حمید تقوایی
جامعه ای پرتحرک و رزمنده و حزبی فعال و همبسته
شنبه, ۶ام دی, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

مصاحبه انترناسیونال با حمید تقوایی در مورد پلنوم ۵٢ کمیته مرکزی حزب

پلنوم ۵۲ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران در روزهای۲۱ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۹ (۱۱ تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰) با حضوراکثریت اعضا ومشاورین کمیته مرکزی، تعدادی از کادرهای حزب، فعالینی از سازمان جوانان کمونیست و چند مهمان، بصورت آنلاین- ویدیویی برگزار شد و بعد از سه روز بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری های لازم به کار خود پایان داد. به این مناسبت گفتگویی داریم با حمید تقوایی دبیر کمیته مرکزی و لیدر حزب.

انترناسیونال:در بخش گزارشهای مسئولین ارگان های مختلف حزبی، گزارش های شورانگیزی از فعالیت ها و کارهای گوناگون بخش های مختلف حزب ارائه شد که نشاندهنده این نکته بود که حزب بطور واقعی در جامعه حضور گسترده و فعال دارد و نبضش با نبض جامعه می زند، خشم و اعتراض مردم را به وضع موجود نمایندگی می کند و در یک کلام به سر تا پای این وضع اعتراض دارد. خود شما ارزیابی تان از این فعالیتها چیست؟

حمید تقوایی:به نظر من پرشورترین جلسات پلنوم بخش ارائه گزارشات بود. فعالیت کمیته ها و ارگانهای حزبی و کارزارها و فعالیتهای عرصه ای و نهادهای مورد حمایت حزب در طی ششماه اخیر چنان پربار و همه جانبه بود که برای بررسی و ارزیابی و حتی ارائه همه گزارشات وقت کافی نداشتیم. من در سخنرانی اختتامیه به این اشاره کردم که این نشست فعالین و دست اندرکاران مبارزه در یک جامعه توفانی است. و این تصویری بود که بویژه مبحث گزارشات بدست میداد. برای حزب ما حضور فعال و دخالتگری در هر جا و هر زمان که جنبش و اعتراضی علیه تبعیض و فقر و بیحقوقی در جریان است یک سیاست و رهنمود حزبی نیست، بلکه جزئی از تعریف کمونیسم کارگری و هویت ما است. و به همین دلیل است که شما در تمامی عرصه های مبارزه در داخل و در خارج کشور، از اعتصابات کارگری و مبارزات معلمان و بازنشستگان و جنبش دادخواهی و اعتراض علیه اعدام تا مبارزه علیه آپارتاید جنسی و علیه اسلام سیاسی و در دفاع از حقوق پناهندگان و مبارزه برای بایکوت و طرد جهانی جمهوری اسلامی و غیره و غیره، حضور فعال حزب و ردپای حزب را مشاهده میکنید. این فعالیتها و دخالتگریها به جهت گیری و سیاستها و پلاتفرمهای مصوب حزب مبتنی است امانقطه عزیمت ما مبارزه برای تغییرشرایط زندگی همه مردم است. تغییر چه به معنیهر درجه بهبود در زندگی هر روزه مردم و بخشهای مختلف جامعه و چه به معنی بزیر کشیدن جمهوری اسلامی و زیر و رو کردن نظام ضدانسانی موجود. در بحث حول قرارها و قطعنامه ها و در پیامهای پلنوم نیز این دو جنبه را مشاهده میکنید.

جنبه مهم دیگری که بویژه در مبحث گزارشات به چشم میخورد اتحاد و انسجام و اشراف کادرها و اعصای حزب با متد و جهت گیری و سیاستهای حزب بود. به نظر من حزب ما در یکی از منسجم ترین و شاداب ترین مقاطع زندگی مبارزاتی خود قرار دارد. ایناز یکسو نتیجه گسترش و پیشروی مبارزات مردم در ایران است و از سوی دیگر ناشی از محک خوردن حقانیت و کارآئی سیاستها و راهکارهای حزبی دردل این مبارزات. همانطور که اشاره کردید نبض حزب ما با نبض جامعه میزند و مضمون گزارش فعالیتهای ششماهه و همچنین دیگر مباحث و پیامهای پلنوم نشانگر این واقعیت بود.

