شهلا دانشفر
کارگران نیشکر هفت تپه در چالشی بزرگ، صف خود را از مماشاتگران با حکومت جدا کنید
دوشنبه, 17ام خرداد, 1400  
اشتراک گذاری

کارگران نیشکر هفت تپه پیروزی شان را در خلع ید از مالکیت اسدبیگی از این شرکت را  جشن گرفتند و دارودسته های شکست خورده اسد ‌بیگی وحکومتیان در اندیشه جبران شکست و انتقام گیری از کارگرانند. یکی از این توطئه گری ها استفاده از اعتبار نیشکر هفت تپه به عنوان یک سنگر مهم جنبش کارگری بعنوان دستمایه ای برای داغ کردن تنور مضحکه انتخابات حکومتی است.  مثال بارزش کشاندن افرادی همچون محمد خنیفر و مسلم چشمه خاور که قبلا عضو شورای اسلامی هفت تپه بودند، در ستاد تبلیغی جلادی مانند رئیسی است. در مقابل چنین توطئه گری ای کارگران و مردم معترض که میخواهند سر به تن این حکومت نباشد و جانشان به لب رسیده به خشم آمده و لب به اعتراض گشوده اند و در نتیجه فضایی پر از تنش در هفت تپه به پا شده است. در این میان حکومتیان نیز استفاده خود را کرده و سعی میکنند فضا را متشنج و امنیتی تر کنند.

از جمله خبرها حاکی است که افرادی با  چاقو و چماق به چند نفر از این کسانی که به این مضحکه انتخاباتی کشیده شده اند حمله ور شدند و یکی از آنان به نام منصور که چاقو به او خورده در بیمارستان است. طبق خبر محمد خنیفر نیز که همراه دو شاهد دیگر حمد حمدانی و فیصل ثعالبی به پاسگاه شکایت میبرند، دستگیر شده اند. در برابر این اتفاقات کارگران نیشکر هفت تپه به چاقو کشی و زدو خوردهای صورت گرفته اعتراض دارند و با اعلام اینکه اجازه نمیدهند نیشکر هفت تپه به محل چنین درگیری هایی تبدیل شود، خواهان آزادی بازداشت شدگان هستند. روشن است که بازداشت شدگان باید آزاد شوند و خود کارگران باید پیگیر چند و چون موضوع شوند. روشن است که چاقوکشی و ضرب و شتم راهکار کارگران نیست و از کشیده شدن اینگونه درگیری های بدرون شرکت باید شدیدا اجتناب کرد. اما بطور واقعی وقتی آرامش به نیشکر هفت تپه برمیگردد، وقتی به این آشفته بازار که بطور واقعی حکومت در دامن زدن به آن سود می جوید، پایان داده میشود، که خود کارگران نیشکر هفت تپه و نمایندگانشان جلو بیایند و قاطعانه رکاب زدن کسانی چون خنیفر و چشمه خاور در معیت جلادی چون رئیسی را محکوم کنند و اجازه ندهند که مبارزات درخشان آنها به دستمایه جناحی از حکومت  و هیاهوی کثیف انتخاباتی حکومتی تبدیل شود. 

واقعیت اینست که امروز کارگران نیشکر هفت تپه  درگیر چالش بزرگی هستند و در برابر اتفاقی که در آنجا روی داده کارگران ومردم سوال واقعی دارند و هم اکنون بحث بر سر این موضوع داغ است.

یک نمونه از واکنش های اعتراضی مردمی نامه سرگشاده محمود صالحی و عثمان اسماعیلی دو چهره سرشناس کارگری و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر از درون زندان سقز است. در این نامه این دو فعال کارگری با اشاره به  شرکت محمد خنیفر و مسلم چشمه خاور از کارگران و فعالین کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در یک نشست رسانه ای که روز دوشنبه دهم خرداد ماه سال جاری از سوی ستاد انتخاباتی رئیسی تحت عنوان ” مقابله با ساختار فسادزا در ایران قوی” برگزار شد، بدرست از فعالین نیشکر هفت تپه میخواهند که  پاسخگو باشند. سوال آنها در این نامه اینست که چه اتفاقی رخ داده که این افراد از عالی ترین آلترناتیو طبقه کارگر علیه سیستم سرمایه، پایین آمده و به ناگاه در دامان کاندیداتوری افتاده اند، که طی سال های اخیر در راس قوه قضاییه ای قرار داشته که هر گونه اعتراض کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، فعالین سیاسی و….به وضع موجود، با سخت ترین نحو ممکن برخورد شده و فعالین بیشماری با طرح اتهامات واهی و کاملا سلیقه ای به زندان هایی بعضا طویل المدت محکوم شده اند. آنها در خاتمه نامه خود چنین مینویسند :”لذا بر حسب وظیفه ، بعنوان عضوی از جنبش کارگری ایران؛ مخالف هرگونه کج روی و آدرس اشتباهی دادن به طبقه کارگر بوده و در مقابل آن ایستاده و هزینه اش را نیز متحمل می شویم. طبقه کارگر حق دارد بداند کس یا کسانی که بعنوان رهبر جنبش کارگری در جامعه مطرح می شوند آن ها را به کدامین سر منزل مقصود می رسانند”.

و روشن است که کارگران نیشکر هفت تپه باید  به این سوالات پاسخگو باشند و نگذارند در این دست اندازها مبارزه شان به انحراف کشیده شود.  از همین رو اولین گام در مقابل این کارگران برای حفظ اتحاد در صفوف مبارزاتی خود و برای ادامه حمایت های مردمی در برابر توطئه گری های دارودسته های شکست خورده اسد ‌بیگی وحکومتیان اینست که علنا و آشکارا  صف خود را از کسانی چون خنیفر ها و چشمه خاور ها و جماعتی از این دست که  میکوشند مبارزه کارگران و اعتبار کارگری خود را دستمایه باندبازی های درون حکومتی کنند، جدا سازند و اینگونه تشبثات را قاطعانه  محکوم کنند. این اقدام خنیفر و چشمه خاور و جماعتشان بیعت با نماینده ضدکارگر ترین، سرکوبگرترین و جنایتکارترین بخش حکومت است و مردم آنرا نمی بخشند. این اقدام آسیب مستقمیش به مبارزه این کارگران خواهد رسید و تا همین جا نیز بدرجاتی صدمه خود را وارد کرده است. سکوت در مقابل این توطئه گری ها نتیجه مستقیمش ایجاد شکاف در صفوف خود کارگران و دور شدن مردم از  این سنگر مهم جنبش کارگری است. نتیجه این سکوت کردن ها بازپس گرفته شدن همه دستاوردها و پیشرویهای تا کنونی کارگران نیشکر هفت تپه و آماده شدن زمینه برای تعرضات بیشتر به زندگی و معیشت آنان  است. تا دیر نشده است باید کاری کرد.

از همین رو سخن من با کارگران نیشکر هفت تپه اینست که همانطور که قبلا اعلام کردید که پاسخ شما به “انتخابات” جمع شدن مقابل فرمانداری علیه هر سه قوه و برای پیگیری مطالباتتان است، همانطور که در جشن خلع ید اعلام کردید که انتخابات حکومت ربطی به کارگران ندارد و در آن شرکت نمیکنید، امروز نیز برای نجات مبارزاتتان از افتادن به چنگ این جناح و آن جناح حکومتی و برای حفظ اتحاد مبارزاتی خود و ادامه جلب حمایت های وسیع مردمی قاطعانه در مقابل این توطئه گری ها بایستید و سازشگران را از صف خود طرد کنید. یک رکن مهم قدرت مبارزاتی شما در تقابل با دسیسه های حکومتیان و دارو دسته اسدبیگی و شرکا بوده است.

 5 هزار کارگر نیشکر هفت تپه با اعتراضات جانانه خود علیه چپاول و دزدی و تبعیض و بی تامینی و برای داشتن یک زندگی انسانی ۵ سال جنگیدند. هرگونه سازشی و کشیدن مبارزات کارگران به دامن این جناح و آن جناح حکومتی نتیجه ای جز نابودی نیشکر هفت تپه و تاریک کردن این پرونده درخشان مبارزاتی در پی نخواهد داشت و نباید اجازه داد که چنین شود. جامعه منتظر عکس العمل شما کارگران نیشکر هفت تپه در قبال این دسیسه گری هاست. به آن پاسخ دهید.

و آخرین کلام اینکه کارگران نیشکر هفت تپه بدرست اعلام کرده اند که  بعد از بیرون کردن بخش خصوصی شرکت هفت تپه به هیچ بخش خصوصی دیگر، به هیچ شرکت نیمه خصوصی و یا نیمه دولتی و هیچ نهاد نظامی- نیمه نظامی و موسسه و بورس و امثالهم واگذار نمیشود، بر اینکه شرکت هفت تپه با نظارت شورایی کارگران باید در بخش عمومی- دولتی بماند و یا تماما به کارگران هفت تپه واگذار شود  تا کید کرده اند. این خواست هم اکنون در راس مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه قرار دارد. اما امروز  در شرایطی که با حضور افرادی چون خنیفر  و چشمه خاور در ستاد رئیسی هفت تپه، یک سوال واقعی مردم اینست که نمایندگان واقعی کارگران نیشکر هفت تپه چه کسانی هستند،  مهم است که شورای کارگران نیشکر هفت تپه به اسم و هویت رسمی خود قد علم کند و به وجود خود علنیت بخشد.  قد علم کند و  اعلام نماید که افرادی چون خنیفر و چشمه خاور و امثالهم در جمع آنان جایی ندارند.

همچنین شما کارگران نیشکر هفت تپه همانطور که قبلا در پاسخ به کسانی که تلاش میکردند پیروزی آنان را در خلع ید از اسد بیگی به حساب رئیسی بریزند  و از زبان شما کارگران سپاسگزار این فرد جنایتکار شوند،   پاسخ دادید و نوشتید “موج سواری و سوء استفاده از پیروزی کارگران هفت تپه موقوف! “. امروز نیز جلوی این موج سواری ها بایستید و بار دیگر بر پیگیری متحدانه مبارزاتتان تاکید بگذارید و بگذارید هفت تپه همچنان به عنوان نگین اعتصابات جهان بدرخشد.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی