فیلم،تجمعات بازنشستگان در شهرهای مختلف

اشتراک گذاریصبح روز ۱۸ شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی تجمعاتی در شهرهایی چون تهران، اراک، شوشتر، شوش، دزفول، یزد، نیشابور، اصفهان، تبریز، ایلام، رشت، اندیمشک، اردبیل، کرج، اهواز، کرمان، خرم آباد، ساری، قزوین برگزار شد و جمعیت بسیاری در آنها شرکت داشتند.فیلمهایی از این اعتراضات