سرگول ئه حمه د
اگر ما متحد و یکپارچه نباشیم، مسائل و بی حقوقی زنان پایان نمی پذیرد!
دوشنبه, 21ام اسفند, 1396  
اشتراک گذاری

رفقا، دوستان، زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب، هر کجای دنیا که هستید، به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن، تبریکات گرم مرا بپذیرید. ضمن تشکر از کمیته حمایت از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی، که این فرصت را به من دادند که اینجا به این مناسبت صحبت بکنم.

ما الان در زمانی زندگی می کنیم که بخاطر تکنولوژی و امکانات ارتباتی همچون، تویتر، اینستاگرام، فیس بوک و… آنچنان که می گویند، دنیا به دهکده ای کوچک تبدیل شده. با وجود این همه پیشرفت در دنیای تکنولوژی، علمی، تولید سود و نزدیک کردن صدای انسانها به هم، اما و متاسفانه هنوز در بسیاری از کشورها قوانین قرنهای گذشته سر کار است. در هر کجا که قدرت دین، مردسالاری و طایفه گری برقرار باشد، اولین حمله اشان به زنان است، در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی تحمیل حجاب و سنگسار کردن زنان، در کردستان عراق، حمله به دختران و زنان، قوانین چند همسری و خرید و فروش برده وار زنان، آنچنان که هنگام حمله داعش به شنگال و مناطق موسل رخ داد، تصویب قوانین جعفری در عراق و به روایت دیگر تجاوز به دختران ۹ ساله تحت نام ازدواج اسلامی. در نیجریه ربودن و به اسارت در آوردن بیش از ۲۰۰ دانش آموز دختر از طرف جریانات اسلامی. کشتن دختران و زنان از طرف پدر، برادر و همسرانشان که حامل این قوانین عهد عتیق ضد زن هستند. برای نمونه در کشورهای که اسلام در آن حکمفرماست و از جمله در ایران، عراق، ترکیه، افغانستان، عربستان سعودی و چندین کشور دیگر هنوز زنان از ابتدائی ترین حقوق خود محرومند. هنوز زنان انسان بودنشان زیر سوال است و مسائلشان صد برابر سنگینتر شده. در این کشورها زنان به وسیله ای برای سکس مردان، زاد و ولد و خدمت به مرد تبدیل شده اند. در دادگاهها، هر دو زن بعنوان یک شاهد نگریسته می شوند و از اموال مردان به حساب می آیند. در جای چون اقلیم کردستان و در ۲۷ سال گذشته حاکمیت احزاب ناسیونالیست، مذهبی و طایفه گری کشتار زنان به بهانه ناموس پرستی و مردسالاری رو افزایش بوده، چرا که احزاب حاکم چنان فضای را برای مرتجعین، آخوندها و خیل مساجد فراهم کرده، که نه تنها از طریق امکانات و مساجد خود حمله به زنان و بی حقوق کردن آنان را رسمیت دهند، بلکه جوانان را به جهاد و پیوستن به داعش تشویق می کنند و دین را به قوانین در آموزش و پرورش تبدیل کرده اند.

آخر این چه آئین و تفکر و فرهنگی است که یک زن برای نه ماه ونه روز با بدن خود یک انسان را درشکم خودش حمل میکند و شب نخوابی ها را بادرد ورنج تحمل میکند تا شکل بگیرد و بدنیا بیآورد،درحالیکه مرد تنها بوسیله یک قطره آب سهیم میباشد.همه قدرت واختیارت شرعی را درمرحله اول به مرد واگذارمیکند.بطور مختصر این موجودی که زن نامیده میشود، قسمت اعظم و سنگین بوجودآوردن یک موجود زنده دیگر به جان و روح و زندگی وی وابسته است.با این وجود وقتی این نوزاد بدنیا می آید وپامیگیرد ودرنتیجه بزرگ وبزرگتر میشود،از راه مساجد و حوزه های مذهبی و اسلامی بهش تفهیم میشود که این مادری که آن را بدنیا آورده است خودش ذاتا ناقص و کم عقل می باشد و دو زن را بعنوان یک شاهد بحساب آورده ودرهمان حال خود بتواند باچهار زن وحتی بیشتر ازدواج کند ویا بعنوان صیغه وطبق شرع اسلامی مجاز و اعمال حلال شرح ولذتهای جنسی راببرد واین تنها بخاطر مردانگی وجنسیت مرد بودنش است و اجازه داشته باشد مثل بز و گوسفند ویک حیوان با آنان رفتار نماید ودرصورتیکه مرد عصبانی وخشمگین شد این حق رادارد تا زن را مورد شکنجه واذیت وآزار وکتک کاری قرار دهد. هزاران مادر درحال بدنیا آوردن فرزندانشان جانشان را ازدست داده اند،حتی ممکن است در بین این همه مبلغین دینی وضد زن جزوهمان دسته ای بوده اند که بهنگام تولد مادرشان را بعلت حمل وضع و حاملگی ازدست داده باشند. همان مرد (مبلغ دینی ومذهبی وزن ستیز) ممکن است بهنگام کودکی ومدرسه رفتن شاگرد یک معلم زن بوده باشد،یا بهنگام مریضی وبیمارشدن دکترش یک زن بوده باشد،بهرحال اینگونه تحت تعلیم وتربیت وحتی درمان قرار میگیرند،رشد میکنند وبزرگ میشوند واینگونه به چشم حقیرگونه و کوچک برشمردن به جنس زن نگاه کنند وبااین طرز تفکرودیدگاه که باآن بزرگ میشوند نسبت به زن و زنان همچون حیوانات درنده و گرسنه برخورد کنند. داعش اسلامی نمونه ای از این قبیل است، وبه این معنا مردان هم بدون اینکه خودشان بفهمند طبعا خود از قربانیان این تفکر وایدئواوژی ارتجاعی و عقب مانده خواهند شد.

اگرچه در کشورهای مدرن و مترقی زنان بخشی از حق و حقوق واختیارات خود را بدست آورده اند،اما کماکان آنهم، همه آن آزادی اختیار نبوده ونیست وبه این معنا جنبش آزادیخواهی وبرابری طلبی و مبارزات زنان برای رسیدن به کلیه این خواستها ادامه دارد.در دنیای سرمایه داری زنان همچنان بی اختیار وبی حقوق هستند وبه بعنوان کالای جنسی معامله میشوند تا وقتیکه برابری کامل بین زن ومرد حکم فرما نشود ومالکیت خصوصی ملغی نشود.

همانگونه که در سیستم سرمایه داری عده ای مفتخور و گردن کلفت تمامی ثروت ،امیال و دارایی های آن جامعه را به اختیار خود درآورده اند و خود آنرا میچرخانند،اما درواقع این اکثریت مردم زحمتکش وطبقه کارگر آن جامعه هستند که شب و روز تولیدات آن جامعه را بنیان می نهند ولی خودشان صاحب هیچ یک از این تولیدات نیستند وهیچ گاه یک وعده سیر و درست وحسابی نمیتوانند غذا بخورند،حتی به میل خود نه می توانند درست بخوابند ونه توانایی فراهم کردن نیازهای خود و خانواده وفرزندانشان ودرکل مایحتاج روزمره را تهیه نمایند و دقیقا بهمان شیوه آئین و فرهنگ عقب مانده موجود در جامعه نیز دست آورد همین دنیای نابرابر و مالکیت خصوصی اش است.

نظام سرمایه داری ومالکیت خصوصی بورژوازی میباید یکبار دیگر برای رهایی، تبعیض و ستم کشی بر زن در این سده ها بوسیله تغییرات مدرن و برابری را با آن روبه رو کرد و آن را متحول کرد،به این خاطر دراین سیستم مرد برای به خدمت گرفتن سیستم مردسالاری و زن هم بعنوان موجود ویا کالای جنسی بجای داشتن حقوق یکسان وبرابر با مرد تبدیل شده است.

اما این طرز تفکر از دیدگاه ما کمونیستها کاملا متفاوت و مغایر با اصول انسانی است. برای ما زنان باید دارای حقوق برابر و یکسان با مردان باشند ودردنیای واقعی هم همینطور هست.همانطور که می بینید توانایی و استعداد زنان کمتر از مردان نیست،بطور مثال یکی از ابرقدرتمندترین قدرتهای دنیا که بریتانیا است نزدیک به یک سده است که ملکه اش زن است که نه تنها حاکمیت بریتانیا،بلکه ده ها کشور ومملکت دیگر نیز زیر نظر این ابرقدرت باقیمانده اند.حتی دربسیاری از کشورهای دیگر نیز زنان دارای موقعیت و اختیارات بالایی در پیشبرد اداری جامعه را بعهده دارند.جد از اینکه اساتید دانشگاهی زن،پروفسرو ومهندس وخلبان وراننده ومعمار و غیره وغیره ….. وجود دارند.

باوجود این همه توحش ، ارعاب ، ستم کشی و،تهدیدات وظلم وبی حقوقی هایی که رو به زنان و کرامت آنان میشود،ولی خوشبختانه دراین چندسال اخیر جنبش برابری زنان در بسیاری از کشورها مبارزات و پیشرویهای زیادی داشته است. همانطور که در”کوبانی” شاهد بودیم، زنان دربرابر درنده ترین نیروی ارتجاعی اسلامی داعش قهرمانانه مقامت و ایستادگی ازخود نشان داده وتوانستند با مبارزه مسلحانه پیروزی انقلابی علیه این توحش اسلامی بدست آورند واز لحاظ قانونی که مبنایش برابری زن و مرد بود خواسته های خود و جنبش خود را میخکوب کنند.

درچنیدن کشور دیگر نیز قدمهای انقلابی زیادی برای آزادی وبرابری بین زنان ومردان برداشته شده واین ها امید ها ودستاوردهای بزرگی هستند که دیگر نباید و نمیتوان این نوع از سیاست و حاکمیت و دوگانگی را پذیرفت وباید این حاکمیت را زیر و رو کرد.

به همان گونه در تونس زنان آزادیخواه حکومت اسلامی حاکم را وادار به عقب نشینی کردند و حقوق یکسانی و برابری زن و مرد را به کرسی نشاندند.در حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران کمپین دورانداختن حجاب(روسری) از سوی زنان و دختران در خیابان انقلاب تهران دوره جدیدی از اعتراض و انقلاب زنان در ایران را رقم زد و بسیاری از ما به یاد داریم نارضایتی واعتراضات بزرگی که در افغانستان که زنان ومردان آزادیخواه برعلیه حاکمیت اسلامی ودر اعتراض به سوزاندن فرخنده به میدان آمدند.

به این دلیل ما زنان و مردان آزادیخواه وبرابری طلب وظیفه انقلابی روی شانه هایمان است و آن به زباله انداختن و برچیدن کلیت این سیستم و قوانین ضد انسانی است. این مساله هم تنها با نیروی چپ و کمونیستها و جنبش برابری طلبی زنان و مردم آزادیخواه و سکولار جامعه میسر خواهد بود. این جنبش هم اکنون در جامعه موجود می باشد،اما بدون سازماندهی وانسجام گوشه وکناره هاست.به این خاطر برای اینکه به این وضعیت و دیدگاه جامعه نسبت به زنان پایان دهیم،اولین قدم تحقق نمودن حقوق یکسان و برابر بدون بی قید و شرط زن و مرد و جدا کردن دین از دولت وسیاست و آموزش و پروش میباشد. ما در عراق و خصوصا کردستان در تلاش برای مبارزه و همراه با تمامی زنان منطقه برای برپاکردن یک جنبش و انقلابی زنانه برعلیه اسلام سیاسی و تمامی نیروهای ارتجاعی و ناسیونالیستی موجود برای بدست آوردن ” یک دنیای بهتر” بوده و خواهیم بود!

زنده باد ۸ مارس

زنده باد سوسیالیسم
زندە باد برابری زن ومرد
سرگول ئه حمه د
سخنگوی جنبش آزادی زن در عراق
Women Liberation of Iraq
٨ مارس /٢٠١٨

 

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  از همین نویسنده

از این نویسنده مطلب دیگری در دست نیست!

 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی