از گوشه و کنار

مسمومیت دنباله دار دختران دانش آموز- خاطره محرم نژاداصل

بیشتر از سه ماه از گزارش اولین مسمومیت مشکوک تعدادی از دانش آموزان دختر در شهر قم می گذرد و تا امروز این جریان ادامه دارد و این قضیه مسمومیت ناشناخته به مدارس دخترانه دیگر در شهرهای مختلف نیز سرایت کرده است. تاکنون تعداد بسیاری از دانش آموزان مسموم شده …

ادامه مطلب

ترجمه آلمانی منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران

Frau, Leben, Freiheit: Charta der Mindestforderungen unabhängiger Gewerkschafts- und Zivilorganisationen des Iran Edle und freie Bevölkerung des Iran! Am 44. Jahrestag der 79er Revolution ist der wirtschaftliche, politische und soziale Zusammenhalt des Landes in einen solchen Strudel der Krise und Auflösung gestürzt, dass im Rahmen des bestehenden politischen Überbaus keine …

ادامه مطلب

Kadın, Yaşam, Özgürlük! İran’nın Şerefli ve Özgürlükçü Halkı!

1979 Devrimin 44. yıldönümünde, ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal yapısı öylesine bir kriz ve buhran girdabına sürüklenmiştir ki, mevcut siyasi üstyapı çerçevesinde bunu sona erdirecek net ve ulaşılabilir bir vizyon hayal edilememektedir. İran’ın ezilen halkının, özgürlük ve eşitlik mücadelesi veren kadınların ve gençlerin, mevcut insanlık dışı koşullara son vermek için …

ادامه مطلب

Femme, Vie, Liberté- Peuple juste et épris de liberté d’Iran,

Au quarante-quatrième anniversaire de la révolution de 1979, les fondements économique, politique et social du pays sont dans un tourbillon de crises et de décomposition de telle sorte qu’aucune perspective n’est envisageable dans le cadre de la superstructure politique actuelle. C’est pourquoi depuis cinq mois le peuple opprimé d’Iran – …

ادامه مطلب

MUJER, VIDA, LIBERTAD- El Manifiesto por demandas mínimas de sindicatos independientes

y organizaciones civiles en Irán, 14 de febrero de 2023¡Pueblo libre y honorable de Irán!En el 44 aniversario de la Revolución de 1979, las bases económicas, políticas y sociales del país se han hundido en una vorágine de crisis y desintegración. No se puede imaginar una perspectiva clara y alcanzable …

ادامه مطلب

لیست احزاب، سازمانها و نهادهایی که تاکنون از منشور ۲۰ تشکل حمایت کرده اند

این صفحه بتدریج آپدیت میشود! ۱. حزب کمونیست کارگری ایران ۲. حزب کمونیست ایران ۳. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ۴. گروه زن و جامعه (زن کارگر) ۵. جبهه ملی ایران- اروپا ۶. جبهه ملی ایران- سازمانهای خارج کشور ۷. همبستگی جمهوریخواهان ایران ۸. اتحاد جمهوریخواهان ایران ۹. حزب …

ادامه مطلب

زن زندگی ازادی- مریم فرهادی

ما سال هاست ‌با حکومتی ساختیم که هر روز بیش ازدیروز کشت و هر روز بیش از دیروز ناحقی کرد. پایه های حکومت اسلامی با سرکوب، کشتار، اعدام های دسته جمعی و …گذاشته شد. سال ها مردم را بازی دادند واموال ملی را غارت کردند سرمایه های ملی فقط نفت …

ادامه مطلب

قطار سریع السیر انقلاب و مقصد نزدیک پیروزی & آزادی زن، آزادی جامعه- لیلا قناعت زاده

قطار سریع السیر انقلاب و مقصد نزدیک پیروزی با حکومتی روبه رو هستیم که از زمان روی کار آمدن، ماشین کشتارش بی وقفه حرکت می کند و خون مردم را می ریزد. از همان آغاز، سرکوب زنان و جوانان را در دستور کار خویش قرار داد و با ایجاد رعب …

ادامه مطلب

بابک یزدی: به آنهایی که از انقلاب 57 می نالند و کینه دارند

باید گفت:میلیون ها نفر از مردم ایران در سال 57 به خیابان آمدند و دیکتاتوری پهلوی و رژیم زندان و شکنجه و اعدام و ساواک را به گورستان تاریخ سپردند. البته احزاب و جریانات سیاسی هم اکثرا همراه مردم بودند.مردم در پایان قرن بیستم حق داشتند زندان و شکنجه و …

ادامه مطلب

بحث دفاع از تمامیت ارضی رضا پهلوی- شمی صلواتی

نه تنها غیر انسانی بلکه غیر دمکراتیک و به جدائی ها دامن می زند. نفرت آفرین است تکرار ادبیات نفرت انگیز جمهوری اسلامی توسط رضاپهلوی که به بهانه تجریه طلبی هزاران زن و کودک کورد را قتل عام شدند شرم آور است. شرط تمامیت ارضی که در نهایت گستاخی توسط …

ادامه مطلب