نسان نودینیان
رفع ستم ملی و برسمیت شناختن حق جدایی
چهارشنبه, ۱ام بهمن, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

مدتی قبل با سلیمان سیگارچی در برنامه های تلویزین(ایسکرا ـ کانال جدید) در باره ستم ملی راه حل حزب کمونیست کارگری برای رفع ستم ملی و حل مساله کُرد گفت گویی داشتیم. پیرامون این برنامه از ما پرسیده اند که اگر در هر شرایطی مردم در کردستان رای به جدایی بدهند، حزب کمونیست کارگری ایران موضع همراهی یا مخالفت رای به جدایی را دارد؟ شیوه و یا سیاست دخالتگرانه حزب کمونیست کارگری در پروسه جدایی را نیز پرسیده اند.
(تا جایی که به رفع ستم ملی مربوط است مردم کردستان دوره های بسیار طولانی در رژیم سلطتنی و اکنون در نظام حکومت اسلامی بطور سیستماتیک تحت فشار و سرکوب و ستم ملی قرار گرفته). رفع ستم ملی عرصه ای جدی از فعالیت ما را تشکیل میدهد.
تاکید بر اصل تساوی کامل حقوق شهروندی برای همه ساکنان کشور، مبارزه علیه کلیه قوانین، نهادها، موسسات، رسوم و ترتیباتی که به هر نحو به ستم ملی و تبعیض بر مبنای ملیت، نژاد، قومیت و زیان مشرعیت میدهند با هدف برداشتن هر گونه مانع حقوقی از سر راه همزیستی مردم کردستان با سایر ساکنین کشور و از این طریق فراهم کردن ملزومات عملی عدم جدائی. عرصه فعالیت برای رفع ستم ملی است.
روشن ترین و پیشرفته ترین شکل برابری حقوق میان ساکنین یک کشور در برابر دولت و قوانین، برابری حقوق شهروندی است. در برابر جدایی ما برابری کامل حقوق شهروندان را راه حل مساله ملی می دانیم.
در مورد حل مسئله کرد نیز تلاش ما این است که مساله کُرد به شیوه ای اصولی پاسخ بگیرد. در این رابطه پاسخ راه حل ما اعلام نظر مستقیم مردم کردستان از طریق یک رفراندوم آزاد در مورد جدایی و یا عدم جدایی است. و اینرا اضافه کنیم که برسمیت شناختن حق جدایی به معنای توصیه اتوماتیک به جدایی نیست. ما بر مبنای شرایط سیاسی و اجتماعی و با در نظر گرفتن مصالح کل جنبش کارگری و آزادی و رفاه هر چه بیشتر مردم کارگر و زحمتکشان در کردستان جدایی یا عدم جدایی را توصیه میکنیم.
در شرایط کنونی ما شاهد بیشترین هم سرنونشتی طبقاتی ـ مبارزاتی و سیاسی در عرصه اجتماعی هستیم. افق و مبارزه کارگران و زحمتکشان در ابعاد سراسری با اعتصابات کارگران و تجمع و راه پیمایی های آنها و مبارزات مردم زحمتکش، هم سرنونشتی مبارزاتی برای آزادی و رفاه را در سطح سراسری نمایندگی میکند. مبارزات توده ای مردم در سالهای گذشته و در آبان و دی ماه ٩٨ بشکل شفاف هم سرنوشتی طبقاتی و خواستهای مشترک برای آزادی و رهایی از حکومت اسلامی را نمایندگی کرده است. با شعله ورد شدن اعتراضات همسرنوشتی ساکنین مردم در ایران تقویت و محکم تر میشود. شکاف قومی مردم منتسب به ملیتهای مختلف کم و کمتر شده و مردم ناراضی بدور از هر گونه شکاف قومی با خواستهای مشترک برای آزادی و رفاه و برای بدست گرفتن کرامت انسانی و بدست گرفتن سرنوشتشان متحدتر، هم افق تر شده اند.
به این اعتبار با توجه به وجود بیشترین اتحاد و همسرنوشتی مبارزاتی و خواستهای عمیقا مشترک کارگران و مردم در سطح سراسری و بجلو آمدن صف متحد و هم افق میلیونها نفر از کارران و مردم زحمتکش، تحرک ناسیونالیستها و قومپرستان در شرایط کنونی فاکتوری تعین کننده نیستند.
فدرالیسم و راه حلهای احزاب ناسیونالیست تحت تاثیر خواستهای سراسری و مبارزات سراسری در حاشیه اوضاع سیاسی قرار گرفته است و به همین دلیل مانور ناسیونالیستها و طرفداران “تمامیت ارضی” برای ایجاد شکاف در میان مردم در سطح سراسری ضعیف و کم تاثیر در روند اضاع سیاسی در شرایط کنونی است. راه حل ما برای جدائی از نظر سیاسی به معنی خلع ید از ناسیونالیسم و قومپرستان است. به این معنی حق جدائی علیه شوونیسم ایرانی و خودمختاری طلبی است. و در دنیای واقعی راه حلی است برای کوتاه کردن دست احزاب ناسیونالیستی و شوونیسم.
دولتها و در ایران حکومت اسلامی جنایتکار برای حفظ حاکمیت ضد انقلابیشان و به منظور تفرقه و شکاف در میان مردم منتسب به ملیتهای مختلف با میلیتاریزم نظامی و استقرار نهادهای امنیتی و نظامی، مانع رفع ستم ملی است. با اعمال حاکمیت و میلیتاریزم همواره ستم ملی و تبعیض زبانی و تبعیض فرهنگی را به مردم کردستان تحمیل کرده است. تا زمانیکه دولتهای فعال مایشاء و استبدادی در حاکمیت هستند مخالفت آنها با رفع تبعیض زبان و فرهنگ و ستم ملی جود دارد. میلیتاریزم، فشار سرکوب و دستگیری و استقرار نهادهای امنیتی و انتظامی یک رکن پایه ای آنها است. به منظور خنثی کردن حضور نظامی دولتها رفراندوم باید در فضایی آزاد و فارغ از ارعاب و فشار انجام شود و این با خروج نیروهای نظامی و انتظامی دولت مرکزی و تضمین یک دوره فعالیت آزادانه کلیه احزاب سیاسی در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سیاست و نظرشان در رفراندم امکان پذیر می گردد.

