نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
بهنام گله داری
در جواب به بیانه احزاب همکاری در کردستان نسبت به افتضاح سیاسی که به وجود آوردند
اشتراک گذاری
واقعا مایه شرمساری وننگ است با این رفتن و واگذاری قدرت ازطرف جمهوری اسلامی وقبول نمایندگی قاتلین مردم کوردستان، فقط به رغم اینکه خودشان به  رویای قدرت درکردستان برسند، و تبدیل به ژاندارمهای شبیه دولت پهلوی ها بشوند و جمهوری هار اسلامی را از سرنگونی “تجات” دهند، و در   یک جمله پا عقب کشیدن از سرنگونی جمهوری اسلامی ایران!
و با این مذاکره و توافقات، نه تنها موضع خودرا درعمل نسبت به ماهیت  وقبول جمهوری اسلامی نشان دادند بلکه به مردم هم ثابت کردند درست در زمانیکه فشارهای طبقه کارگر و همه تودهای ایران دراعتراضات واعتصاباتشون به سمت سراسری شدن و همه گیر شدن میرود، این حضرات متوهم چراغ سبز اطلاعات ایران وسپاه تروریستی شدند و دوباره دراین سناریو کارگردانی شده جمهوری اسلامی نقش آفرینی کردند.
شماها(مرکز همکاری کردستان)، به خاطر نداشتن حفظ پرنسیب سیاسی درقبال شعارهای مبارزاتی خود،باتجربه مجدد اشتباهات تاریخی ودرس نگرفتن ازاین اشتباهات، اینگونه جایگاه خود رادربین مبارزین، کارگران و مردم  و جامعه کوردستان ازدست میدهیدآنهم به وسیله خودکشی که بادست خود انجام دادید، دراین پلان سیاه جمهوری اسلامی، موجبات بی اعتبارقرارگرفتن،موقعیت  مبارزاتی خودرا،درنزددیگرمبارزات آزادی خواهانه درسراسرایران و نیزدرجامعه کوردستان مورد انزجار ونفرت و بیزاری سیاسی قرار دادید،  که مردم دیگر هیچ امیدی به این دسته از احزاب نداشته باشند چون پذیرش نمایندگی  وقدرت ازجمهوری اسلامی یعنی اینکه دیگرجمهوری اسلامی انرژی برای منطقه کوردستان صرف نمیکند و هیچ نگرانی ازبابت آن ندارد، با تقسیم نمایندگی بین احزاب دیگر علنا همه جنایت خودرا ازطریق این احزاب برمردم کوردستان پیاده میکند!
شما میدانید چکاره میشوید! برادران پیشمرگی که مدعی دفاع ازمردم بودید،حالا بایدشمابه نمایندگی از جمهوری اسلامی کولبران مرزی رابکشیدویاهرپیشبرد هربرنامه دیگری که خواست  ومطالبه جمهوری اسلامی  باشدونه خواست مردم.قطعاجمهوری اسلامی این  احزاب رادرداخل ایران و کردستان بیخود صاحب  پایگاه نمیکندوبه قول قدیمی:مواضافه جلوی دماغ خوددرست نمیکند! بدستور سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی شما باید جلو مراسمهای روز کارگر و روزجهانی زن و فستیوال کودکان را بگیرید! ویا هر برنامه قبلی جمهوری اسلامی را نمایندگی کند،   مثلا رژه  و مراسم در ارتباط با مزدوران محلی را!
فقط میتونم بگم متاسف برای این حضرات واحزاب که با اینکاربیشتر از گذشته دردام و توهمی  که سناریو آنرا جمهوری اسلامی کارگردانی  میکند    قرار گرفته اند.   و دوباره  افتضاح سیاسی به وجود آوردند، تاریخ قاسملو و گرفتن شرط  و شروط  از خمینی را دوباره تکرار کردید!
شما احزاب “محترم” درصف متوهمین به بقای جمهوری اسلامی در رویای رسیدن به قدرت درسایه جمهوری اسلامی قرارگرفتید! قطعا فقط  قدم  در راه دشمنی مردم و مبارزات حق طلبانه شان گذاشته اید،حال چه خواسته یاناخواسته باشداین حرکت شما،موج تنفر وانزجار جامعه کوردستان، نسبت به این احزاب را گسترش میدهد و دقیقا شما رسیدن جمهوری هار اسلامی به اهدافش را یاری و کمک خواهیدکردید!
این بیانیه ای هم که بعد از رسوایی وفاش قضیه اعلام  کرده اید به درد عناصر معدود از نیرهایی میخورد که در کردستان سالهای سال است مورد تنفر مردم قرار گرفته اند.
دغدغه مردم زبان  کوردی نیست ظلم مضاعفی که براثرسیاستهای ضدانسانی جمهوری اسلامی برمردم در کوردستان و ایران میشود، مشکل سفره خالی وگسترش فقروفساد روزافزون است نه زبان کوردی.
خواست و شعار ما هزاران نفر از  مبارزین انقلابی، کارگران و مردم کردستان و ایران سرنگونی جمهوری اسلامی است!
از امروز کارنامه مذاکره و سازش شما بعنوان اقدامی سازشکارانه و ضد سرنگونی در تاریخ سیاسی شما ثبت شده است.
کلام آخر؛ این احزاب باشند وچه نباشد مهم این  است این مردم الان خوشبختانه روشنتراز این هستند که ازمبارزات حق خواهانه خود عقب بکشند، و قطعا حضور نیروهای چپ  و رادیکال درجامعه کوردستان و ایران باعث میشود این دسیسه ها واهداف پلید همیشه آشکار ورسوا وخنثی گردد. و با نشان دادن تصویر و پیامد هر تحرک جمهوری اسلامی دراقدام علیه مبارزات آزادی طلبانه همیشه  و به موقع راه را برای تشخیص درست وانتخاب درست مردم هموارمیسازند.
بهنام گله داری
 
 
https://rowzane.com/content/behnam-g/article=156967