آمریکای ضد ترامپ

آمریکا با روی کار آمدن ترامپ دو چهره خودرا دارد واضح تر نشان میدهد. چپ و راست. انسانی و فاشیست. پیشرو و عقب مانده. فقیر و ثروتمند. آمریکای جنبش ضد جنگ ویتنام، آمریکای جنبش هیپیزم، آمریکای جنبش ضد تبعیض علیه زنان، آمریکای طرفدار حقوق برابر پناهندگان و سیاهان، دارد سر بلند میکند تا جلوی ایجاد فاجعه ای مثل جنگ ویتنام و جنگ جهانی توسط فاشیستهای ترامپی را بگیرد.

بخش وسیعی از مردم آمریکا آماده میشوند که در روز ورود ترامپ به کاخ سفید و روز بعد از آن، پرچم انسانیت و برابری و تامینات اجتماعی و احترام به زنان و همه مردم را در برابر ترامپ بلند کنند. در برابر ترامپ بعنوان نماینده ارتجاع و عقب گرد و فاشیسم و ضد زن بودن و ناسیونالیست و ضد پناهنده و ضد هر چیز انسانی آمریکای زیبا دارد سر بلند میکند.  در ماههای اخیر چند تظاهرات چندین هزار نفره در دفاع از پناهندگان و حقوق انسانی زنان در شهرهای مختلف برپا شده است. این جنبش با نزدیک شدن ریاست جمهوری ترامپ دارد گسترده تر ابراز وجود میکند.

ترامپ و همپالکی هایش در کشورهای دیگر مثل فاشیستهای فرانسه و انگلیس و کشورهای دیگر اروپایی بسیار مرتجع و فاشیست و خطرناکند. فاشیستهای اروپایی با روی کار آمدن ترامپ هیستریک تر تدارک پیروزی می بینند. اما اگر جنبش و حرکت وسیع انسانی به موقع و قدرتمند سر بلند کند میتواند این عقب گرد خطرناک در غرب را مهار کند و حتی میتواند خیلی سریع نیروهای فاشیستی و راست را به سوراخشان برگرداند.

یک راهپیمایی عظیم جنبش زنان ضد ترامپ در روز بیست و یکم ژانویه تدارک دیده شده که بنظر میرسد بزرگترین راهپیمایی و تجمع در تاریخ آمریکا بعد از جنگ وپتنام تبدیل شود. اگر این حرکت آنگونه که گفته میشود بزرگ و رادیکال سر بلند کند قطعا به پیروی از آمریکا، اروپای انسانی و چپ هم سربلند خواهد کرد و ضد فاشیسم و جنگ و نیروهای ارتجاعی که تعرض به حقوق انسانی پناهندگان را بعنوان راه حل خلاصی از تروریسم به مردم میفروشند، سر بلند خواهد کرد.

نفرت انگیز اینست که نیروهای مرتجع فاشیست و نئوکنسرواتیست که خود ارتجاع اسلامی جمهوری اسلامی و داعش و القاعده و کل تروریسم اسلامی را پر و بال دادند و به جان مردم انداختند، اکنون میخواهند بعنوان ناجی مردم از شر تروریسم اسلامی خودرا معرفی کنند.

در واشنگتن مسئولین پارک ملی اعلام کرده اند که به راهپیمایان اجازه نزدیک شدن به بنای یادبود لینکلن و بخشهای اصلی پارک ملی را در روزهای قبل و هفته های بعد از روز سوگند ریاست جمهوری نخواهند داد. سازمان دهندگان تظاهرات میگویند این در تاریخ آمریکا بی سابقه است که اماکن عمومی بروی تظاهر کنندگان بسته شود. اما تظاهرات و جنبش و اعتراض بهرحال جریان خواهد یافت.

١٥ ژانویه ٢٠١٧

انترناسیونال ۶۹۶

اینرا هم بخوانید

رئیسی جلاد مُرد!- کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۳۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …