نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
نسان نودینیان
نگذاریم احکام اعدام اجرا شود! متحدانه علیه مزدوران نظام اسلامی بایستیم!
اشتراک گذاری

سخنی با مردم سرپُل ذهاب.

نوزدهم دی ماه جمهوری اسلامی دو فرد را به اتهام سرقت در ملا عام حلق آویز کرد.

اجرای احکام اعدام عمل شنیع دولتی و قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی است. این نظام ضد انسانی بر پایه  اعدام و دستگیری و زندان و با نیروی سپاه پاسداران توانسته در قدرت بماند. اگر اعدام را از این نظام جمهوری اسلامی بگیریم پایه های بقا و در قدرت بودن این نظام در هم خواهد ریخت.

حضور شما مردم سرپُل ذهاب در اجرای احکام اعدام در ملاعام آگاهانه یا ناآگاهانه اقدامی است که اهداف کثیف و ضد انسانی جمهری اسلامی را تقویت میکند.

مردم باید آگاهانه در اجرای احکام اعدام  شرکت نکنند. این فراخوان ما با واقعیتهای زنده  امروز و مبارزات مردم بویژه علیه اعدام و لغو احکام امنیتی منطبق، است.

مردم سنندج، روانسر و سقز و همچنان در سطح سراسری در ایران با راه اندازی کمپین بخشش و پایین کشیدن طناب های اعدام، مانع اجرای احکام اعدام  ضد انسانی نظام اسلامی، هستند.

مردم! احکام اعدام و قصاص در قوانین قوه قضائیه را باید کنار زد. مردم در سطح گسترده مخالف اعدام و قصاص هستند.

انسان کُشی و احکام اعدام در نظام های استبدادی و دیکتاتوری برای ادامه بقا سیاه و خونین حاکمان در قدرت است.

نباید بگذاریم اعدام در ملاعام  اجرا شود.

راه حل جلوگیری از اجرای احکام اعدام و قصاص در ملاعام کارهای مشترک و ابتکاری مردم در شهرها است.

باید فضای شهرها را برای اعتراض به اجرای احکام اعدام و حلق آویز کردن انسانها را سازماندهی کرد.

باید حق حیات از جان انسان ها را محور قرار داد.

فراخوان ما دخالت فعال است، فراخوان ما جلوگیری از اعدام و قصاص است. فراخوان ما تظاهرات علیه اعدام و قصاص است. فراخوان ما سازماندهی توده ای مردم و جلوگیری از برپا کردن چوب های دار اعدام در ملاعام است. و فراخوان ما این است، راه رسیدن به یک دنیای بهتر دنیایی که اعدام و قصاص جزو قوانینش نیست، سرنگونی  رژیم جمهوری اسلامی است.

فراخوان ما بسط و گسترش جنبش سرنگونی و راه های رسیدن پایین کشیدن نظام جمهوری اسلامی، است.

ایسکرا  ۸۶۶

 
 
https://rowzane.com/content/nasan_nodinian/article=80903