آزادی اسماعیل بخشی یک گام مهم در پیشروی مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و طبقه کارگر ایران است!

دیروز 21 آذر ماه، ایستادگی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و حمایت دانشجویان، معلمان، کارگران، افکار عمومی و تشکلها و نهادهای مستقل کارگری در سطح داخلی و بین المللی از آنان برای آزادی اسماعیل بخشی به بار نشست و این لیدر و نماینده مقاوم و محبوب کارگران هفت تپه پس از 25 روز بازداشت آزاد شد.

اعضای مجمع نمایندگان شرکت نیشکر هفت را به صورت گروهی در چهاردهمین روز اعتصاب بازداشت کردند و اسماعیل بخشی را مدت 25 روز در حبس نگاه داشتند تا کارگران را وادار به تمکین به بردگی قرون وسطائی بکنند.

اما کارگران نیشکر هفت تپه پس از این بازداشتها، 14 روز دیگر خیابانهای شهر شوش را از آن خود کردند و علیرغم تحمیل پایان اعتصاب در 11 آذر، با برگزاری تجمع در مقابل دفتر مدیریت در روز 18 آذر ماه، لحظه ای در دفاع از نماینده محبوب خود از پای ننشستند و سنتی نوین را در جنبش کارگری ایران در دفاع از همکاران پیشرو و نماینده های کارگری پی افکندند.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران با دفاع متحدانه، پیگیرانه و بی نظیر از همکاران پیشرو و نماینده هایشان، دستاوردی بزرگ از اعتصابی بزرگ خلق کردند و جنبش کارگری ایران را یک گام مهم و اساسی به پیش راندند.

یاران و همکاران در شرکت نیشکر هفت تپه

ایستادگی و مقاومت اسماعیل بخشی و آزادی او علیرغم 25 روز حبس، یک پیروزی بزرگ برای شما و برای همه ما کارگران در سراسر کشور است. ما این پیروزی را به شما یاران صمیمانه تبریک میگوئیم و دست شما را در مبارزه برای آزادی علی نجاتی، سپیده قلیان و منع تعقیب قضائی اسماعیل و نمایندگان و همکارانی که برایشان پرونده سازی شده است می فشاریم.

شما امروز نسبت به تمام سالیان گذشته و همه دوران مبارزاتی خود، در قله ی اقتدار برای تحمیل خواستهایتان به دولت و کارفرما قرار دارید. شما 28 روز جنگیدید و با درخشش بر تارک جنبش کارگری ایران و افکار عمومی داخلی و بین المللی، موقعیتی را برای تحقق مطالبات کارگری در هفت تپه رقم زدید که دیگر کارفرما نمیتواند شرایط دلخواه خود را بر شما تحمیل کند، که اگر چنین کند یقین بدانید این بار با شروع اعتصاب و اعتراض، بساطش از هفت تپه برچیده خواهد شد.

این را کارفرما واعوان و انصارش نیک میدانند و به همین دلیل از ترس شان چه بسا که چنگ و دندان نیز نشان دهند و سعی در ایجاد دو دستگی و چند دستگی در میان ما کارگران بکنند. بدانید و آگاه باشید هر چنگ و دندان نشان دادنی از سوی کارفرما و اعوان و انصارش از ترس و لرزی است که از آغاز اعتصاب و اعتراض دوباره شما دارند.

متحد بودن و متحد ماندن تنها ابزار ما کارگران برای هر قدم پیشروی و دست یابی به هر درجه از مطالباتمان در برابر دولت و کارفرماست.

همبسته تر باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 22 آذر ماه 1397
@ettehad

اینرا هم بخوانید

برخی از مصاحبه های شیوا محبوبی

میزگرد بی بی سی فارسی پرگار در مورد انتخابات https://m.youtube.com/watch?v= sst0tgydUzo https://www.instagram.com/ reel/C8kftEOKFUX/?igsh= MW81eDZiZWwxYWNvMA== گفتگو …