اخبار / ایران / سیاسی / مهمترین
سایت خامنه ای،”خط حزب الله”:تحریف برای تطهیر پهلوی!
جمعه, 24ام دی, 1400  
اشتراک گذاری

سایت خامنه‌ای گزارشی از نشریه خط حزب‌الله که توسط دفتر نشر آثار وی منتشر می‌شود؛ نوشته که برخی با انتشار گزارش‌ها و مطالب متعدد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها می‌گویند «دودمان پهلوی» دلبر بوده ولی انقلاب اسلامی دیو است و اگر در این جنگ تبلیغاتی خوب عمل نشود،‌ جریان انقلابی ضربه خواهد خورد.متن اصلی این گزارش برگرفته از نشریه خط حزب الله ضمیمه است. روزنه

لینک سایت خامنه ای https://farsi.khamenei.ir/

تیتر گزارش:تحریف برای تطهیر پهلوی،بزک کنندگان دوران پهلوی و وارونه نمایان حقایق تاریخ ایران چه اهدافی را دنبال می کنند؟

۴٣سال از روزی می گذرد که محمدرضا، پسر هفته ارشد رضاخان میرپنج، درحالی که داشت فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد قاهره پایتخت مصر ترک می کرد، گفت: «مدتی است،احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت دارم ؛»از آن روز که شاه دست نشانده متفقین با بیم فراوان وامید نیم بند رفت و مصر، مراکش، مکزیک، پاناما وآمریکا را برای اقامت و پناهندگی انتخاب کرد، تا ۵ مرداد ۱۳ ۵۹ که در اوج آوارگی در قاهره از پای درآمد و مُرد و تاامروز که ۴۳ سال از آن ایام می گذرد، عده ای دائماً تلاش کرده اند تا روایتی دیگر از ماجرای شاه فراریِ ایرانِ آن روز را در تاریخ ثبت کنند و واقعیت انقلابی را که از ۱۵ خرداد ۱۳ ۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳ ۵۷ با خون ۶۶۰۰ شهید )بر اساس آمار سال ۱۳۹ ۶ معاونت تعاون بنیاد شهید( به ثمر نشست، به شیوه دیگری بازنمایی کنند. تلاش جریان تحریف در یک جمله خلاصه می شود؛ حرکت مردم از روی دل خوشی و شک مسیری انجام شد و هیچ آرمان و زیربنای فکری مشخصی هم در شک لگیری و پیروزی آن مطرح نبود! در واقع، این جریان تاش م یکند تا با تصویرکردن چهر های مظلوم و ح قب هجانب از خاندان سلطنتی حاکم بر ایرانِ آن روز، این گزاره را در افکار عمومی جا بیندازد که وضعیت اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن ایام به مراتب از این روزها بهتر و شکوفاتر بود و اساسا ضرورتی برای انقلاب وجود نداشت و حتی اگر مشکلی هم بود، با صحبت حل می شد! برای جاانداختن این گزاره هم چه دستاویزی بهتر از مو جسواری بر برخی مشکلات اقتصادی جامعه امروز ایران؟! به بیان ساد هتر، جریان تحریف تاش م یکند تا با استفاده از مشکلات اقتصادی امروز کشور، این گزاره را در ذهن مردم ب هویژه نسل جدید نهادینه کند که شرایط کشور در روزگار پهلو یها گُل و بلبل بود. در واقع، چون امروز مشکلات مختلفی داریم -صر فنظر از چرایی و ریش ههای این مشکلات- پس قبل از انقلاب شرایط عالی بود و مردم قدر ندانستند! آ نهمه مبارزه و تحمل سخت یها و رن جها هم همه از سر

هیجان بود و ۶۶۰۰ شهید هم احتمالاً تبعات این هیجان اجتماعی زودگذر بوده است! به گفته رهبر انقلاب اسلامی:«دأب سیاس تهای مسلط عالم این بوده و هست که جنب شهای عدال تخواهان ه مردم نقاط مختلف دنیا را در

هاضم ه سیاسی و فرهنگی خود بریزند و در واقع هویت آن جنب شها و حرک تهای مردمی و عدال تخواهانه را از بین بنابراین، اگر نتوانند آن انقلاب را منحرف کنند، راه باق یمانده این است که حقایق آن را تحریف کنند؛ اما واقعیتِ انقلاب اسامی مردم ایران چه بود و جریان تحریف، چطور آن را به میل خود تغییر م یدهد؟!

چرا انقلاب شد؟

نگاهی گذرا به آنچه در روزگار پهلو یها بر ایران و ایرانیان م یگذشت، نشان م یدهد «وابستگی و عدم استقلال سیاسی « ،» دیکتاتوری، خفقان و عدم آزادی فعالی تهای سیاسی ب هویژه از سوی گرو ههای اسلامی « ،» نشر هدفمند و برنام هریزی شده فحشا و منکرات » و «فقر شدید، ب یعدالتی و فاصله طبقاتی » از مه مترین دلایل و زمین ههای شک لگیری حرکت مردمی برای انقاب و تغییر شرایط بوده است که نه در یک شب یا چند روز و چندماه که در فاصله میان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بعد از آن ب هطور جدی از ۱۵ خرداد ۱۳ ۴۲ این روند شکل گرفت، تا اینکه به پیروزی حرکت مردمی به رهبری امام خمینی )ره( در ۲۲ بهمن ۵۷ منجر شد. درباره وابستگی و عدم استقلال دستگاه حاکم در آن روزگار، نگاهی به مه مترین کتا بهای ب هجامانده از رجال آن رژیم کاف یست. «خاطرات ارتشبد حسین فردوست »، دوست و یار غار محمدرضا پهلوی، «خاطرات اسدالله عَلم »، وزیر دربار رژیم ست مشاهی و د هها کتاب دیگر ب هعنوان اسناد باق یمانده از درون آن رژیم -و نه ادعاهای

دیگران- ب هخوبی گویای واقعی تهای تلخ آن روزگار است. فریدون هویدا، سفیر و نماینده دائم رژیم شاه در سازمان ملل متحد، در کتاب خاطراتش م ینویسد: «موقع ورود شاه به آمریکا در نوامبر ۱۹۷۷ خبرنگار مجله نیوزویک با وی مصاحب های ترتیب داد و طی آن از شاه پرسید دولت ایران در هفته پیش اعام داشت که پرزیدنت

کِنِدی در سال ۱۹ ۶۱ پرداخت مبلغ ۳۵ میلیون دلار کمک آمریکا به ایران را منوط به انتصاب دکتر علی امینی به نخس توزیری کرده بود، آیا شما این ادعای دولت را تایید م یکنید؟ شاه پاسخ داد این البته یک مسئله کهنه است، ولی حقیقت دارد! » )سقوط شاه، نوشته فریدون هویدا، صفحه ۵۳ ( علاوه بر این، م یتوان به بُرش دیگری از خاطرات

فریدون هویدا اشاره کرد که وقتی با موافقت محمدرضا پهلوی «بحرین » رسماً از خاک ایران جدا و فروخته م یشود، «شاه دلیل خود را برای موافقت با واگذاری بحرین در مصاحبه با روزنامه گاردین در ۵ شهریور ۱۳ ۴۵ ) ۲۷ اوت ۱۹ ۶۶ ( ای نگونه بیان م یکند: «با توجه به اینکه نفت بحرین دارد به پایان م یرسد و مروارید به پایان رسیده است، بحرین از نظر ما اهمیتی ندارد. » )سقوط شاه، نوشته فریدون هویدا، صفحه ۶۸ ( برشی از کتاب خاطرات اسدالله علم، فقر و نابرابر یهای حاکم بر جامعه ایران وواقعی تهای آن روزگار را بهتر عیان م یکند. وزیر دربار پهلوی م ینویسد: «شاه در سال ۱۳ ۵۳ مبلغ ۵۰۰ میلیون لیره استرلینگ به انگلیس کمک مالی کرد

تا شاید صنایع غذایی انگلیس از ورشستگی نجات پیدا کند. در همان سالی که این مبلغ هنگفت ب هعنوان کمک به انگلیس داده شد، تنها یک درصد از روستاهای کشور آب آشامیدنی سالم و چهار درصد برق داشتند. » )یادداش تهای عَلَم، جلد ۴، صفحه ۶۷ و صفحه ۱۹۳( از این دست نمون هها فروان است، اما برگردیم به سؤال مطر حشده

در بخش قبلی؛ جریان تحریف، این واقعی تهای تلخ و دردناک را چطور تحریف م یکند و چگونه دودمان پهلوی را «دلبر » و انقاب را «دیو » و معرفی م یکند؟! انقلاب را چطور تحریف می کنند؟ شناخت ترفندهای جریان تطهیر پهلوی برای تحریف واقعی تهای دوران پیش از انقاب، ´ چندان سخت و پیچیده نیست؛ تکنیک این جریان،

تکرار چندباره و پمپاژ اطلاعاتِ «دروغ » در میان مشکلات روزمره و سوء استفاده از ناآگاه یهای گرو ههای مختلف جامعه درباره وقایع تاریخی آن دوران است. تصویرسازی دروغین از واقعیتهای دوران سیاه پهلوی در ذهن نسل جوان که خفقان و شرایط سخت آن دوران را از نزدیک لمس نکرده یکی از اصل یترین کارهای بزک کنندگان پهلوی است. جریانی که با تبیی نهای دروغ از تاریخ،هدف اصل یاش که همان زیر سؤال بردن اصل

انقلاب است را دنبال میکند، تا «یک جوانِ امروز بگوید:عجب! اینها آدمهای بدی نبودند، اوضاع بدی نبود؛ پس چرا انقلاب کردید؟ ۱۳۹۷ /۳/۷ » گاهی این جریان ب هصورت گسترده و به سبک بمباران اطلاعاتی، بدون آنکه تصویری از استبداد خاندان پهلوی نشان دهد ، قطعات تقطی عشده از فیل مهای رنگی و گزار شهای سا لهای پیش از انقلاب را از آرشیو خود بیرون م یآورد و با بازنشر آن درشبک ههای اجتماعی سعی دارد تا شرایط رفاه و آرامش و پیشرفت در آن دوران را القاء کند! حتی گاهی برای دفاع از دیکتاتوری سیاه پهلوی به انتشار تک عک سهایی روی م یآورد که ظاهرا نمایی جذاب و د لنشین از شهرهای آن روزگار را نشان م یدهد اما کوچ کترین اشار های به زاغ هنشی نهای تهران و اوضاع سخت زندگی روستاییان محرومی که از امکانات اولیه زندگی هم برخوردار نبود هاند نم یکند. با کنار هم قراردادن قطعات پازل این جنگ تبلیغاتی، م یتوان گفت که اگر ب هخوبی به اهداف و آرمانهای انقاب عمل نکنیم و به موازات آن، حقایق انقاب را ب هموقع تبیین نکنیم، ضربه خواهیم خورد. حقیقت این است که فعالیت جبهه مؤمن انقلابی در مقابل جریان تحریف انقاب نیازمند تقویت است؛ اگرچه دشمن تاکنون در رسیدن به اهدافش ناکام مانده است، آنها «سعى میکنند چهر هى خاندان خبیث و منحوس پهلوى را بَزک کنند، آرایش کنند امروز سعى م ىشود ]توسّط [همان جبه هى مقابل نظام اسلامى. پشتیبانها همان کسانى هستند

که با اصل انقاب مخالف بودند، با مردمى که انقاب کردند مخالف بودند، با وفادارى این مردم به انقلاب بشدّت مخالفند. تا کنون موفّق نشدند؛ امید بسته بودند بلکه بتوانند نسل دوّم و سوّم انقاب را رو ىگردان کنند، نتوانستند. نسل سوم انقلاب را نتوانستند از انقاب روى گردان کنند. دریافت فایل پی دی اف از اینجا

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
 
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی