نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
ناصر اصغری
سقوط باستیل؛ روز شروع تاریخ!؟
اشتراک گذاری

امروز ۱۴ ژوئیه است. روز سقوط باستیل. سقوط باستیل آغاز انقلاب فرانسه بود. بدون شک انقلاب فرانسه پیشگام ایده‌های برابری طلبانه‌ای بود که دنیا را برای همیشه تغییر داد. شروع ایده‌هائی بود که کمون پاریس و از آن مهمتر، انقلاب اکتبر را ممکن کرد.
انقلاب کبیر فرانسه (کبیر برای اینکه فرانسه چندین انقلاب کوچکتر را هم آزمایش کرده است) از روزهای اولیه‌اش، از سقوط باستیل در ۱۷۸۹ تا ۱۷۹۲، هنوز دست به عصا راه می‌رفت. ۱۰ اوت ۱۷۹۲، وقتی که حکومت پادشاهی لوئی ۱۶ سقوط کرد، وقتی که بورژوازی انقلابی با اتحاد و قدرت سانس کلوت‌ها (Sans-culottes) و برخلاف انقلابات اسلافش در انگلیس و ‌آمریکا حق رأی همگانی را قبول کرد و اگر امکان داشت از برابری حقوقی روی کاغذ فراتر رفته و به برابری در حق مصرف، که خواست سانس کلوت‌ها بود نیز تن می‌داد، این عصایش را به دور افکند. هدایت اقتصاد و اینکه قیمت‌ها باید پائین نگه داشته شوند، با دستمزدها سنخیتی داشته باشند که همه مطمئن باشند شب نانی سر سفرده داشته باشند، ممکن شد. قانون ۲۹ سپتامبر (قانون حداکثری عمومی) بر مالیات و قیمت‌ها کنترل داشت. تولید وسائل جنگ افزار و بازرگانی خارجی ملی شد. قانون ۱۹ دسامبر، طرح آموزش را همگانی روی میز آورد. طرح بیمه اجتماعی (رفاه عمومی) با قانون ۲۲ ماه فلورال سال ۲ ریخته شد. اما این جمهوریت برابری طلب بورژوازی را وحشت زده کرد و بعد از زیر گیوتین رفتن سر روبسپیر و سن ژوست و یارانشان بعد از ۹ ترمیدور، این ایده‌های مترقی برابری طلبانه، به نظر می‌آمد که برای همیشه به بایگانی سپرده شدند. اما همین یکی دو سال آن جمهوریت، غول را از شیشه بیرون آورده بود؛ که بقول ژاک روو در مجلس ملی، یکی از رهبران “عصبانی”ها (Eenragé)، آزادی بدون برابری آزادی نیست! که می‌شود برابری برقرار کرد، اما فقط با زور و در صحنه ماندن! ثابت کرد که آزادی و برابری غیرقابل تفکیک اند. یکی بدون دیگری غیرممکن است.
انقلاب فرانسه، شاید برای اولین بار در تاریخ بشریت، به هیچ بودگان ثابت کرد که می‌شود قدرت را خود به دست گرفت. سقوط باستیل سرآغاز روز باور به شدن بود! روز شروع واقعی تاریخ!
زنده باد یاد انقلاب فرانسه!
۱۴ ژوئیه ۲۰۲۱

 
 
https://rowzane.com/content//article=225556