بعنوان یک جمعبندی؛
برسمیت شناختن حق جدایی و تاکید بر رفراندوم بعنوان راه مشخص اعلام نظر مردم کردستان، جدایی یا عدم جدایی از ایران. رای به جدایی در رفراندوم بدون چون و چرا باید برسمیت شناخته شود. دولت مرکزی و نهادهای کشوری باید تسهیلات لازم برای عملی و شروع پروسه جدایی را بسرانجام برسانند و موظفند بشکل رسمی رای مردم در کردستان ایران را اعلام کنند.
ما برای رهایی و آزادی انسان مبارزه میکنیم. در صورت رای به جدایی، ما در کردستان این مسیر را ادامه میدهیم. رهایی و آزادی انسان در جامعه از دست استثمار، بی حقوقی و برای آزادی بیان، تشکل و حق برابر شهروندی امر جدی ما است. اعمال قدرت توده های مردم در شکل شوراها و تضمین حاکمیت شورایی مردم امر جدی ما در صورت رای به جدایی است. ما تشکیل دولت مستقل حاصل یک پروسه انتخابات آزاد و عمومی از طرف خود مردم تحت ستم کردستان را برسمیت میشناسیم. و در برابر اعمال قهر در برابر آن خواهیم ایستاد. ما به اندازه کافی از حاکمیت احزاب قومی و اسلامی در کردستان عراق تجربه های مهمی را کسب کرده ایم. در مقابل تکرار سناریوی سیاه در قدرت بودن احزاب ناسیونالیستی و پارلمان های قومی و مذهبی میایستیم و مردم کردستان را برای سازمان و حاکمیت قدرت شورایی و اعمال حاکمیت نمایندگان منتخب شوراها هدایت میکنیم.

٢٩ دی ۱۳۹۹
١٨ ژآنویه ٢٠٢١

ایسکرا ۱۰۷۶

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی