مجید آذری
آذر ماجدی – حامی حکومت ایدئولوژیک
یکشنبه, 5ام فروردین, 1397  
اشتراک گذاری

اخیرا آذر ماجدی از رهبری حزب حکمتیست ویدئویی ارایه داده در انتقاد از مواضع سیاسی حمید تقوایی. در آنجا آذر ماجدی  عقاید ومواضع سیاسی حمید تقوایی را کاملا محکوم میکند وآنرا ضد کارگری-کمونیستی خطاب میکند.

مواضع سیاسی حمید تقوایی

حمید تقوایی  بعد از جنبش انقلابی شهرهای ایران در یک سخنرانی مواضع سیاسی وحزبی خودش را مطرح میکند . حمید اعلام میکند که حزب کمونیست کارگری یک حزب سیاسی است وباید برای کسب قدرت سیاسی وبقدرت رساندن طبقه کارگر ویک حکومت وجامعه شورایی ویا انسانی مبارزه کرد. حمید تقوایی معتقد است که اگر چه در میان اعضا وقشر کمونیسم جامعه مسایل تئوریک ونظری مطرح است وبایستی بر سرش دعوا ومناظره کرد اما در جامعه وبه خصوص در زمان عروج انقلاب وجنبش انقلابی بایستی با جامعه وقدرت سیاسی برخوردی  سیاسی داشت. هدف حزب در این مرحله سازماندهی طبقه کارگر ومردم بپا خاسته برای سرنگونی حکومت حاکم وبر قراری حکومت وجامعه ای آزاد وبرابر است. حمید تقوایی همچنین معتقد است که اگر چه برای ما کمونیستها ومتفکرین وسازمان دهندگان طبقه کارگر وجامعه شعارها واهدافی از پیش فرض است .مثل دیکتاتوری پرولتاریا، جامعه بی طبقه وکمونیستی-سوسیالیستی  وغیره ومسایل تئوریک ونظری باید حتما انجام گیرد اما برای توده های میلیونی بپاخاسته باید شعارها واهدافی را مطرح نمود که ملموس وقابل پذیرش آنان در شرایط موجود  باشد. شعار جامعه انسانی وحکومت انسانی ویا شعار آزادی وبرابری میتواند کل جامعه را بسیج کند  که عملا همان اهداف طبقه کارگر وکمونیستها هم هست.

حمید تقوایی معتقد است که شعار زنده زباد دیکتاتوری پرولتاریا- زنده باد طبقه کارگر- زنده باد حکومت کارگری-زنده باد کمونیسم-سوسیالیسم اگر چه همه آنها اهداف وشعارهای ما کمونیستهای کارگری هست . اما بخاطر حکومتهای “کمونیسم-سوسیالیسم” ودیکتاتوری تاکنون موجود، جامعه ومردم انقلابی را به خصوص در زمان عروج انقلاب مورد شک وتردید قرار میدهد ومیتواند از ما واهداف ما دور کند.

نظرات اذر ماجدی-

 

اینکه نظرات وتاکتیکهای حمید تقوایی درست یا غلط است میتوان در موردش بحث ومناظره کرد وموافق ویا مخالفش بود.

اما نظرات اذر ماجدی ربطی به یک حزب سیاسی کمونیستی-کارگری ندارد. از همان قماش چپ سنتی وحکومتهای  ایدئولوژیک مارکسیست- لنینیست ودیکتاتوری تاکنون موجود است. واین بار با نام مارکسیسم-لنینیسم-حکمتیسم تداعی میشود.

آذر ماجدی به صراحت اعلام میکند که باید دنبال یک حکومت ایدئولوژیک بود. حکومت کارگری وجامعه سوسیالیستی  همان جامعه وحکومت ایدئولوژیک است. کمونیستها باید برای یک جامعه وحکومت ایدئولوژیک مبارزه کنند. بدنامی جامعه وحکومت ایدئولوژیک بخاطر تبلیغات زهر آهگین بورژوازی وامپریالیست غرب است وگرنه مارکس-انگلس ،لنین ومنصور حکمت هم دنبال حکومت وجامعه  ایدئولوژیکی بودند.

نظرات آذر ماجدی ربطی به جوامع مدرن واحزاب مدرن ندارد . بعد از شکست جوامع فئودالی وپیش مدرن که حکومتها وجوامع  ایدئولوژیک ومذهبی بودند، آذر ماجدی امروز برای چنین جوامع ودولتهای ایدوئوژیک با نام “کمونیسم” مبارزه میکند.

احزاب مدرن وحزب کمونیستی-کارگری  احزاب سیاسی در جامعه هستند. اما از نظر آذر ماجدی حزب کمونیستی-کارگری باید یک حزب ایدئولوژیک باشد که برای دولت وجامعه ای ایدئولوژیکی مبارزه کند.

