نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
نسان نودینیان
اعتصاب و اعتراض ثروت عظیم انسانی برای ما مردم است- برای اعتصاب و تجمع های گسترده معلمان و فرهنگیان
اشتراک گذاری

اعتصاب و تجمع های اعتراضی گسترده معلمان و فرهنگیان گامی بزرگ برای رسیدن به خواستهایی است که امروز درفقدان آنها ادامه تدریس و تحصیل ممکن نیست.

ما میبینیم و میشنویم که ده ها هزار معلمان و کودکان و دانش آموزانی را که از تهیه و دسترسی به گوشی، سیمکارت و اینترنت محرومند. با چشمان خودمان خودکشی کودکان را شاهد بودیم. خواست دسترسی رایگان به گوشی، سیمکارت و اینترنت گامی درجهت دسترسی آزاد و راحت به ادامه تحصیل است.

ما در این سالها شاهد محرومیت کودکان از تحصیل بوده ایم. چند میلیون از کودکان ما به اردوی تحمیلی کودکان خیابانی و فروشندگان نیروی کارارزان و بردگی مزدی برای صاحبان ثروت پیوسته اند. ما تحصیل رایگان و تامین معیشت را خواهانیم.

ما در سالهای گذشته و جاری، کووید نوزده را تجربه میکنیم. نزدیک به سیصد هزار از عزیزان مان را با نادانی و جهل و خرافه خامنه ای و حکومت اسلامی از دست دادیم. خواست اعتصاب معلمان و فرهنگیان خواست قلبی همه ما مردم در ایران است؛ ما باید از سلامتی معلمان و فرزندانمان اطمینان حاصل کنیم. «واکسیناسیون رایگان همه معلمان و دانش آموزان بالای ۱۲ سال و تهیه واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی، اختصاص هر نیمکت فقط به یک دانش آموز و گذاشتن ماسک و مواد ضدعفونی کننده در اختیار همه دانش آموزان را از شروط اولیه رفتن دانش آموزان و معلمان»

خواستهای انسانی اعتصاب شما فرهنگیان و معلمان هشداری است به حاکمان و مزدوران ظالم و جنایتکارکه حاضرند برای حفظ این حکومت اسلامی، شاهد جانباختن انسانها در دسته های صدها نفری و سپردن آنها درگورستانها به دلیل ابتلا به کروناباشند و انجام “وظیفه” کنند.

اعتصاب و اعتراض شما بزرگترین دستاورد در مسیر انسانیت است.

ما با اعتصاب و تجمعات سراسری کارگران و معلمان انرژی میگیریم، قدرتمند میشویم و با هر اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران و معلمان انسانیت و رهایی و ازادیخواهی برای حفظ کرامت انسانیمان و معیشتمان و آینده فرزندانمان تضمین شده تر میشود.

اعتصاب شما کارران و معلمان گامهای محکم و درستی است در جهت ساختن و آموزش انسان و مدافعین حقوق انسانی.

اعتصاب و اعتراض کارگران و معلمان در کشور استبدادی و فاشیسم اسلامی که جان انسان از همه چیر ارزانتر است، که حیات و زندگی انسانها را به دلیل محرومیت از ابتدایی ترین خواست واکسناسیون در دسته های صد نفری هر روز به قبرستان ها میسپارند. که مزد و حقوق های زیر خط رفاه و زندگی انسانی را تحمیل کرده اند، که فقر را در سفره میلیون ها انسان شریک کرده اند، که سلب آزادی بیان و تشکل و شادی و تحمیل آپارتاید جنسی را هر روز به ضرب سرکوب، دستگیری و زندان جاری کرده و امر الهی مینامند، که جنگ و ویرانی و طنابهای اعدام و سالنهای چند صد هزار نفری به اسم زندان و قوه فضائیه را سازمانهای دایر و در خدمت اهدافشان گسترده میکنند، که سپاه پاسداران سپاه قاتل و جانیتکاران، پلیس و لشکر بسیج و حزب الله در خدمت رسانی به حکومت الله، مشتی از جانیان حرفه ای استخدامکرده اند، رهایی بخش و انسانی است.

اعتصاب و اعتراض ثروت عظیم انسانی برای ما مردم است.
ما انسان هستیم! زندگی انسانی، کرمت و آزادی حق مسلم ما است.! اینها منشور انسانی اعتصاب و اعتراضات کارگران و معلمان است. اعتصاب و اعتراضات معلمان و خیزشهای توده ای اما برای ما مردم حرکتهای آشنا و رهایی بخش هستند که در چند سال گذشته بارها تجربه کرده و در چند قدمی پیروزی و رهایی قرار گرفته ایم.
نسان نودینان
٣٠ شهریور ١۴٠٠
٢١ سپتامبر ٢٠٢١

 
 
https://rowzane.com/content/nasan_nodinian/article=232391