نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
مجید آذری
معمای سرنگونی: چرا جمهوی اسلامی سرنگون نمیشود
اشتراک گذاری

چرا مردم تاکنون با تمام مبارزات وجانفشانی ها نتوانسته اند جمهوری جهل وجنایت اسلامی را سرنگون کنند؟
ممکن است برای نظام سرمایه بخصوص برای آمریکا وهم پیمانانش جمهوری اسلامی از نظر بخصوص اقتصادی یک حکومت مطلوب نباشد ومزاحم آنان هم باشد . حکومتی نظیر شاه وعربستان مطلوبتر است.
اما از نظر سیاسی وجئو پولیتیکس این حکومت در حال حاضر تنها حکومتی است که کل نظام سرمایه از شرق وغرب ؛ از چین ؛روسیه تا آمریکا ؛انگلستان ؛آلمان واز عربستان گرفته تااسراییل وترکیه پشتش هستند تا سرنگون نشود. واجازه نمیدهند انقلاب وجنبش انقلابی مردم ؛این حکومت را سرنگون کند.
سر بزنگاه موقع سرنگونی زیر کتفش عصا میگذارند که واژگون نشود. از بانک جهانی گرفته تا سازمانهای اطلاعاتیشان وکارخانه اسلحه سازی و ومیدیای نوکر از قبیل بی بی سی ومن وتو وغیره وبالاخره کل نظام جهانی سرمایه دارند این حکومت را در مقابل انقلاب مردم حمایت وهدایت میکنند..
.چون انقلاب وجنبش انقلابی که در ایران در جریان وغلیان است یک جنبش سکولار وضد اسلامی وطرفدار برابری زن ومرد ودر کل یک جنبش آزادیخواهی وبرابری طلبی است. اینرا کل نظام سرمایه خوب درک کرده.
این نظام دهها وصدها سال از اسلام واسلام سیاسی ؛ از آخوند ؛ قرآن ؛مسجد ؛منبر ؛ شیخ ؛ خمینی ؛بن لادن ؛ طالبان ؛ داعش ؛حکومت عربستان واردوغان وغیره حمایت کرده وبا کودتا ؛جنگ ودسیسه آنان را بر مصدر کار گذاشته تا مالک جان ومال این مردم در خاورمیانه باشند .
جنبش انقلابی در ایران حداقل یک جنبش ضد اسلامی وسکولار است که فقط همین امر در حقیقت آغاز پایان جنبش کثیف اسلامی وورشکستگی کامل سیاستهای ضد انسانی نظام سرمایه داری جهانی است. برای همین هر چه در توان دارند بکار میبرند تا حکومت اسلامی را با همه جناحایش وبخصوص جناح خامنه ای را سر پا نگهدارند تا حکومت سقوط نکند. چون سقوط این حکومت عملا آغاز یک جنبش انقلابی وآزادیخواه وطرفدار حقوق زنان وکودکان وبالاخره یک جنبش برابری طلب در جامعه است .
پیروزی انقلاب در ایران عملا مثل آتشی است که حریق آن در مدت بسیار کوتاه کل منطقه را فرامیگیرد. کل خاورمیانه را از دست اسلام سیاسی وآدمکشان حمایت شده از نظام سرمایه را خارج میکند. کل منطقه را میتواند از حیطه نظام ضد بشری سرمایه داری بزودی خارج کند.
پیروزی انقلاب اجتماعی در ایران یک نقطه عطف در تاریخ بشر میتواند باشد.همانطور که انقلاب کبیر فرانسه یک نقطه عطف از جهان فئودالیسم وکلیسا به جهان سرمایه داری ودمکراسی که حکومت مردم جایگزین حکومت خدا شد.
انقلاب اجتماعی در ایران سر آغاز جامعه ای آزاد وبرابر برای کل منطقه وجهان را گوشزد میکند. این را نئوریسینها وحاکمان نظام سرمایه خوب درک کرده اند.
هم از این روست که با چنگ ودندان خواهان ابقای این حکومت قرون وسطایی در قرن ۲۱ هستند. چون آلترناتیو این حکومت میتواند جامعه ای شورایی وآزادی وبرابری-سوسیالیسم انقلابی را در کل خاورمیانه وجهان حاکم کند.
برای همین جهان سرمایه از آلترناتیوهای ارتجاعی وفوق ارتجاعی از قبیل مجاهد وسلطنت دفاع میکنند تا در صورت سرنگونی این حکومت باز تاریخ جنایت وجهالت را ادامه دهند.

 
 
https://rowzane.com/content/azari/article=222823