اجازه ندهیم مزدوران رژیم در خارج کشور جولان بدهند! بابک یزدی

در سی سال گذشته ما در کنار دیگر مخالفین رژیم اسلامی به مزدوران رژیم اجازه نداده ایم تا بتوانند علنا و آشکارا در ملع عام و در کانادا از رژیم اسلامی دفاع کنند . یا با پرچم رژیم در جایی حضور پیدا کنند.

چند روز پیش در اتاوا تظاهراتی در کنار پارلمان کانادا از طرف گروهی از مخالفان رژیم برای در لیست تروریست گذاشتن سپاه بوده و گویا ۳ نفر حزب اللهی لبنانی (یا عراقی) با یک پرچم جمهوری اسلامی در دست در آن محل ظاهر میشوند و با کمال وقاحت جولان می دهند. متاسفانه ما از چنین اعتراضی بی خبر بودیم و هیچ کدام از رفقای ما در این اعتراض حضور نداشتند. مخالفین البته به افشاگری و بیرون کردن مزدوران رژیم از محوطه جلو پارلمان اقدام کرده اند ولی این به نظر ما به هیچ وجه کافی نیست.
به نظر من انتقاد جدی به کسانی وارد هست که ۳ مزدور رژیم را حتی در محل هم تحمل کردند.
ما سالها قبل وقتی متوجه شدیم سفیر رژیم در هتل شرایتون حضور دارد، در کمتر از دو ساعت ۸۰ نفر را جمع کرده و در هوای ۳۰ درجه زیر صفر و برف و بوران با ۱۴ نفر دستگیری سفیر رژیم را از درب پشتی هتل فراری دادیم. همه دستگیر شدگان هم همان شب آزاد شدند. مورد دیگر در این سی سال فقط یک مرتبه پرچم رژیم در زمان اوج اصلاح طلبان و دو خردادی ها بود که در مل لستمن دیده شد و بلافاصله از دست حمل کننده آن گرفته و به آتش کشیده شد.

سه سال پیش نیز در برنامه ای که مزدوران غیر ایرانی رژیم (لبنانی / پاکستانی ) برای قاسم سلیمانی بزرگداشت گرفته بودند نیز ما پرچم رژیم را در جلوی چشم های پلیس به آتش کشیدیم.

این انتظار راما از هر فرد و جریان جدی مخالف رژیم از راست تا چپ داریم که اجازه ندهند مزدورانی با پرچم رژیم اسلامی علنا جولان بدهند.

آتش زدن پرچم رژیم اسلامی در تورنتو در اعتراض به مراسم قاسم سلیمانی تروریست!

تظاهرات ها و سیاست ما در سی سال گذشته در تورنتو گفتگو با بابک یزدی

ما حتی در نیویورک هم به مزدوران رژیم اجازه پرچم آوردن ندادیم

اینرا هم بخوانید

آغاز اخراج وابستگان جمهوری اسلامی از کانادا- بابک یزدی

اخیراً دولت لیبرال سیاست‌های جدی‌تری علیه رژیم اسلامی ایران و مقامات و وابستگان آن از …