انترناسیونال:شما در سخنرانی افتتاحیه پلنوم اشاره به این داشتید که مبارزات مردم ایران در جهان بی همتاست. چرا اینطور فکر میکنید؟ چه نتیجه سیاسی و عملی ای از این ارزیابی استنتاج میکنید؟

حمید تقوائی: نگاهی به مبارزاتی که در جامعه ایران در جریان است موضوع را روشن میکند. در سخنرانی افتتاحیه هم به اهم این مبارزات اشاره کردم. کافی است تنها دو مورد اعتصاب هفت تپه و اعتراض علیه اعدام را در نظر بگیرید. کارگران نیشکر هفت تپه بیش از۷ ماه است که زیر شدیدترین فشارها اعتصاب سازمانیافته، متحد و پیگیری را به پیش میبرند و اهداف و خواستهائی را مطرح میکنند که در واقع حرف دل همه کارگران و مردم ایران است. چنین اعتصابی در تاریخ معاصر ایران بیسابقه استو در سطح جهانی هم کمتر اعتصابی در این ابعاد مشاهده میکنید. به همین دلیل است که هفت تپه پایتخت اعتصابهای جهان لقب گرفته است و توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

مورد دوم اعتراض به مجازت اعدام است که با مقابله با حکم اعدام سه جوان معترض در خیزش آبانماه شروع شد و عملا به یک رفراندوم چندین میلیونی در سطح جهان علیه اعدامها وحکومت اعدام در ایران بدل شد. ابعاد توفان توئیتری- با تعداد باورنکردنی ۶ میلیارد بازدید- که حول این مساله برپا شد نیز در جهان بیسابقه بود.

همین دو نمونه کافی است تا تردیدی در بی همتا بودن مبارزات مردم ایران بجا نگذارد. اما البته مبارزات مردم ایران بسیار وسیعتر از این نمونه ها است. مبارزات خانواده های جانباختگان شلیک به هواپیما و کلا جنبش دادخواهی که با پرچم محاکمه مقامات حکومت بمیدان آمده و کوس رسوائی قاتلین حاکم بر ایران را همه جا به صدا درآورده، و همچنین جنبش رو به گسترش بایکوت جمهوری اسلامی جنبه های دیگری از ابعاد مبارزات توده مردم ایران را منعکس میکند. بحث صرفا بر سر دامنه و ابعاد کمی این اعتراضات و مبارزات نیست. جنبشهای اعتراضی جاری انتظار و توقع بالای جامعه را نشان میدهد و مبین عزم جزم مردم و جسارت و پیگیری و روحیه تعرضی آنان برای رسیدن به آمال و خواستهای انسانی شان است. اگر جمهوری اسلامی جرثومه ارتجاع و تحجر و عقب ماندگی است، جامعه بپا خاسته ایران والاترین ارزشها و آمال انسانی را نمایندگی میکند. و این را شما در شعارها و بیانیه ها و طومارهائی که از جانب نهادها و فعالین جنبشهای مبارزاتی مطرح میشود به روشنی مشاهده میکنید.

اولین نتیجه سیاسی که از این شرایط میتوان استنتاج کرد زمینه مساعد برای توده گیر شدن نقد ریشه ای وضعیت موجود و پلاتفرمهای عملی و کارزارها و راهکارهائی است که حزب ما مطرح و نمایندگی میکند. این شرایط بما نشان میدهد که اولا بسیاری از سیاستها و راهکارهای حزبی در جامعه جا باز کرده و از جانب اکتویستهای جنبشهای مختلف به پیش برده میشود ( آخرین نمونه سیاست بایکوت جمهوری اسلامی است) و ثانیا حزب موظف است فعال تر، گسترده تر و پیگیرتر از همیشه ارتباط با فعالین جنبشهای اعتراضی را گسترش بدهد و بیش از پیش زمینه ها و کانالها و پلاتفرمهای مبارزاتی معینی که به فعالین و مردم معترض امکان میدهد اعتراض خود را به رادیکال ترین و لذا موثرترین شکل ممکن به پیش ببرند راایجاد کند و سازمان بدهد. بعبارت دیگر مساله صرفا بر سر دخالتگری و حضورفعال اعضا و کادرها در عرصه های مختلف مبارزاتی نیست، بلکه مهمتر از آن ایجاد امکانات و کانالهای مبارزاتی معینی است که بتواند در یک سطح کلان اجتماعی بخش وسیعی از فعالین جنبش سرنگونی و دیگر جنبشهای اعتراضی را بمیدان بیاورد. مصوبات پلنوم بویژه سند رابطه حزب با جنبش سرنگونی جنبه های مختلفی از این سیاست را روشن کرده است.

