حسن محمدی
با قدرت اعتراضاتمان در زندانها را باز خواهیم کرد. جعفر عظیم زاده باید فورا آزاد شود
چهارشنبه, ۱۲ام شهریور, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

۱۵روز از اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده این کارگر جسور واز فعالین سرشناس جنبش کارگری میگذرد با این حال قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی هیچ عکس العملی در قبال به خطر افتادن جان  او از خود نشان نداده است. و این سیستمی است که به زندان انداختن انسانهای بزرگی چون جعفر عظیم زاده بخش لاینفکی از موجودیتش است. به عبارت روشنتر در سیستمی که فقر، فلاکت، بی تامینی بیداد میکند و زندگی کارگران و کل جامعه در معرض تعرض هر روزه سرمایه داری وحشی حاکم قرار دارد، در سیستمی که اساسش بر چپاول و رانت خواری بنا شده است و حتی دستمزد توافق شده کارگر را به سرقت میبرند،  در سیستمی که حتی از غارت صندوق بازنشستگی هم نمیگذرند و بخش های مختلف جامعه در بی تامینی مطلق هر روز بیشتر و بیشتر زندگی و معیشتشان به تباهی میرود و از جمله  کلیه فروشی، کارتون خوابی و گور خوابی و واماندگی از گذران زندگی بیداد میکند،  جان انسانهائی همچون جعفر عظیم زاده در خطر است، چون به این بساط بردگی و توحش معترضند. چون مدافع کارگر و انسانند.

این چنین است که مشتی دزد وغارتگر با سیطره بر سرنوشت مردم یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، چنین جهنمی را برای کارگران و کل جامعه بنا کرده اند.  اما آیا این وضعیت قابال دوام است؟

اما تاریخ درس دیگری به همه ما انسانها آموخته است. نمیشود وهیچ کس وهیچ خدائی نیز نمیتواند هم فقر وفلاکتی بی پایان را برمردم کشوری ثروتمند تحمیل کند وهم زبان جامعه  را ببرد وآنان را در کنج زندانها به بند بکشد. دور نیست که ما کارگران وتمامی مردم شریف ایران جعفر عظیم زاده ها را بر دوشهایمان از زندان خارج کنیم. بیش از چهار دهه سرکوب سیستماتیک حق خواهی کارگران ودیگر اقشار جامعه ومحروم کردن آنان از اولیه ترین حقوق خود امروز جامعه را به مرز انفجار کشانده است.

اگر نظری به دوروبر شان بیاندازند آنوقت خواهند دید که هر روز جای جای این کشور صحنه دهها اعتراض کوبنده وپر از خشم ونفرت کارگران ومردم شریف علیه وضعیت فلاکت بار موجود است. و این اعتراضات میرود که  به سیلی خروشان تبدیل شود و خواب را بر چشم ستمگران حرام کرده است. مگر میشود در یک جامعه هشتاد میلیونی که دارای سوابق تاریخی بلند و درخشانی از آزادیخواهی وبرابری طلبی است، جعفرعظیم زاده ها را به بند کشید، هزاران میلیارد چپاول کرد، تجاوزگران وغارتگران را آزاد گذاشت، حقوق کارگران راماهها پرداخت نکرد و در هنگام فریاد آنان برای دریافت لقمه نانی خشک علیه شان شلاق زنی به راه انداخت وبه زندانشان انداخت وگارد ویژه بر سرشان ریخت و برداوم ماند. تعیین تکلیف چنین درجه ای از تحمیل بربریت به یک جامعه هشتادمیلیونی دور نیست و مردم در خیزش آبان و دیماه اخطارشان را دادند و امروز کارگران با موج اعتصاباتشان طلایه داران خیزشی به مراتب قدرتمند تر مردمی اند.  

جعفر عظیم زاده همواره دغدغه اش اعتراض علیه تضییع حقوق کارگر وطبقه مزد بگیر بوده است. تلاشهای جعفر عظیم زاده وفعالین دیگر عرصه های اجتماعی امنیت ومنفعت سرمایه داران را به مخاطره انداخته ودر دفاع از منافع سیستم چپاول حاکم است که افرادی چون او  تحت عنوان اخلال در نظم و امنیت ملی دستگیر و زندانی میشوند و احکام زندان میگیرند. جعفرعظیم زاده همدوش با اسماعیل عبدی از رهبران کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و تمامی فعالین اجتماعی بود. و این کارزاری است که همچنان درجریان است. هم اکنون جان جعفر عظیم زاده در خطر است. ما کارگران و ما مردم آزادیخواه وبرابری طلب خواستار آزادی فوری و بدون تاخیر وی هستیم. ما حمایت خود را از اعتراض به حق او به وضع نابسامان زندان، انتقالش به زندان رجایی شهر و فشار و آزار خانواده اش اعلام میکنیم. ما از  تلاشهای مستمر جعفر  در جهت رفع اتهامات امنیتی از پروندهای فعالین کارگری وخواهان آزادی بی قیدوشرط وی حمایت میکنیم. جعفر عظیم زاده صدای اعتراض ما کارگران و مدافع پیگیر حقوق کارگران است. ما تلاش این انسان خستگی ناپذیر را ارج می نهیم. باید به امنیتی کردن مبارزات پایان داده شود.  باید کل این بساط سرکوب و زندان را جمع کرد.  جعفر عظیم زاده،  اسماعیل عبدی، آتنا دائمی، گلرخ ایرایی، سهیل عربی  و همه زندانیان سیاسی باید فورا و  بدون قید و شرط آزاد شوند.  و بویژه امروز در دل بحران کرونا باید همه زندانها تعطیل شوند.

جمهوری اسلامی و قوه قضائیه ومسئولین امنیتی مطمئن باشند که در مقابل این فشارها برفعالین کارگری ساکت نخواهیم نشست.  ما کارگران دیگر به این وضعیت غیر قابل تحمل وفلاکتبار کنونی که فرق چندانی با شرایط حبس وزندان ندارد،  تن نمیدهیم. از هیچ تلاشی برای ارتقای دستمزد هایمان و برای داشتن یک زندگی در شان انسان دریغ نمی کنیم و با قدرت اعتراضاتمان در زندانها را باز خواهیم کرد. جنبش کارگری غولی است که سربلند کرده و این جامعه ایست که میرود که به کل این بساط بردگی و توحش خاتمه دهد. زندانی کردن جعفر عظیم زاده و جعفر عظیم زاده ها را به سیل خروشانی تبدیل خواهیم کرد که هیچ سد ومانعی جلو دار مان نخواهد بود .

با فریاد کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، در زندانها را باز میکنیم.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حسن محمدی

کارگر کمونیست

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی