نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
مجید آذری
آزادی بی قید وشرط بیان ترامپ؛ یعنی دفاع از آزادی گرگ در دعوای گرگ وقصاب است
اشتراک گذاری

در آمریکا عمدتا فقط جبهه ای از طیف فاشیستها تا لیبرالها حق آزادی واقعی بیان داشته ودارند. میتوانند به دولت وحکومت ومقامات دانشگاه وغیره راه یابند. میتوانند از رادیو وتلویزیون ومجلات وروزنامه ها تبلیغ وترویج کنند. این میدیا ملک خصوصی همین فاشیستها ولیبرالها است.
کمونیستها وآزادیخواهان واقعی یعنی برابری طلبان/کمونیستها/ سوسیالیستها /بیخدایان. مخالفان جنایات دولت اسراییل وعربستان وجنایات تاریخ آمریکا عملا کاملا سانسور میشوند وغیر قانونی اعلام شده اند ودرتاریخ سانسور وسرکوب شده اند. تاریخ آمریکا تاریخ کشتار وسرکوب کارگران؛ کمونیستها وآزادیخواهان توسط همین نیروهای فاشیستی دولتی ولباس شخصی های ترامپیتسی هم هست.
امروز دعوای آزادی بیان ترامپ فاشیست نبایست یکی از دستور کارها وفراخوان آزادیخواهان وکمونیستهای کارگری باشد. ترامپ وترامپیست هر چه بیشتر آزاد باشد بیشتر میتوانند جنایت وسرکوب بکنند بخصوص از آزادیخواهان وبرابری طلبان.
سانسور ترامپ توسط جناح دیگر حکومت آمریکا ربطی به منافع طبقه کارگر ومردم آزادیخواه در آمریکا وجهان ندارد. وهیچ انسان آزادیخواه وشریفی نبایست بنفع آزادی بیان ترامپ فاشیست بر علیه دیگر جناح حاکم بر خیزد. همانطور که وقتی خاتمی از طرف خامنه ای سرکوب وسانسور میشود آزادیخواهان وکمونیستهای کارگری از حق بیان این ویا آن آخوند آدمکش وجنایتکار دفاع نمیکنند.
مبارزات مردم در پایین؛ طبقه حاکمه وجناحهای مختلف آنرا بیش از پیش بجان هم انداخته است. وظیفه مردم دفاع از هیچ کدام از این جناحهای حکومتی وبعضا حق بیانشان نیست. اینان هرچقدر آزادی وحق بیان داشته باشند برای سرکوب وشکستن فلم وبریدن زبان کمونیستها وآزادیخواهان- برابری طلبان استفاده میکنند.
اگر در جامعه آمریکا حق آزادی بیان بی قید وشرط برای همه وجود داشت اصلا ترامپ نمیتوانست عروج کند. میشود از حق آزادی بی قید وشرط ترامپ دفاع کرد بشرطی که همه آزادیخواهان وبرابری طلبان ومخالفان وموافقان نظم موجود حق آزادی بیان بی قید وشرط داشته باشند. وگرنه دفاع یکطرفه از آزادی بیان ترامپ عملا باج دهی به ترامپ وترامپیستهای فاشیستی و استمرار سرکوب اینان از مردم جامعه است. وقتی جامعه ومبارزات مردم فاشیستهارا بیش از پیش ایزوله کرده.
شعار آزادی به ترامپ بدهید عملا باز کردن دست فاشیستها در جامعه برای سرکوب هر چه بیشتر است زمانی که این جناح فاشیست حکومتی بر اثر مبارزات مردم مجبور شده بین دعوای دوجناح حاکم از قدرت سلب شود وتوان جنایات فاشیستی را از دست بدهد نبایست به این جناح فاشیستی آوانس داد. نبایست از آزادی گرگ در مقابل قصاب دفاع کرد.
ما خواهان آزادی بیقید شرط بیان برای همه آحاد ومردم جامعه هستیم وگرنه از آزادی بی قید وشرط بیان ترامپ؛ رضا خان وخامنه ای دفاع کردن ؛در جامعه ای که همین جنایتکاران ودیکتاتوران مردم را قصابی میکنند در خدمت فاشیستهاوآدمکشان کمونیستها وآزادیخواهان است
·

 
 
https://rowzane.com/content/azari/article=209567