حزب کمونیست کارگری یک حزب سیاسی است که برای یک جامعه آزاد وبرابر مبارزه میکند. هر کس با هر عقیده ومرامی مادام که اهداف وسیاستهای حزب را قبول کند میتواند عضو این حزب بشود وبرای جامعه ای آزاد وبرابر مبارزه کند. میخواهد جامعه ای را بسازد که هر کس با هر عقیده ومرامی بتواند در دولت وجامعه   بطور آزاد وبرابر شرکت وزندگی کند.

اما گویا از نظر آذر ماجدی حزب حکمتیست یک حزب مارکسیست –لنینیست  وایدئولوژیک است که برای افکار ،عقاید وایدئولوژی مارکسیست-لنینیست-حکمتیستمبارزه میکند. احتمالا اعضای آنان باید از فیلتر م-ل-ح بگذرند. میخواهد جامعه ای بسازد که همه مردم ودولت پیرو عقیده مارکس-لنین وحکمت باشند.

 

آذر ماجدی در تضاد با مارکس، لنین ،حکمت و جوامع مدرن

جوامع مدرن با انقلابات بر علیه جوامع پیش مدرن توانستند بقدرت برسند ودر چنین فضایی قوانین وروابط اجتماعی-سیاسی-اقتصادی جوامع مدرن بنا گذاشته شد. بطور مثال بدون انقلاب کبیر فرانسه نمیتوان جامعه مدرن غربی را متصور شد. وقتی بورژوازی توانست از نظر سیاسی بقدرت برسد آنوقت بود که توانست جامعه نوین ، سکولاریزم ،دمکراسی وحکومت قانون را پایه گذاری کند. در حقیقت انقلاب اجتماعی از مسیر یک انقلاب سیاسی وسرنگونی حکومت موجود قابل وصول بود.

حزب کمونیست کارگری در راس یک انقلاب اجتماعی-سیاسی و فقط با سرنگونی حکومت اسلامی وبورژوازی قادر خواهد بود تا روابط اقتصادی-سیاسی واجتماعی طبقه کارگر را بثمر برساند.  از این نظر حزب کمونیست کارگری یک حزب سیاسی است برای کسب قدرت سیاسی وسیادت طبقه کارگر وبرقراری حکومت  شورایی وجامعه ای آزاد وبرابر که در وهله اول باید حکومت حاکم را سرنگون کند.

حزب کمونیست کارگری یک حزب ایدئولوژیک مارکسیست-لنینیست-حکمتیست نیست و حداقل  در این مقطع قرار ندارد طبقه کارگر وجامعه را به این عقاید وایدئولوژی کاملا آشنا کند وجامعه ای با این عقاید وایدئولوژی بنا کند.

جامعه وحکومت شورایی ویا سوسیالیستی یک جامعه  آزاد وبرابر است که حکومت برای تضمین آزادی وبرابری برای همه شهروندان با هر عقیده ومرامی کوشش میکند . حکومت وجامعه هیچ عقیده وایدئولوژی خاصی ندارد حتی عقیده وایدئو لوژی مارکسیست-حکمتیست.

مارکس کمون پاریس را نمونه یک جامعه سوسیالیستی وکارگری خواند. نه به این خاطر که آن جامعه بخاطر مارکس ومارکسیست انقلاب کردند وایدئولوژی مارکسیسم حکمفرما شد. از قضا مخالفان عقیده مارکس وآنارشیستها در انقلاب دست بالا را داشتند.

لنین عمدتا با شعار نان وصلح توانست جامعه روسیه را بسمت سوسیالیسم وانقلاب بکشاند. در جامعه ای که بیش از ۹۰% بیسواد ودهقان بودند. واصلا خبری از ایدئولوژی مارکسیسم وفلسفه مارکس وهگل نبود. ماتریالیسم دیالکتیک را فرانگرفته بودند.

خلاصه و نتیجه:

حمید تقوایی رهبر یک حزب سیاسی است که میخواهد کل جامعه به رهبری طبقه کارگر واین حزب سیاسی حکومت حاضر را ساقط کند وبجایش یک جامعه وحکومت شورایی بنا کند که در آن هر انسانی با هر عقیده وایدئولوژی بتواند آزاد وبرابر باشد. حمید تقوایی خواهان یک جامعه ویک حکومت انسانی است.

اذر ماجدی رهبر حزبی است ایدئولژیک مارکسیست-حکمتیست که میخواهد در وهله اول طبقه کارگر را حکمتیست بکند وآنوقت با همین ایدئولوژی جامعه ای بسازد ایدئولوژیک وحکمتیست.

نظرات آذر ماجدی قبلا بنام جوامع مارکسیستی در کشورهای ” کمونیستی” بوجود آمد وبقدرت رسید. دولت وجامعه ای ایدئولوژیک که بنام مارکیسیت-لنینیست بزرگترین جنایات ودیکتاتوری ها را بنا نهادند. کمونیستها وطبقه کارگر یکبار وبرای همیشه باید جامعه ای آزاد وبرابر برای همه شهروندان بسازند وبا هر نوع حزب ، جامعه وحکومت ایدئولوژیک مبارزه کنند.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی