آیا شکنجه توجیه پذیر است؟ با شیوا محبوبی

لینک از اینجا

https://www.facebook.com/IwasTorturedToo/videos/2277640095628389/

اینرا هم بخوانید

گفت و گو: نقش مذهب در تبعیض و سرکوب