نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
محمدرضا پویا
اسید پاش غایب
اشتراک گذاری

مجلس اسلامی کلیات طرح یک فوریتی “تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان” را تصویب کردند. طرح این مساله در مجلس اسلامی در وهله اول اعتراف رژیم اسلامی به گستردگی اسید پاشی در جامعه است. اوج این توحش در سال ۹۳ در اصفهان بود. بدستور امام جمعه اصفهان تعدادی از اوباش اسلامی به صورت چهار زن در خیابان در روز روشن اسید پاشیدند تا بزعم خودشان خیابانها را از “لوث گناهکاران” پاکسازی کنند. متعاقب این جنایت مردم در اصفهان و تهران بخیابان آمدند و آدرس اسید پاشان را که به “بیت امام جمعه” ختم میشد، به کل دنیا مخابره کردند. حکومت اسید پاش بمردم معترض حمله نمود تا موج رسوایی ببار آمده را بخواباند. رژیم اسلامی حتی برای حفظ ظاهر هم کسی را در این ارتباط دستگیر نکرد تا مرددترین شهروندان کشور هم یقین حاصل کنند که اسید پاشان از لانه اسلامیون بیرون زده اند و این جنایت هولناک را مرتکب شدند. شگفت آور نبود که بعد از این واقعه، کاربدستان حکومتی همواره با ابهام و دو پهلو در اینمورد اظهار نظر کردند. این ابهام گویی در طر ح یک فوریتی هم دیده میشود: “در خصوص دیه نیز در صورتی که مرتکب در دسترس نباشد، دیه فرد بزه دیده از بیت‌المال پرداخت می‌شود” سر راست دارند به زنان پیغام میدهند که در مواردی اسید پاش “در دسترس” نخواهد بود و لذا دولت “دیه” را می پردازد. اظهارات رمز گونه در این عرصه البته در جامعه بی هیچ ابهامی و با صراحت به اعلان جنگ اسلامیون با جنبش زنان، ترجمه میشود. ضدیت جنون آمیز اسلام با زنان در این مملکت البته تصویر آشنایی است اما آنچه که امروز تحت لوای طرح تشدید مجازات اسید پاشان در جریان است، قبل از آنکه مجازات اسید پاش را مد نظر داشته باشد، حاوی این پیام است که اسید پاشی از فرط وفور و تکرار “قانون” لازم شده است اما با این تبصره که مورد گیر نیفتادن اسید پاش از قبل چنان برای “قانونگزاران اسلامی” قابل پیش بینی است که پرداخت دیه اش را پیشا پیش بگردن گرفته اند.

پاسخ حکومت اسید پاش را دانشجویان آزادیخواه در دانشگاه تهران داده اند. اینها خروجی جنبشی هستند که در چهار دهه  اخیر اسلام و قوانینش را به چالش کشیدند، جنبشی که علیرغم همه فشار و سرکوبها، از نفی حجاب اسلامی و مقابله با “یواشکی های” جنبش روسری رنگی ها، دست نکشید. همینها هم امام جمعه اسید پاش و اعوان انصارشان را به محاکم مردمی خواهند برد. در آنجا تماما “مرتکب در دسترس” خواهد بود.*

کارگر کمونیست ۵۷۳

محمدرضا پویا

 
 
https://rowzane.com/content//article=153899