مجید آذری
نظرات ایدئولوژیک علی جوادی ربطی به کمونیسم کارگری و قدرت سیاسی طبقه کارگر ندارد
چهارشنبه, 8ام مرداد, 1399  
اشتراک گذاری

علی جوادی با این نظرات اخیرش مثل آذر ماجدی که سال قبل رسما اعلام کرد که طرفدار حکومت ایدئولوزیک است عملا ورسما اعلام کرده که از چپ ایدئوزیک سنتی فاصله نگرفته.
علی جوادی معتقد است که که حزب ما یک حزب ایدئو لوزیک است وباید با همین حزب ائدولوژیک مارکسیستی برویم قدرت سیاسی را بگیریم وسعی کنیم همین امروز اعتصابات واعتراضات طبقه کارگر را ایدئولوزیکی-مارکسیستی بکنیم وگرنه با خط راست وبورژوازی تفاوتی نداریم.
خب مگر حکومت استالین وحزب بولشویک استالینی وپول پوت ومائو وانور خوجه غیر از این بودند. اینها هم اعلام میکردند که مارکسیسیم-لنیسم واین آیدوأوژی باید بقدرت برسد وحکومت کند. اگر استالین ومائو وپول پوت برای حکومت آئدولوژیک خود از مارکس ولنین نقل قول میاوردند تا حکومت آئدولوژیک خودرا در جامعه حاکم کنند. علی جوادی با نقل قول از منصور حکمت کار را تمام میکند.. همان خط سیاسی حزب توده ورنجبران واستالینیسم ومائویسم است.
حزب کمونیست کارگری قبل از هر چیزی یک حزب سیاسی است برای بقدرت رساندن طبقه کارگر وبر قراری حکومت شورایی-سوسیالیستی وجامعه آزاد وبرابر. قرار نیست در فردای انقلاب به رهبری حکک مارکسیسم-لنینیسم-حکمتیسم حاکم بر ایدئولوژی جامعه باشد. حکومت کارگری حکومت سیاسی است حکومت طبقه کارگر است. حکومتی غیر ائدولوژیک است قرار نیست از طبقه کارگر امتحان ائدولوژیک بگیرند واورا در مصدر شوراها وحکومت قرار دهند… باید قدرت سیاسی بدست شوراها در جامعه بیفتد. نه بدست حزب مارکسیست-لنینیست-حکمتیسم
..مارکس ۱۸۰ سال قبل گفت ———-کارگران جهان متحد شوید. با اینکه خودش مارکس بود نگفت کارگران طرفدار مارکس متحد شوید. یعنی مارکس معتقد بود که باید قدرت سیاسی بدست طبقه کارگر بیفتد نه کارگری که مارکسیست است نه کارگری که طرفدار خودش است.
سوسیالیسم قبل از هر چیز یک جنبش سیاسی وقدرت گرفتن طبقه کارگر وسرنگونی حاکمیت سرمایه است. اینجا جنگ ائدولوژیکی نیست. قرار نیست در جامعه سوسیالیستی ویا قبل از آن مارکسیستها فقط با ائدولوژیکی خودشان حاکم بر جامعه وطبقه کارگر بشوند . قرار نیست بجای مبارزه سیاسی وگرفتن قدرت سیاسی اول در جنگ ائدولوژیک پیروز شویم.
طبقه کارگر وکارگران ومردم ستمدیده در جامعه با هر عقیده ومرامی حق دارند قدرت سیاسی را از آن خود بکنند وجامعه ای آزاد وبرابر-سوسیالیستی برقرار کنند که در این جامعه هر کس با هر عقیده ومرامی بتواند حرفش را بزندوفعالیت سیاسی بکند ونظراتش را سازماندهی بکند. جامعه سوسیلیستی یک جامعه غیر ائدولوژیک است. حکومت طبقه کارگر یک حکومت غیر اسدولوژیک است. حکومت مارکسیست-لنینیست- وحکمتیست نیست.
جامعه سوسیالیستی نوع علی جوادی یک جامعه وحکومت ایدئولوژیک است. ائدولوژیکی مارکسیست-لنینیست-حکمتیسم حاکم است وعقاید دیگر همه منفور وباید با آن عقاید جنگید..حکومت نوع علی جوادی وآذر ماجدی همان حکومتهای انورخوجه-پول پوت واستالینی است. ربطی به کمونیسم کارگری وآزادی وبرابری در جامعه ندارد. کمونیسم بورزوازی است حکومت ائدولوژیک است.همان « دیکتاتوری پرولتاریا» است دیکتاتوری استالین وپول پوت ومائو است

علی جوادی ربطی به گرفتن قدرت سیاسی ندارد. میخواهد در جنگ ائدولوژیک در جامعه پیروز شود. میخواهد ثابت کند مارکسیسیم-لنینیسم-حکمتیسم در جامعه حقانیت دارد. وباید طبقه کارگر خودش را در وهله اول با این سلاح مسلح کند وگرنه مبارزه با سرمایه حرف مفت است.
علی جوادی بجای متحد کردن طبقه کارگر حول منافع طبقاتی واقتصادی وکسب قدرت سیاسی میخواهد طبقه کارگر را از نظر ائدولوژیک مسلح کند. اول برایش کلاس درس مارکسیست-حکمتیسم تشکیل دهد. اول آنان را مسلح به این ائدولوژیک بکند.چون معتقد است بدون مسلح شدن به ائدولوژیک مارکسیستی-حکمتیستی طبقه کارگر نمیتواند بقدرت برسد. از نظر علی جوادی جنگ ائدولوژی مهم است نه جنگ سیاسی طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی

هم از این روست که علی جوادی ومحمد آسنگران خواهان سرنگونی حکومت اسلامی در این شرایط نیستند. معتقدند در این مرحله باید با کل بورژوازی ایران وهمه جناحهایش مبارزه کرد. باید با سلطنت طلبان ومجاهدین ومسیح علی نژاد مبارزه کرد. اینان که در قدرت نیستند پس باید یک مبارزه ائدولوژیک در جامعه اول براه انداخت.
در حالیکه حکک وحمید تقوایی خواهان سرنگونی حکومت اسلامی همین امروز هستند وبرقراری جامعه آزاد وبرابر وسوسیالیستی در فردای سرنگونی حکومت اسلامی است-این نماینده نظام سرمایه در ایران

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی