نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
هرمز رها
تظاهرات علیه نمایش “روز حجاب”
اشتراک گذاری

پروژه  اسلامی “روز حجاب” در اول فوریه  با توسل به ترفند “آزادی پوشش” وبا هدف گسترش اسلام سیاسی در غرب وبه ظاهر برای مقابله با راسیسم چند سالی است اعلام شده  وهرسال با شکستهایی مواجه میگردد. طی سالهای گذشته شماری از زنان ضد ارتجاع اسلامی در این روز در کشورهای به اصطلاح اسلامی دیگر حجاب از سر برداشتند ودست به تظاهرات زدند وعملا مهر باطلی بر این روز زدند. امسال در اول فوریه  در مسجد امام علی در استکهلم از طرف جمهوری اسلامی وبا حمایت فعالین احزابی مثل حزب محیط زیست وحزب چپ (که در واقع چپ نیست) و با حضور چهارٍ« کارشناس » در این زمینه دعوت به  برگزاری سمینار گردید. در مقابل شماری از فعالین سیاسی واحزاب ونهادهای مختلف در این شهر دعوت به اعتراض به این حرکت ارتجاعی کردند. “روز حجاب” توسط جریانات اسلامی پروژه و ترفندی است که هدفش بالا رفتن بیشتر دیوار آپارتاید جنسی و پایمالی حقوق زنان وکودکان و تضعیف فضای سکولار در کشورهای اروپایی است و هدفی جز گسترش اسلام سیاسی در این کشورها ندارد. این جریان به نوعی آب به آسیاب راسیسم میریزد. با مطرح شدن این سمینار واعتراض به این نوع فعالیتهای زن ستیزانه افکار عمومی ایرانیان وجامعه سوئد به این موضوع معطوف گردید. در روز سمینار اسلامی مزبور بیش از سیصد نفر با شعار های کوبنده وسخنرانیهای پرشور به زبان فارسی وسوئدی و انگلیسی  وباندروهایی علیه حجاب کودک وعلیه آپارتاید جنسی وعلیه جمهوری اسلامی  وبا پرچم های احزاب مختلف در مقابل مسجد، به مدت چند ساعت تظاهرات کردند و خواست خود در رابطه با بسته شدن این مراکزجاسوسی وترور ومکانهای گسترش تنفر و تفرقه را با صدای بلند اعلام کردند. این تظاهرات در مدیای اجتماعی وتلویزیونهای فارسی زبان و روزنامه های پر تیراژ انعکاس  یافت واین شکست دیگری برای نرمالیزه کردن تحمیل حجاب برزنان در غرب وحمله به دستآوردهای جنبش زنان در این کشورها بود.

هرمز رها

انترناسیونال ۸۵۴

 
 
https://rowzane.com/content//article=180753