرکتهای چندملیتی و بانکها و میلیاردرها تبدیل شده اند. آنها نه از مردم بلکه از اربابان مرئی و نامرئی خود نمایندگی می کنند!…
فاشیسم را تنها با رشد آگاهی اجتماعی و سیاسی، رفاه اجتماعی، و برقراری دمکراسی و عدالت واقعی می توان نابود کرد!…
اکنون حتی به اعتراف اغلب تئوریسین های نظام سرمایه داری در تمام کشورهای اروپا و امریکا مردم دیگر به احزاب حاکم و دمکراسی لیبرال باور ندارند! به همین دلیل هر فردی که علیه کل احزاب حاکم موضع می گیرد به قهرمان محبوب توده ها تبدیل می شود! بی جهت نیست که افرادی مانند، دونالد ترامپ در امریکا، خانم مارین لوپن و ماکرون در فرانسه، چری بودت و خیرت ویلدرس در هلند، ویکتور اوربان در مجارستان، ژائیر بولسونارو در برزیل، و در سایر کشورهای اروپایی هر روز مثل قارچ رشد می کنند!

فاشیسم و هشدار خانم مادلین اولبرایت
خانم مادلین اولبرایت وزیرامورخارجه دولت بیل کلینتون همان کسی استکه با تحریمهای اقتصادی موجب مرگ بیش از یک میلیون و هفتصدهزار عراقی شدند. زمانیکه خبرنگاری پرسید در نتیجه سیاستهای شما بیش از پانصد هزار کودک عراقی جان سپردند، آیا سیاستهای شما ارزش این کار را داشت؟ مادلین اولبرایت در جواب گفت: تصمیم مشکلی بود ولی ارزشش را داشت!… کار عالم به جایی رسیده استکه اکنون خانم اولبرایت در باره قدرت یابی مجدد فاشیسم کتاب نوشته و به بشریت هشدار می دهد! پرواضح است که ایشان نه چپ هستند و نه مخالف نظام سرمایه داری، ولی سئوال اساسی اینجاست که چرا رهبران جهان حتی هشدارهای چنین افرادی را جدی نمی گیرند؟ به همین دلیل باید بشدت نگران آینده بشریت شد!…

برتولت برشت و ماکس هورکهایمر بدرستی می گویند: اگر نمی خواهید در باره نظام سرمایه داری حرف بزنید بهتر است در باره فاشیسم نیز سکوت کنید!…
“کسانیکه در مقابل فاشیسم متحد نمی شوند در زندانهای فاشیسم همدیگر را ملاقات خواهند کرد! ”
برتولت برشت

 

چری بودت بچه نابغه هلندی!
چری بودت رهبر حزب فروم برای دمکراسی، نئوفاشیستی که بچه نابغه هلندی نامیده می شود و بعنوان سیاستمدار سال انتخاب شد!
ایشان از روزیکه به پارلمان هلند راه یافتند من بارها نوشته ام که بسیار خطرناکتر از خیرت ویلدرس فاشیست معروف هلندی است! انتخابات اخیر مجلس سنای هلند درستی شناخت و پیش بینی مرا ثابت کرد! حزب او به بزرگترین حزب تبدیل شد!… آیا کسی می تواند ابعاد فاجعه را درک کند؟ دو سال پیش حزبی را بنیانگذاری کرد و در انتخابات پارلمان هلند شرکت کرد با دو نفر نماینده وارد مجلس شد و اکنون در انتخابات مجلس سنا به بزرگترین حزب تبدیل شد!
رشد نئوفاشیسم همواره می تواند اینقدر غافلگیر کننده باشد! همانطوریکه رای مارین لوپن در انتخابات چهار سال پیش پارلمان اروپا هشت برابر شد و جهان را در بهت و حیرت فرو برد! … در چهار سال گذشته رهبران سیاسی اروپا جهت جلوگیری از رشد فاشیسم در فرانسه چکار کرده اند که امروز حزب مارین لوپن به حزب مقبول و محبوت تبدیل شده و امکان دارد مارین لوپن اولین رئیس جمهور فاشیست فرانسه شود!…
اکنون رهبران سیاسی دولتهای حاکم بر اروپا و امریکا بظاهر علیه فاشیسم شعارهای سطحی سر می دهند ولی ریشه فاشیسم را به طرق مختلف، از جمله با انتشار سیاستهای بیگانه ستیز به موثرترین نحو آبیاری می کنند! زیرا هیچکس حاضر نیست رابطه بین نظام سرمایه داری و فاشیسم را افشا کند!… ولی بین رشد احزاب فاشیستی و جریان پناهندگی و مهاجرت هزاران رابطه تخیلی و جعلی برقرار می کنند!…

فاشیسم مفر نظام سرمایه داری گرفتار بحران است!… تازمانیکه رابطه فاشیسم با نظام سرمایه داری حاکم بر جهان بدقت در تمام ابعادش روشن نشود، فاشیسم به رشد خود ادامه خواهد داد!…

یادداشت زیر را ۴ سال پیش نوشته بودم. در نهایت تاسف در این چهار سال رشد احزاب نئوفاشیستی شدیدتر از پیش بینی های من ادامه داشته… به همین دلیل بدون درک ریشه ای این مسائل آزادی و رهایی از دست نظامهای دیکتاتوری و استثمارگر غیرممکن است! …

با احترام،
احمد پوری (هلند) ۰۴ – ۰۵ – ۲۰۱۹

 

خطر رشد فاشیسم در سراسر اروپا و آمریکا را باید جدی گرفت!
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1096641473688420
جشن اول ماه مه در فرانسه توسط نئو فاشیستهای فرانسوی و آکسیون گروه فمن ها!
امبرتو اکو در مقاله فاشیسم ابدی می گوید: ” باید گوش‌ به‌ زنگ باشیم تا معنای این واژه‌ ها دوباره از یادها نرود. فاشیسم ابدی همچنان دور و بر ما پرسه می‌ زند، گاهی در لباس شخصی. اگر کسی به صراحت می‌گفت «می‌خواهم دوباره آشویتس را به راه اندازم، می‌خواهم سیاه‌ جامه‌ ها دوباره در میادین ایتالیا رژه بروند»، کار ما به مراتب آسان‌ تر می‌بود؛ اما دریغ که زندگی به این سادگی‌ ها نیست. فاشیسم ابدی ممکن است در ساده‌ترین و بی‌پیرایه‌ ترین جامه‌ ها بازگردد. وظیفه‌ی ما برداشتن حجاب از چهره‌ی آن و با انگشت اشاره‌ کردن به تک‌ تک مصداق‌ های جدید آن است ـ هر روز و در هر نقطه از جهان.”
احزاب نئوفاشیست در اروپا افتان و خیز رشد می کنند و به پیش می روند! بیگانه ستیزی و نابردباری در همه جا رشد میکند… در انتخابات اروپایی سال گذشته رای حزب نئوفاشیستی مارین لوپن تقریبا ۸ برابر شد!
تا بحال نئونازیها یا راست افراطی به خارجی ها، کارگران مهاجر و پناهجویان حمله می کردند… حالا یک جهش کیفی کرده و علاوه بر آنها به مقامات اجرایی کشور شان فشار می آورند تا به خواست نئونازیها تسلیم شوند! ” کناره‌گیری یک شهردار در آلمان بخاطر تهدید نئونازی‌ها خبرساز شد … این رخداد در روزهای اخیر واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. منتقدان مبانی دمکراسی در آلمان را در معرض تهدید می‌بینند!” ولی رهبران اروپا در این مورد چه راه حلی را ارائه می کنند؟ هیچ!
رهبران نئولیبرال اروپا نگران رشد فاشیستها نیستند! زیرا اغلب آنها همان سیاستهای نئوفاشیستها را در قالب جملاتی “متمدنانه تر” و از نظر سیاسی مقبول تر یعنی در چهارچوب ” سیاست صحیح ” بکار می برند! باور کردنی نیست مهمترین نگرانی رهبران اروپا این است که چگونه رهبران حزب چپ سیرزای یونان را کنترل و تبدیل به یک تواب و تسلیم سیاستهای نئولیبرال اروپایی کنند!
ژان کلود یونکر” رئیس کمیسیون اروپا مانند دیگر سران اروپایی، دغدغه ” مهار سیریزا” در آتن را دارد. … .یونکر می گوید:
“آلکسیس تسیپراس” نخست وزیر یونان یک مسئله دارد چرا که باید به مردم بفهماند برخی وعده هایی را که با آن ها انتخابات را برنده شده است نمی تواند برآورده کند.”
همانطوریکه پابلو بابتیستای برزیلی، یکی از 
۱۹ منتخب در بین ۲۴ عضو شورای اداری صندوق بین‌المللی پول در باره وام های “نجات” یونان افشا کرد: «آن پول‌ها برای نجات بانک‌های فرانسوی و آلمانی داده شده بودند، نه برای نجات یونان!»
” اشپیگل آنلاین انترناسیونال، در تاریخ 
۱۹ ژوئن ۲۰۱۴ در مقاله ای در بارۀ کشتی داران یونان می نویسد بر اساس برخی تحلیل های بین المللی از سال ۲۰۰۲ تا کنون (۲۰۱۴)، از دست کم ۱۴۰ میلیارد یورو درآمد کشتی رانی یونان مالیاتی گرفته نشده است.”
حزب سیریزا یک جزب چپ میانی است نه رادیکال… اگر آنها شکست بخوردند تنها احزاب فاشیستی رشد نجومی خواهند کرد! رهبران اروپا کوچکترین نگرانی در این مورد ندارند! مگر نئوفاشیستهای اوکراین محبوب رهبران اروپا و آمریکا نیستند؟!
بی جهت نیست که در تمام اروپا و آمریکا نابردباری اجتماعی و تحمل پذیری صفر و ملیتاریسم و خشونت هر روز رشد می کند!
رهبران اروپا جهت رویارویی با نئوفاشیسم رشد یابنده، غیر از مشتی حرفهای زیبا و مطلقا غیر عملی چیزی در چنته ندارند!
کسانیکه واقعا می خواهند از رشد نجومی راسیسم و نئوفاشیسم جلوگیری کنند باید به این اقدامات بنیادی دست بزنند:
از بین بردن بیکاری، بالا بردن بیمه های سلامتی، دستمزد کارگران و کارمندان، رفاه اجتماعی، افزایش سرمایه گذاری در دانشگاه ها، بهداشت محیط، … قطع سرمایه گذاری در صنایع میلیتاریستی و متوقف کردن جنگ تمدنها، جنگهای بی پایان و تلاش برای تضمین صلح ابدی…!
در نهایت تاسف همه ما شاهد هستیم که هفت سال بعد از بحران جهانی نظام کاپیتالیستی هزینه بحران را نه از مسببین آن، بلکه از توده های بیگناهی که کوچکترین مسئولیتی در این بحران نداشتند و اساسا قربانیان آن بودند می گیرند! و اعتراضات بحق شهروندان را با وحشی گری بی نظیر سرکوب می کنند!
این پروسه تنها با یک فاجعه تمام عیار مجبور به تغییر نظام ویرانگر کاپیتالیستی خواهد شد که به نفع نخبه گان حاکم، بشریت و کره زمین را تهدید به نابودی می کند!
توزیع عادلانه ثروت در در جهان امپریالیستی حاضر چنین است : ۸۵ نفر از ثروتنمندان بیش از ۳.۵ میلیارد انسان در جهان ثروت دارند!
در شرایطی که بیش از دو میلیارد انسان در کره زمین روزانه درآمدی کمتر از ۲ دلار دارند، محمد بن سلمان شاهزاده عربستان سعودی برای همبستر شدن با یک زن شوهر دار آمریکایی بنام کیم کارداشیان، برای یک شب، یک میلیون دلار به این روسپی مدرن تقدیم کرد!
به پیوند زیر مراجعه کنید!
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1096565807029320?notif_t=notify_me
یک بار دیگر در تاریخ، بشریت در مقابل دوراهی یا سوسیالیزم یا بربریت قرار می گیرد!
https://www.facebook.com/euronews/videos/10153035202243110/UzpfSTc0NTM2ODk4ODgxNTY3MjoxMDk2NjQxNDczNjg4NDIw/

 

روز کارگر در هلند!
آیا می دانستید که در هلند روز پادشاه تعطیل رسمی است ولی اول ماه مه، روزکارگر را به عنوان روز تعطیل رسمی تا کنون نپذیرفته اند؟
دولت جدید هلند یک دولت نئولیبرال و گوش بفرمان شرکتهای چندملیتی و بانکهاست… این دولت در یکی از اولین مصوبات خود ۵.۶ میلیارد اورو به شرکتهای چندملیتی کادو داد و مالیات آنها را بدوش توده های محروم و فقیر منتقل کرد!… ملاحظه می فرمائید که شکاف بین فقیر و غنی در جهان بی جهت ابعاد نجومی پیدا نکرده است. آنها نه با کار و تلاش بی وقفه و نه با دست نامرئی بازار و خدا، بلکه از طریق دزدی قانونی هر روز میلیاردرتر می شوند و رفاه اجتماعی را حتی در کشور خود نابود می کنند! سپس دولتهایی که در حقیقت کارمندان شرکتهای چندملیتی هستند مدعی می شوند که علت زوال دولت رفاه و بیمه های اجتماعی ورود پناهجویان و مهاجران است!… اتحادیه های کارگری هلند بعداز سالها بده بستان با دولت هلند، سرانجام تصمیم گرفتند که چانه زنی بی نتیجه با دولت و کارفرما ها را در پشت اطاقهای دربسته متوقف کنند و برای تظاهرات به خیابانها بیایند!
خبرنگاری از رسانه های حاکم برای گمراه کردن توده ها و انتقال علت نابودی دولت رفاه به گردن کارگران و نمایندگانشان از رئیس اتحادیه های کارگری پرسید: چرا به اندازه کارفرماها در میان وزرا و نمایندگان پارلمان بطور فعال کار لوبی نمی کنید؟ رئیس اتحادیه های کارگری در جواب گفت: دولت هر روز به بهانه های مختلف مالیات های میلیاردرها را کم کرده به گردن زحمتکشان و فقرا منتقل می کنند و امکان اخراج کارگران بدون مزایای قانونی را عملا تسهیل می کنند… این دولت آشکارا نماینده سرمایه داران و کارفرماهاست و از کارگران تنها اطاعت محض می خواهند و جایی برای مذاکره باقی نمانده است!
به همین دلیل برخلاف سالهای گذشته امسال تظاهرات بسیار بزرگی در شهر لاهه برگزار شد…
هلندیها در جوک سیاسی معروفی علیه محافظه کاری هلندیها می گویند:
“اگر دیدید جهان دارد سوراخ می شود فورا بدوید بیایید هلند!” زیرا هرآنچیزی که در کشورهای دیگر رخ می دهد در هلند چهل سال بعد اتفاق می افتد! نظیر انقلابات بورژوایی و لغو برده داری و…
روز کارگر اما نه چهل سال بلکه ۱۳۲ سال بعد از قیام کارگران شیکاگو در سال ۱۸۸۶ و ۱۱۴ سال بعد از کنگره انترناسیونال دوم در آمستردام، هنوز در هلند به عنوان روز تعطیل عمومی به رسمیت شناخته نشده است!
در سال ۱۸۸۹، اولین کنگره انترناسیونال دوم در پاریس برگزار شد، کنگره خواستار تظاهرات بین المللی درسال ۱۸۹۰ در سالگرد تظاهرات شیکاگو شد. روز اول ماه مه در کنگره دوم بین الملل دوم در سال ۱۸۹۱ به طور رسمی به عنوان یک رویداد بین المللی سالانه به رسمیت شناخته شد…
کنگره بین الملل دوم سوسیالیست در آمستردام در سال ۱۹۰۴، جهت به رسمیت شناختن قانونی روز کار هشت ساعته، مطالبات طبقاتی پرولتاریا و صلح جهانی، تمامی سازمان ها و احزاب سوسیال دموکرات و اتحادیه های کارگری، از همه کشورها را به تظاهرات جدی فراخواند. کنگره متوقف کردن کار در روز اول ماه مه را برای تمامی سازمان های پرولتاریای کشورهای جهان الزامی اعلام کرد، بدون اینکه موجب ضرر یا آسیبی برای کارگران باشد.
اکنون ۱۱۴ سال بعد از آنزمان هنوز در هلند روز اول ماه مه روز رسمی تعطیلی نیست!…
گزارش تصویری روز اول ماه می در هلند ( بخش ۱ )
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/2063444000341491
کارگران جهان به عصر برده داری مدرن در قرن بیست و یکم خوش آمدید!
تعداد برده های مدرن در قرن بیست و یکم چهار برابر اوج دوران برده داریست!… امروزه متوسط قیمت یک برده 
۹۰ دلار است، ۱۶۸ سال پیش ارزش یک برده ۴۰ هزار دلار امروزی بود، یعنی ۴۴۴ بار بیشتر بود!… با بی ارزش شدن دائمی جان انسانها و تبدیل آنها به کالاهای یکبار مصرف و رشد قارچ وار احزاب راست افراطی و رهبران نئوفاشیستی چون ترامپ، این جهان به کجا می رود؟
خواندن این یادداشت را به تمامی دوستان ارجمند پیشنهاد می کنم.
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1678615888824306
به مناسبت اول ماه می ۲۰۱۸
عکس هایی که با شما سخن می گویند!
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/2061470077205550
با احترام،
احمد پوری (هلند) ۰۳ – ۰۵ – ۲۰۱۸

 

 
 
https://rowzane.com/content//article=152804