در یک سطح عمومی تر ما شاهد گسترش جنبش سرنگونی و مبارزات و فعالیتهای وسیعتر و پیگیرتری در جهت بزیر کشیدن حکومت هستیم. حتی در عرصههای مشخص مثل جنبش علیه اعدام و یا جنبش دادخواهی صریحا گفتمان محاکمه سران حکومت و فساد و دزدی مقامات و بچالش کشیدن کل رژیم مطرح است. حتی جنبش کارگری در مقابل فساد و چپاولی که در هیات خصوصی سازی و پیمانکاری بجان کارگران افتاده است بمیدان آمده است. این هم یک خودویژگی مشخص جامعه ایران است که شکلگیری یک انقلاب زیر و رو کننده را نوید میدهد. در این مورد هم پلنوم قطعنامه معینی تحت عنوان جنبش سرنگونی در آستانه انقلاب را به تصویب رساند.

انترناسیونال: همه قرارها وقطعنامه هائی که هر کدام به نوبه خود بسیار مهم و با اهمیت بود در این نشست تعیین تکلیف شد. احتمالا اول بار بود که پلنوم فرصت پیدا کرد که همه قطعنامه ها و قرارها را بررسی کند و در مورد آنها تصمیم بگیرد. دلیلش چه بود؟

حمید تقوائی: بله پلنوم حدود یک روز و نیم به ارائه گزارشات و بحث در مود آنها پرداخت و در یک روز نیم باقیمانده در مورد چهار قطعنامه و سه قرار به بحث وتصمیمگیری پرداختو بعلاوه توانست چهار پیام و فراخوان خطاب به بخشهای مختلف جامعه اعلام کند. ما معمولا در پلنومها و کنگره ها به همه مفاد دستور نمیرسیم و بخشی از اسناد در دستور را به دفتر سیاسی بعدی واگذار میکنیم اما خوشبختانه در این پلنوم توانستیم همه اسناد پیشنهادی را بررسی کنیم. مهمترین علت این امر به نظر من شرایط پر جنب و جوش جامعه ایران و پیشروی مبارزات و تحولات در جهت سیاستها و پلاتفرمهای عملی حزب است. مارکس میگوید انقلاب جشن توده ها است و به نظر من بیش از آن جشن کمونیستها است. همانظور که اشاره کردم پلنوم اتحاد و همبستگی بی نطیری در میان کمیته مرکزی و کل حزب را به نمایش گذاشت و این بیش از هرچیز ناشی از شرایط اتقلابی ایران و پیشرفت سیاستها و راهکارهای حزبی و نزدیک شدن جامعه به جهتگیری استراتژیک حزب مبنی بر سرنگون کردن جمهوری اسلامی بقدرت انقلاب توده های مردم است. در دوره هایی گفتمان رژیم چنج و استحاله و رفراندوم و تغییر قانون اساسی و نظایر آن مطرح بود ولی امروز همه ناگزیر ازسرنگونی دم میزنند و این نشانه رادیکالیزهشدن و به چپ چرخیدن جامعه است. زمانی اعتصابات گسترده و سراسری کارگری بویژه در صنایع نفتی امری اگر نه غیر ممکن ولی بسیار سخت و دور از دسترس به نطر میرسید. امروز شاهد اعتصابات زنجیره ای در سطحی بیسابقه هستیم. این هم نمونه ای از تحقق شعارها و اهداف مبارزاتی حزب ما در چندین ساله اخیر است. کلا این پیشرویها به یمن خیزش توده ای ٩۶ و ٩٨ امکان پذیر شده است و در تحلیل نهائی همین خیزشها است که کل فضای مبارزاتی در جامعه و در نتیجه در پلنومهای حزب ما را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. جامعه ایران هیچ زمان چنین پر تحرک و رزمنده و حزب ما چنین فعال ومنسجم و همبسته نبوده است. مباحث پلنوم ما و راندمان بالایش بازتاب این شرایط است.

انترناسیونال: چه نکته تازه ای در قطعنامه های مصوب وجود داشت که قابل تاکید میدانید؟

حمید تقوایی: اسناد مطرح شده در این پلنوم بیش از اینکه حاوی سیاست و یا نکته تازه ای باشد نوعی تاکید و ارتقا و استنتاج از جهتگیری و سیاستهای تاکنونی حزب بر مبنای شرایط تازه بود. مثلا قطعنامه جنبش سرنگونی در آستانهانقلاب تبیینی از شرایط سیاسی ایران و تقابل بین حکومت و توده بپا خاسته مردم بدست میدهد که قبلا در ادبیات و تبلیغات حزب مطرح شده است. هدف از ارائه این سند نوعی جمعبندی و ارزیابی پایه ای تر از موقعیت رژیم و جنبش سرنگونی و تبدیل مواضع ونظرات اعلام شده حزب در این زمینه به یک سند مصوب حزب بود.

در مورد قطعنامه مربوط به پیشروی جنبش کارگری نیز همین امر صادق است. اعتصابات هفت تپه و صنایع نفتی اولا یکبار دیگر جایگاه و نقش برجسته جنبش کارگری در تحولات جاری در ایران را به نمایش میگذارد و ثانیا امکان سراسری شدن اعتصابات کارگری را بیش از پیش در چشم انداز قرار میدهد. ازاینرو حزب لازم بود در سند مصوبی این ویژگی ها را برجسته کند و یکبار دیگر اهمیت اعتصابات سراسری و گفتمان اداره شورائی را مورد تاکید قرار بدهد.

سنددیگر که در پلنوم به تصویب رسید قطعنامه رابطه حزب با جنبش سرنگونی بود.
این قطعنامه در واقع استنتاج عملی مشخصی از بحث حزب و جامعه و این جهتگیری و هدف عمومی است که حزب میتواند و باید به نماینده جنبش سرنگونی و کل جامعه در برابر جمهوری اسلامی تبدیل بشود. قطعنامه بر این مبنا متد و شیوه عملکرد حزب در قبال فعالین جنبش سرنگونی و جنبشهای اعتراضی را تعیین و تبیین میکند. پراتیک حزب و مشخصا فعالیت کادرها و فعالین و چهره های حزبی تا کنون در همین جهت بوده است اما این قطعنامه این جهتگیری را تبیین و فرموله میکند و بعنوان یک سیاست و متد مصوب حزبی در دستور کار قرار میدهد.

قرارهائی در مورد بایکوت جمهوری اسلامی، حمایت از انجمن خانواده های قربانیان شلیک به هواپیما و همچنین گسترش عضویت حزب در ایران به تصویب رسید که این اسناد نیز بازتاب پیشرویها و دستاوردهای حزب در دوره اخیر است.

در کل باید گفت که مصوبات پلنوم بیش از هر زمان دیگری نشاندهنده موقعیت و جایگاه سیاسی حزب در شرایط حاضر و ملزومات پیشرویهای بیشتر آن بعنون یک نیروی اجتماعی بود.

انترناسیونال:جمعبندی و ارزیابی شما از برگزاری این پلنوم چیست؟ پلنوم چه نتایج و دستاورهائی داشت؟

حمید تقوایی:این پلنومنیز مانند پلنوم قبلی بخاطر اشاعه بیماری کرونا بطور آنلاین برگزار شد و این امر باعث شد تا تعداد بیشتری از اعضای کمیته مرکزی، مشاورین کمیته مرکزی و کادرهای حزب بتوانند در این نشست شرکت کنند. نفس این حضور وسیع باعث شده است تا پلنومهای ما در مقایسه با نشستهای حضوری در سالهای قبل، فعال تر و زنده تر و پربار تر باشد. اکنون این نشستهای وسیعترتصویر واقعی تر و روشن تری از موقعیت کلی حزب، جایگاه اجتماعی و مناسبات درونی آن، و نظرات و مشغله های ذهنی و طرز فکر کادرهای حزب بدست میدهد. از همه این جنبه ها پلنوم اخیر، همانطور که بالاتر اشاره کردم، نشاندهنده انسجام و همبستگی و شور و روحیه بالای کمیته مرکزی و کادرهای حزب و اشراف آنها به جهتگیری و متدلوژی و سیاستهای حزبی بود. برای من شخصا این بسیار شورانگیز و امیدوار کننده است و فکر میکنم همه شرکت کنندگان در پلنوم هم در این احساس با من شریک هستند. این به نظر من مهمترین دستاورد پلنوم بود.

تا آنجا که به اسناد مصوب حزب مربوط میشود به نظر من این اسناد راه پیشرویهای بیشترحزب بعنوان یک نیروی اجتماعی را هموار میکند. رهبری حزب وظیفه داردنتایج پلاتفرمهای عملی مبتنی بر این اسناد را تدوین کند و در دستور کار بگذارد. به نظر من بعد از این پلنوم حزب بیش از همیشه برای پراتیک و متحقق کردن سیاستهای حزب در زمینه های مختلف آماده و حاضر به یراق است. این موقعیت بر متن مبارزات گسترده و رادیکالی که در جامعه جریان دارد، چشم انداز امیدبخشی را در برابر ما قرار میدهد. تصور میکنم و امیدوارم در پلنوم بعد، شاهد گزارشات و دستاوردهای پربار تر و گسترده تری باشیم.
انترناسیونال: با سپاس از شما

انترناسیونال ۹۰۰

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی