اخبار کارگری

بخش ایران:  نسان نودینیان

بخش بین المللی: داوود رفاهی

 

١٥مرداد: اخباری از اعتراضات کارگری و اعتراضات سراسری پرستاران

روز١٥مرداد،جمعی از کارکنان اتوبوسرانی مشهد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حق بیمه در میدان شهدا این شهرتجمع کردند.

کارگران شهرداری کهنوج دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوقشان دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان کوثرنسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان مقابل استانداری سمنان

دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه های دولتی و آزاد بجنورد برای اعتراض به اجرای طرح تربیت پرستاران بیمارستانی و بیان مطالبه خود از وزارت بهداشت جلوی درب استانداری خراسان شمالی تجمع کردند.

 

تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان کوثرنسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان مقابل استانداری سمنان

روز١٥ذمرداد،جمعی از پرستاران بیمارستان کوثر سمنان با تجمع مقابل استانداری سمنان نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالبات خود اعتراض کردند. پرستاران حاضر در این تجمع که نوشته هایی با مضمون ” مطالبات ١١ماهه پرسنلی کجاست؟” به دست داشتند، به عدم پرداخت ١١ماهه کارانه های خود اعتراض داشتند.

 

تجمع دانشجویان پرستاری خراسان شمالی جلوی درب استانداری

روز١٥ مرداد،دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه های دولتی و آزاد بجنورد برای اعتراض به اجرای طرح تربیت پرستاران بیمارستانی و بیان مطالبه خود از وزارت بهداشت جلوی درب استانداری خراسان شمالی تجمع کردند.

 

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده پرستاری بندرعباس

روز١٥ مرداد،جمعی از دانشجویان پرستاری و پرستاران مراکز علمی و درمانی هرمزگان، با تجمع و تشکیل زنجیره انسانی در محوطه بیرونی دانشکده پرستاری بندرعباس، به طرح موسوم به تربیت پرستار بیمارستانی اعتراض کردند.شرکت کنندگان در این تجمع و زنجیره انسانی، کاغذهایی در دست داشتند که بر روی آنها شعارهایی از جمله: “نه به عقب گرد ١٠٠ساله” و “نه به تربیت پرستار بیمارستانی” به چشم می خورد.

 

تجمع اعتراضی پرستاران در اهواز

روز ١٥ مرداد پرستاران در اهواز در مقابل دانشگاه جندی شاپور تجمع کردند.

 

تجمع اعتراض آمیز دانشجویان پرستاری شیراز

روز١٥ مرداد،جمعی از دانشجویان پرستاری شیرازبا در دست داشتن پلاکارد و دست نوشته هایی به مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتراض کردند.

تجمع پرستاران در تهران در مقابل وزارت بهداشت برپا شد. در رشت و اصفهان نیز پرستاران با تشکیل زنجیره انسانی اعتراض خود را به طرح پرستار بیمارستانی اعلام کردند. اعتراضات پرستاران در ١٥ مرداد سراسری بود. پرستاران بازنشسته نیز برای تجمع سراسری بازنشستگان در ٣١ مرداد فراخوان داده اند.

 

تجمع اعتراضی کارگزاران روستایی شرکت مخابرات قزوین مقابل استانداری

ظهرروزی١٥مرداد،کارگزاران روستایی شرکت مخابرات قزوین دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی و بلاتکلیفی مقابل استانداری تجمع کردند. این کارگران همچنین به ناروشنی وضعیت حقوق و بیمه و قراردادهایشان با شرکت مخابرات اعتراض دارند و خواستار قرارداد مستقیم هستند و این خواست سراسری کارکنان مخابرات است.

 

ازسرگیری اعتراضات کارگران کارخانه آذرآب اراک

روز١٥ مرداد، کارگران کارخانه آذرآب اراک دراعتراض به توخالی در آمدن وعده های کارفرما ومسئولین استان مرکزی مبنی بر پرداخت مطالباتشان وتعلیقیکی ازهمکاران معترضشان از کار، دست به تجمع زدند.

کارگران کارخانه آذرآب اراک طی ماه های خرداد و تیر دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان دست به اعتصاب، راهپیمایی وتجمعات اعتراضی متعدد در محل کارشان ، در میدان مرکزی شهر و در مقابل استانداری مرکزی زدند وهربار بدنبال وعده و وعید کارفرما ومسئولین استان مرکزی بطور موقتی به اعتراضشان خاتمه دادند. شمه ای از این اعتراضات به قرار زیر است.

کارگران کارخانه آذر آب اراک در اول خردادماه سال جاری درهفتمین روزاعتصابشان دراعتراض به عدم پرداخت٣ ماه حقوق راهی مرکزشهر اراک شدند ودرمیدان صنعت تجمع کردندوبدنبال وعده پرداخت مطالباتشان طی دوهفته به اعتصابشان خاتمه دادند. دوهفته بعد ازاین تاریخ، آنها در تاریخ ١٦ خردادماه بدلیل خلف وعده کارفرما و٤ ماهه شدن حقوق معوقه شان مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند. در همین رابطه در روز٢٥تیرماه دست به راهپیمایی زدند و دوباره راهی مرکزشهر اراک شدند تا اعتراضاتشان رادرسطح گسترده تری بنمایش بگذارند.

روز شنبه٣١ تیرماه، کارگران کارخانه آذرآب اراک درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت ٥ماه حقوق،بازهم مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند وبدنبال وعده و وعیدها مبنی بر پرداخت مطالباتشان بطورموقتی به اعتراضاتشان خاتمه دادند. ازآن تاریخ تابه امروز نه تنها مطالباتشان بطورکامل پرداخت نشد بلکه یکی از کارگران معترض این واحد تولیدی نیز از کار معلق شد.

توخالی در آمدن وعده و وعیدهای کارفرما ومسئولان استان مرکزی ونیزتعلیق از کار یکی از کارگران معترض دلایل تجمع اعتراضی دوباره روز ١٥ مرداد کارگران این کارخانه بود. این اعتراضات ادامه دارد.

 

تجمع دانشجویان پرستاری شیراز

جمعی از دانشجویان پرستاری شیرازبا در دست داشتن پلاکارد و دست نوشته هایی به مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعتراض کردند.

 

کارگران کارخانه آذرآب اراک

کارگران کارخانه آذرآب اراک طی ماه های خردادوتیردراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان دست به اعتصاب،راهپیمایی وتجمعات اعتراضی در محل کارشان،میدان مرکزی شهر ومقابل استانداری مرکزی زدند

 

تجمع دانشجویان پرستاری هرمزگان

جمعی از دانشجویان پرستاری و پرستاران مراکز علمی و درمانی هرمزگان، با تجمع و تشکیل زنجیره انسانی در محوطه بیرونی دانشکده پرستاری بندرعباس، به طرح موسوم به تربیت پرستار بیمارستانی اعتراض کردند.

 

تجمع دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه های دولتی و آزاد بجنورد

دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه های دولتی و آزاد بجنورد برای اعتراض به اجرای طرح تربیت پرستاران بیمارستانی و بیان مطالبه خود از وزارت بهداشت جلوی درب استانداری خراسان شمالی تجمع کردند.

 

تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان کوثر

تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان کوثرنسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان مقابل استانداری سمنان

تجمع کارگران شهرداری کهنوج

کارگران شهرداری کهنوج دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوقشان دست به تجمع زدند.

 

تجمع کارکنان اتوبوسرانی مشهد

روز١٥مرداد،جمعی از کارکنان اتوبوسرانی مشهد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حق بیمه در میدان شهدا این شهرتجمع کردند.

 

تجمع اعتراضی کارگزاران روستایی شرکت مخابرات قزوین نسبت به نداشتن امنیت شغلی و بلاتکلیفی استخدامی مقابل استانداری

ظهرروزیکشنبه١٥مرداد،کارگزاران روستایی شرکت مخابرات قزوین دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی و بلاتکلیفی مقابل استانداری تجمع کردند.

براساس گزارشات منتشره،در این تجمع که بیش از ٥٠ نفر حضور داشتند، معترضان ضمن برگزاری این تجمع خواستار رسیدگی مسؤولان استان به وضعیت کنونی خود شدند.یکی از شرکت‌کنندگان در این تجمع به خبرنگاران گفت: ما نسبت به روشن شدن وضعیت حقوق و همچنین قراردادهایمان با شرکت مخابرات اعتراض داریم و می‌خواهیم مسؤولان به داد ما برسند.این معترض مقابل استانداری قزوین از نبود اطمینان شغلی برای خود و خانواده‌اش گلایه داشته و عنوان کرد: واقعا این نوع برخورد با کارگزاران روستایی به ناحق است چرا کسی صدای ما را به گوش مسؤولان نمی‌رساند.پیش از این نیز کارگزاران روستایی و دفاتر ICT در تهران و استان‌های دیگر دست به تجمعات مشابهی زده و خواستار احقاق حقوق خود شده‌اند.یادآور می‌شود بیشتر تجمع‌کنندگان خواستار اجرای قانون بودجه در خصوص پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات هستند.حرف اصلی این افراد این است که در بند ٦٢ قانون بودجه ٩٢ آمده است: مخابرات باید طبق قانون کار با «کارگزاران روستایی» قرارداد مستقیم منعقد و بیمه سنوات گذشته آنها را پرداخت کند که به گفته آنها این کار تا امروز انجام نشده است.

 

تجمع پرستاران مقابل وزارت بهداشت

تجمع پرستاران مقابل وزارت بهداشت در اعتراض به «تربیت پرستار بیمارستانی»امروز١٥ مرداد طبق یک فراخوان از قبل، پرستاران و دانشجویان رشته پرستاری در تهران و در شهرهای مختلف در اعتراض به طرح تربیت پرستار بیمارستان دست به تجمع زدند. این تجمع در تهران در مقابل وزارت بهداشت برپا شد. همزمان دانشجویان پرستاری و پرستاران در اصفهان، بندرعباس و رشت در مخالفت با اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی زنجیره انسانی تشکیل دادند و در اهواز مقابل دانشگاه جندی شاپور تجمع کردند.

در تهران ماموران حراست وزارت بهداشت از ساعتی قبل از شروع این تجمع با قراردادن نرده‌هایی، جلوی وزارتخانه را مسدود و تلاش کردند مانع تجمع پرستاران شوند. پرستاران تجمع خود را به پارک جنب وزارتخانه انتقال دادند و با در دست داشتن پلاکارد هایی خواستار توقف طرح تربیت پرستار در بیمارستان‌ها شدند.

پرستاران میگویند طرح تربیت پرستار بیمارستانی طرحی است برای تربیت پرستار بدون مهارت بجای پرستار دوره دیده و ماهر و این استانداردهای درمانی را بازهم پایین تر میاورد و خدمات بیمارستان ها به بیماران را بیش از پیش کاهش میدهد. این طرحی است برای تربیت پرستار با حقوق بسیار ناچیزتراز بقیه پرستاران و هدفش تعرض بیشتر به حقوق چندرغاز کل پرستاران است. این طرح تعرضی به پرستاران، بیماران و به اکثریت مردم زحمتکشی است که امکان درمان در بیمارستان های خصوصی و ویژه سرمایه داران را ندارند و کل جامعه باید در مقابل آن دست به اعتراض بزند.

پرستاران در سالهای گذشته نیز بارها دست به تجمعات اعتراضی زده اند و نه تنها خواهان توقف طرح پرستاربیمارستانی شده اند بلکه همچنین به کمبود پرستار در بیمارستان ها، فشار کار زیاد، اضافه کاری اجباری و حقوق های دهها میلیونی به برخی پزشکان اعتراض کرده و خواهان استخدام نیروی آکادمیک و تحصیلکرده پرستار، بالابردن استانداردهای بهداشتی و درمانی در بیمارستانها و افزایش حقوقی بالا تر از سبد هزینه ٤ میلیون تومانی شده اند.

خواست های پرستاران:

توقف طرح پرستاربیمارستانی

رفع کمبود پرستار در بیمارستان ها و کاهش فشار کار

استخدام نیروی آکادمیک و تحصیلکرده پرستار

لغو اضافه کاری های اجباری

حداقل حقوق بالا تر از سبد هزینه ٤ میلیون تومانی

بالابردن استانداردها بهداشتی و درمانی در بیمارستانها

درمان رایگان برای همه مردم

 

تجمع کارگران صنایع ریخته‌گری آذرین اصفهان

روز ١٤ مرداد جمعی از کارگران صنایع ریخته‌گری آذرین اصفهان در اعتراض به بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود و کارخانه مقابل ساختمان دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند.

به گفته کارگران، تولید کارخانه خوابیده و کارفرما به تعدادی از آنها پیشنهاد خاتمه کار داده و آنها را به بیمه بیکاری حواله میدهد. این در حالیست که آنها به دلیل غیرواقعی بودن احکام شغلی ثبت شده در لیست‌های بیمه سازمان تامین اجتماعی بسیاری از کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور نیستند. کارگران خواستار حفظ اشتغال خود هستند.

 

 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاشی پاسارگاد نسبت به قطع گازمقابل فرمانداری بروجن

ظهرروزیازدهم مردادماه، ٢٤٠ نفر از کارگران کارخانه کاشی پاسارگاد گندمان در اعتراض به قطع گاز این شرکت و خطر تعطیلی کارخانه و بیکار شدن از کار خود مقابل فرمانداری بروجن تجمع کردند. کارگران تجمع کننده مقابل فرمانداری خواستار وصل گاز این شرکت از سوی مسئولین شدند. قطعی گاز این کارخانه به علت بدهی کارخانه صورت گرفته است. کارگران علیه بیکارسازی ایستاده اند. این تجمع با وعده مقامات به حل مشکل کارخانه موقتا پایانیافت.

 

اعتصاب صدها کارگر کارخانه سیمان کارون ادامه دارد

روز ١١ مرداد کارگران کارخانه سیمان کارون به اعتصابشان ادامه دادند. در برابر این اعتراضات مدیر عامل کارخانه سیمان کارون اعلام کرده است که در صورت کارگران به سر کار یک ماه حقوق معوقه کارگران طییک هفته و کلیه معوقات آنان تا پایان شهریور ماه پرداخت میشود. کارگران میگویند در برابری کاری که انجام داده اند باید دستمزدشان فورا پرداخت شود و هیچ شرط و شروطی را قبول ندارند. حدود ٤٧٠ نفر از کارگران شاغل در کارخانه سیمان کارون (مسجد سلیمان) از حدود دو هفته پیش تا هم‌اکنون در اعتراض به عدم پرداخت دست کم سه ماه مزد و مشکل تمدید دفترچه های بیمه خود در اعتراض به سر میبرند.

 

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون)

صبح روز ١١ مردادجمعی از کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون)درادامه اعتصاب واعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت یک سال حقوق برای باری دیگر مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. کارگران میگویند واقعا کارد به استخوانشان رسیده است و در تجمع این روز یکی از کارگران با ریختن بنزین بر روی خود قصد خود کشی داشت که همکارانش جلوی او را گرفتند. ده روز است که این کارگران هر روزه تجمع میکنند و کارفرما نیز با تهدید کارگران معترض به اخراج پاسخ کارگران را نمیدهد. کارگران میگویند تا وقتی طلبهایشان پرداخت نشود، اعتراضات آنها ادامه خواهد داشت. در این شرکت حدود ٣٤٠ کارگر به کار اشتغال دارنند.

کارفرما با تهدید به اخراج کارگران گفته است که ابتدا ٢٠ درصد کل طلب یکساله کارگران را پرداخت خواهد کرد و مابقی طلب آنها را هر چهار ماه یکبار بصورت قسطی می پردازند. کارگران میگویند بدون هر گونه قید و شرطی تمامی طلبهایشان را میخواهند.

به گفته کارگران در سالهای ٨٧، ٩٠، ٩٢، ٩٤ و ٩٥ کارگران بسیاری از این شرکت اخراج شده اند. تعداد اخراج شدگان در سال ٩٥ صد نفر بوده است. و اکنون هر کدام از کارگران ٩ میلیون و پانصد هزار تومان طلب دارند.

 

پرستاران شرکتی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود دست به تجمع زدند

پرستاران شرکتی موسسه آوای سلامت در اهواز با تجمع در مقابل دانشگاه علوم پزشکی اهواز، خواستار تسریع در پرداخت معوقات و مطالبات یک ساله خود شدند. مطالبات این پرستاران در یک سال اخیر پرداخت نشده است..

به گفته پرستاران در سال ٩٣ آزمون استخدامی برای جذب پرستاران برگزار شد که در حین آزمون مسئولین اعلام کردند که این استخدامی به صورت قراردای می باشد که پس از گذراندن گزینش و ورود به بیمارستان معلوم شد که این قراردادها به صورت ٣ ماهه شرکتی است.

مشکل دیگر آنها پرداخت حقوق، کارانه و دیگر مزایای شغلی آنها با تاخیر است. ضمن اینکه هیچگونه امنیت شغلی ای نیز ندارند. اکنون قریب به یک سال است که معوقات و مطالبات پرستاران شرکتی پرداخته نشده و با پیگیری های مستمر آنها شرکت اعلام کرده که ٣ ماه است که کارانه پرستاران آماده پرداخت است اما دانشگاه اقدام به پرداخت این معوقات نمی کند. به این ترتیب پرستاران را پاسکاری میکنند.

از سوی دیگر بیمارستان ها آنان را جز نیروهای خود نمی دانند و از جمله برای دریافت گواهی کسر از حقوق می بایست به دفتر شرکت مراجعه و درخواست گواهی کسر از حقوق دهند که برای دریافت آن ١٠ روز زمان لازم است زیرا این گواهی ها از تهران صادر می گردند. پرستاران شرکتیخواستار روشن شدن وضع استخدام و قرارداد کاری مستقیم و پرداخت فوری طلبهایشان هستند.

 

تجمع اعتراضی پرستاران و دانشجویان پرستاری ابهر نسبت به طرح تربیت پرستار بیمارستانی

روز١٠ مرداد پرستاران و دانشجویان پرستاری با تجمع در مقابل بیمارستان الغدیر ابهر، حضور وزیر بهداشت به این شهرستان را به صحنه اعتراض خود تبدیل کرده و خواستار لغو آئین نامه طرح تربیت پرستار بیمارستانی شدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراضشان را اعلام داشتند. بیمارستان تازه تاسیس الغدیر ابهر که روز گذشته توسط وزیر بهداشت افتتاح شد جز لیست بیمارستان هایی می باشد که به دنبال جذب ٣٠ نفر پرستار بیمارستانی هستند و این درحالیست که دانشکده پرستاری و مامایی با ظرفیت ٦٠ نفر و در جوار این بیمارستان می باشد.

 

ادامه اعتصاب ٤٠٠٠ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران

روزدهم مردادماه، کارگران کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران درادامه اعتصاب و تجمعات اعتراضی دامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت چهارماه حقوق وبلاتکلیفی شغلی مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند. دور جدید اعتصاب این کارگران از ٢٩ تیرماه آغازشده است. کارگران خواستار حقوق معوقه و راه افتادن خط تولید کارخانه و حقظ اشتغالشان هستند.

محمود حسینی قائم مقام گروه ملی صنعتی فولاد ایران راه اندازی تولید را به تشکیل مجمع عمومی شرکت حواله میدهد. کارگران میگویند این مجمع عمومی دو هفته دیگر خواهد بود و میخواهند تا آن وقت برای خود زمان بخرند. در تجمعات قبلی به کارگران وعده ده روزه برای پرداخت دستمزدهای پرداخت نشده داده شده بود که عملی نشد.

 

تجمع اعتراضی معلمان آزمون استخدامی سال ٩٥ دراهواز

صبح روزدهم مرداد ماه،حدود ٤٠٠نفر از معلمانی که در ٩٥ در خوزستان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش پذیرفته شدن، دراعتراض به وضعیت استخدامیشان در محل تالار اجتماعات مطهری اهواز تجمع کردند.به گفته این معلمان ، در سال ٩٥آزمون استخدامی توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار شد و قرار بر این بود افراد پذیرفته شده به صورت پیمانی جذب آموزش و پرورش شوند اما از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده که این افراد باید به صورت حق التدریس مشغول به کار شوند.هم اکنون افراد قبول شده در آزمون، در حال گذراندن دوره های آموزشی هستند و خواستار روشن شدن وضع شغلی خود هستند. به گفته حرج چلداوی معاون پژوهش،برنامه ریزی و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان طبق قانون این نیروها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ردیف استخدامی دارند و به صورت پیمانی استخدام می شوند.

او میگوید دستوری مبنی بر استخدام حق التدریسی این افراد اعلام نشده و مقرر بوده است که افراد پذیرفته شده دراین آزمون استخدامی دوره پودمانی خود را از مهر امسال آغاز کنند. اما به دلیل کمبود نیروی معلم در خوزستان قرار شد تا پیش از پایان دوره پودمانی از اول مهر به صورت حق التدریس بر سر کلاس درس بروند. دوره پودمانی این افراد از تابستان آغاز شده و تا نیمه زمستان امسال ادامه خواهد داشت. معلمان آزمون استخدامی خواستار استخدام خود هستند.

 

تجمع جوانان متقاضی کارشهرستان مُهربرای اشتغال

پیش از ظهرروز١٠مرداد،جمعی از جوانان متقاضی کار مُهربا خواست اشتغال در صنایع منطقه مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. زیر فشار این اعتراض محمد موسوی فرماندار و علوی رئیس اداره کار شهرستان مُهردر جمع تجمع کنندگان حاضر شدند و با توضیحاتی از وضع خراب شرکت ها، از موضوع طفره رفتند. در حالیکه جوانان کار میخواهند تامین میخواهند، مقامات حکومتی تحت عنوان نیروی بومی و غیر بومی سعی میکنند، بین کارگران بیکار تفرقه ایجاد کنند. و با انداختن کارگران بیکار “بوحی” به جای کارگران بیکار “غیر بومی” شرایط را برای استثمار بیشتر کارگران و بکار گیری از نیروی ارزانتر کار فراهم کنند. اما خواست کارگران یا کار یا بیمه بیکاری است.

 

تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه امروز نهم مرداد در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد دست به تجمع اعتراضی زدند

امروز نهم مرداد ماه تعدادی از رانندگان شرکت واحدبه علت عدم تحویل منازل مسکونی خود از سوی تعاونی مسکن شرکت واحد از ساعت ١٠صبح تا ١٤و سی در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد واقع در خیابان هنگام دست به تجمع اعتراضی زدند و تا ساعت ١٤و سی این اعتراضات ادامه داشت.

رانندگان پلاکادر های به همراه داشتند که شعارهایی بروی آنها نوشته بود ندکه از بی کفایتی مدیریت وشهردارتهران سخن میگفت و رانندگان مرتبا شعارهایی از قبیل (مسکن ما را ندید این وضع ادامه دارد) (سنندجی نجومی برده حق ماها را خورده)(تسهیلات مسکن را مدیر چپاول کرده)(ملک نجومی تو ما را بی مسکن کرده)(مدیر بی کفایت عامل بی مسکنی )(کارگران بیدارند از دزدی ها بیزارند)را سر میدادند.

کارگران عضو پروژه سپیدار دو وسه هستند که در حال حاضر ٧٠ عضو دارد و بیش از چهار سال از زمان تحویلش گذشته و متاسفانه بعد از چند سال اعتراض مقابل شورای شهر و شهرداری تا کنون رانندگان نتیجه مطلوبی نگرفته اند و خانه هایشان نیمه ساخته و بلاتکلیف رها شده است و مرتبا عوامل مدیریت و تعاونی از نبود بودجه و اعتبار سخن میگویند در صورتی که رانندگان تقریبا٦٠ تا ٧٠در صد ساخت را پرداخت کرده اند.

در پایان این اعتراض مدیر عامل تعاونی و بازرس در جمع معترضین حضور پیدا کردند و همان مشکلات قبلی را تکرار کردند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

 

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه تولید ریزدانه‌های شب‌تاب فراهان

صبح روز٩مرداد، کارگران کارخانه تولید ریزدانه‌های شب‌تاب اهان(گلاسبید)دراعتراض به تعطیلی موقت این واحد تولیدی وعدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه جلوی درب محل کارشان اجتماع کردند. در عکس العمل به اعتراضات کارگران، بختیاری نژاد مدیر عامل شرکت به نگهبانی اعلام کرده بود که کارگران را به داخل کارخانه راه ندهند و کارگرانی که قصد اعتصاب دارند و میخواهند مشکل ساز شوند وارد کارخانه نشوند.

این کارگران رو ز ٨ مرداد نیز مقابل فرمانداری فراهان تجمع اعتراضی داشتند . کارگران تولید ریز دانه های شب تاب فراهان چند روز قبل با تعطیل شدن کارخانه تحت عنوان نبود مواد اولیه، برای پیگیری٦ ماه حقوق معوقه، از مدیرعامل شرکت راهداران شکایتی را تنظیم کرده و تحویل اداره کار دادند. زیر فشار اعتراضات کارگران قرار ناگزیر کارفرما عقب نشست و قرار شد که قرارداد جدیدی با کارگران تنظیم شود و یک ماه حقوق معوقه آنان واریز شود، کارگران نیز از دهم مرداد مشغول کار شوند.

 

 

فراخوان به تجمع کشوری بازنشستگان:کانال پیشکسوتان پیشرو با انتشار منتنی فراخوان به تجمع کشوری بازنشستگان داده است. متن این فراخوان به شرح زیر است:

فراخوان تجمع کشوری (اولین تجمع سال ٩٦)

دوستان و همراهان عزیز ، پیشکسوتان پیشرو

همانطور که مستحضر می باشید برای استیفای حقوق از دست رفته خود راههای بسیاری را آزموده ایم و در سال جدید نیز ، تا کنون مسیر مذاکره و رایزنی را پیش گرفته ایم ، ولی بر هیچکس پوشیده نیست که پشتوانه قوی و محکم مذاکره یک تجمع وسیع و عظیم خواهد بود .

تا کنون دولت متقبل شده : در بازه زمانی٥ ساله حقوق بازنشستگان را همترازی و از طرفی بعد از ٣٧ سال برای اولین بار ردیف بودجه در لایحه بودجه برای بازنشستگان در نظر گرفته شده

ولی اینها کافی نیست ، ما خواهان اجرای دقیق و صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم و مهمترین خواسته ما این است که قانون با در نظر گرفتن منافع بازنشستگان در مجلس به تصویب برسد .

از این رو در کنار مذاکره و رایزنی ، ما پیشکسوتان همدل و متحد در تجمعی سراسری شرکت کرده و یکبار دیگر وظایف دولت و مجلس را در برابر قشر عظیمی از ملت یادآور می شویم .

و تا گرفتن حق قانونی خود از پای نخواهیم نشست .

از آنجا که همواره شاغلین عزیز درخواست همراهی با پیشکسوتان را داشته و از طرفی آینده اقتصادیشان نیز با موفقیت پیشکسوتان ارتباط مستقیم دارد ، از دوستان شاغل نیز دعوت میکنیم تا در این حرکت عظیم ما را همراهی نمایند

وعده ما :روز سه شنبه ٣١ مرداد ماه ساعت ١٠ صبح-مقابل مجلس شورای اسلامی

منتظر حضور سبز شما همراهان همیشه هستیم .

آخرین تجمع بازنشستگان در اسفند ٩٥ بود. تجمعی که ده هزار نفر در آن شرکت داشتند و با شعارهاییک اختلاش کم بشه مشکل ما حل میشه، خط فقر ٤ میلیون، حقوق ما یک میلیون، معیشت، منزلت، حق مسلم ماست، اعتراضشان به زندگی زیر خط فقر را اعلام داشتند.

 

 

کارگران

پیامیکی از کارگران نیشکر هفت تپه به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران

واگذاری شرکت بجای تولید شکرکارفرما بنا داره که برای هرکارگریک پرونده تشکیل بده ظاهرا دادگاه شوش هم باواگذاری نیشکرهفت تپه به بخش خصوصی واگذارشده وطبق لیست ارسالی مدیریت شرکت احضاریه برای کارگران میفرسته؛ کارگران امروز نسبت به احضارنکردن عوامل اصلی اعتراضات یعنی مدیریت شرکت شاکی بودند.واقعا دیوارکوتاهترازکارگران پیدا نمیشه.

 

جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه:٥٣ کارگرنیشکرهفت تپه که دیروز١٥ مردادبه شعبه اول دادیاری احضارشدندرابایدیکی ازروزهای سیاه وتاریک درتاریخ جامعه کارگری دانست

دیروزکارگرانی به دادگاه مراجعه کردند که دراین پانزده ماه که شرکت به بخش خصوصی ناکارامدواگذارشده به اندازه پانزده سال زجرکشیدن این افرادطی این مدت بارها درخصوص وضعیت خودبه مسئولین شهرستانی واستانی نیروهای امنیتی وانتظامی.نماینده غیرفعال وکم توان شهر؛ فرماندار؛ استاندارو…همه رامطلع کرده بودندجواب اکثر این مسئولین دراین مدت به کارگران یک جمله بود: اکثر شرکتها وکارگران بخشهای مختلف کشورحقوق باتاخیردریافت میکنند.ظاهرا اقایان ماده ٣٧ قانون کار رافراموش کردند وشاید دلسوز تولید وسرمایه گذاری هستندولی نه اینگونه نیست وقتی که ازطرف مدیریت نیشکرهفت تپه بخاطررضایت استانداریک ونیم میلیاردتومان به تیم تحت پوشش ان پرداخت میشود بایدشاهدسکوت استانداری باشیم ومورددیگروقتی دراحضاریه کارگران نوشته شده بدلیل گزارش مامورین علیه شما احضارشدید و همه میداننداین لیست توسط قائم مقام شرکت تهیه شده وبا امضائ ایشان لیست به شعبه ارائه شده و نامه احضاریه توسط رئیس پاسگاه هفت تپه امضائ شده وکارگران شرکت نیشکر ازخدمات دادن مدیریت شرکت به پاسگاه مانند تعمیرات ساختمان این محل اگاه هستند ولی این راهنوزمتوجه نشدندکه چراباید بصورت دائم یکی ازنیروهای این پاسگاه( ستوان م) حتی درروزهایی که اعتراضی درکارنیست درسطح شرکت حضوردائم داردمگراین شرکت کارگاه تولیدی نیست نمیدانیم ایا بازرسی نیروی انتظامی درجریان این موضوع هست یاباهماهنگی انها این اقدام صورت میگیردچندی پیش نیز توسط یکی ازاین مامورین پس ازدرگیری وفحاشی به کارگران تیرهوایی نیزشلیک شده بودوصدای کارگربجایی نرسید چطوردادستان علیه کارگران اعلام جرم کرده  مدیریت شرکت لیست به دادگاه ارائه میکند و٥٣ نفررامعرفی کردمگرکارفرما درحادث شدن این اتفاق نقش ندارد چراجای شاکی ومتشاکی توسط مقامات قضایی شوش جابجاشدنددیروزاکثرکارگران به این موضوع اعتراض داشتند ضمنا افرادی دراین لیست هستند که درروزحادثه حتی درسطح استان نبوده یا مرخصی بودند کارگران شرکت دراین خصوص فقط به خدا پناه برده وناچارا تنها راه به دست اوردن حق قانونی خودرا اتحاددانسته وتجربه ثابت کرده که دراین شرایط موجود مسئولین دیواری کوتاهترازکارگر پیدا نکردند.

جمعی ازکارگران زجرکشیده ومظلوم نیشکرهفت تپه

 

احضار چهل کارگر دیگر هفت تپه توسط دادگستری شوش

دنبال آزادی کارگران بازداشتی شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه، طی چند روز گذشته، چهل کارگر دیگر توسط شعبه اول دادیاری دادگستری شوش احضار شده اند. این کارگران بایستی روز یکشنبه،١٥ مرداد، ساعت هشت صبح در دادگاه حضور یابند. اتهام اولیه محرک ذکر شده است. طبق اطلاعات رسیده، این اسامی توسط مدیر عامل شرکت، سیامک افشار، و با همکاری حراست، تهیه شده و به دادگستری شوش ارسال گردیده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه تهدید واحضار کارگران هفت تپه و هرگونه پرونده سازی علیه همکاران خود و کارگران دیگر بخشها در سراسر کشور را محکوم می کند.

کلیه اتهامات نیروهای امنیتی و قضایی علیه کارگران لغو باید گردند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

١٣ مرداد ماه ١٣٩٦

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:پرونده سازی برای کارگران را محکوم می کنیم

روزیکشنبه  پنجاه و سه کارگر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در شعبه یکم دادیاری دادگاه شوش به اتهام شرکت در اعتصابات اخیر وهمچنین تحریک کارگران تفهیم اتهام شدند وبا سپردن کفالت وفیشحقوقی به طور موقت ازاد شدند لازم به ذکر است حضور دیگر کارگران چشم گیر بود  سندیکای کارگران کشت وصنعت هفت تپه هر گونه پرونده سازی برای تمامی کارگران ودیگر مزد بگیران را محکوم میکند .

با امید به همبستگی تمامی کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

مورخ   ٩٦/٥/١٥

 

احضار چهل کارگر دیگر هفت تپه توسط دادگستری شوش

بدنبال آزادی کارگران بازداشتی شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه، طی چند روز گذشته، چهل کارگر دیگر توسط شعبه اول دادیاری دادگستری شوش احضار شده اند. این کارگران بایستی روز یکشنبه،١٥ مرداد، ساعت هشت صبح در دادگاه حضور یابند. اتهام اولیه محرک ذکر شده است. طبق اطلاعات رسیده، این اسامی توسط مدیر عامل شرکت، سیامک افشار، و با همکاری حراست، تهیه شده و به دادگستری شوش ارسال گردیده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه تهدید واحضار کارگران هفت تپه و هرگونه پرونده سازی علیه همکاران خود و کارگران دیگر بخشها در سراسر کشور را محکوم می کند.

کلیه اتهامات نیروهای امنیتی و قضایی علیه کارگران لغو باید گردند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

١٣مرداد ماه ١٣٩٦

ده نفر از کارگران بازداشتی هفت تپه با سپردن کفالت به طور موقت آزاد شدند

شنبه هفتم مرداد ١٣٩٦ ده  تن از کارگران بازداشت شده شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در زندان دزفول پس از محاکمه در دادگاه شوش توسط دادستان به طور موقت و با سپردن کفالت یا فیش حقوقی از زندان آزاد شدند.  درضمن آقای افشار مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه به این دادگاه احضار و در مورد عدم پرداخت مطالبات کارگران وهمچنین بازنشستگان توضیحاتی داد.

اسامی نه نفر از کارگران بازداشتی به قرار زیر است: رستم و حمید عبدلله زاده، احمد و یعقوب الکثیر، عادل سماعین، ابراهیم ظهیری، بهزاد نظری، صباح سواری و احمد مرادی. حضور تعداد کثیری از کارگران هفت تپه در مقابل ساختمان دادگاه در حمایت از همکاران بازداشتی خود چشم گیر و نشان دهنده اتحاد کارگران با وجود فضای امنیتی موجود می باشد.

از تمامی کارگران و نهاد ها و تشکلهای مستقل کارگری درداخل و خارج از ایران که همواره حمایتهای خود را از کارگران وخانوادهای آنان طی این مدت ابراز داشته اند قدر دانی ومراتب سپاسگذاری خود را اعلام میداریم.

با امید به همبستگی تمامی کارگران جهان

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

هفتم مرداد ماه ١٣٩٦

 

تداوم بازداشتها و اذیت و آزار کارگران نیشکر هفت تپه

همانطور که در اطلاعیه سوم مرداد ماه ١٣٩٦ اعلام نمودیم، بدنبال تجمعات اعتراضی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر و بسته شدن جاده بین المللی اندیمشک اهواز توسط کارگران در سوم مرداد ماه، ماموران امنیتی و انتظامی شبانه حدود ١٥ نفر از کارگران را دستگیر کردند. تا  ساعت مخابره این خبر از افراد بازداشتی شب گذشته اطلاعی در دست نیست وخانوادهای بازداشتی همچنان سرگردان به دنبال فرزندان وهمسران خود هستند.

در ادامه بازداشتهای دیروز امروز نیز تعداد پنج کارگر دیگر با هماهنگی حراست شرکت و مدیر شرکت آقای افشار توسط نیروهای اطلاعات وامنیت نیروی انتظامی بازداشت وبه مکان های نامعلوم منتقل شده اند.

لازم به ذکر است که جوی به شدت امنیتی بر هفت تپه حاکم شده است ودر این میان هئیت مدیره سندیکا نیز به طور محسوسی از طرف نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته اند، به طوری که امروز بعد از سه ماه که دستمزد اردیبهشت ماه به حساب کارگران واریز شده است دستمزد آقایان فریدون نیکوفر، جلیل احمدی و قربان علیپور پرداخت نشده است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن بازداشت این انسانهای شریف و زحمت کش، خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی این عزیزان می باشد. مقامات به جای برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه لازم است رسیدگی فوری به مطالبات برحق کارگران را تحت توجه قرار دهند.

باتشکر از حمایتهای تمامی تشکلهای کارگری وسایر نهاد های مستقل

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

چهارم مرداد ١٣٩٦

بیانیه سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

در مورد اعتراضات دو روز گذشته کارگران این شرکت و بازداشت پانزده تن از کارگران در شبانگاه سوم مرداد. عدم رسیدگی به خواسته کارگران نیشکر هفت تپه و بکارگیری نیروهای انتظامی علیه کارگران معترض محکوم است!کارگران بازداشت شده باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند!

در پی اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر و بسته شدن جاده بین المللی اندیمشک اهواز توسط کارگران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات معوق خود، نیروهای پلیس و امنیتی شبانگاه و از ساعت ٢١ سه شنبه سوم مرداد ماه با یورش به خانه های کارگران پانزده تن از آنان را بازداشت کردند. احمد کثیر، بهزاد نظری، سیدهادی تفاح، عبدالرضا سرخه، حمید عبدالله زاده و دو نفر که نام شان صباح سواری است در بین بازداشت شدگان هستند.

همکاران ما اعلام کرده اند که در صورت عدم پرداخت مطالبات معوق خود و همچنین عدم آزادی کارگران بازداشتی اعتراضات خود را از فردا از سر خواهند گرفت.

کارگران نیشکر هفت تپه در چندین سال اخیر برای به دست آوردن مطالبات خود بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. اعتراضات این دوره کارگران و بازنشستگان نیشکر هفت تپه تا کنون باید به مقامات نشان داده باشد که عدم توجه و رسیدگی نسبت به خواسته های کارگران قابل پذیرش نیست. اعتراضات ما کارگران و بازنشستگان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در دوره اخیر جهت رسیدگی فوری به مطالبات زیر است:  پرداخت دستمزدهای عقب افتاده از اردیبهشت تا تیر امسال؛ تمدید دفترچه های بیمه تامین اجتماعی، که از فروردین تا تیر امسال به دلیل عدم واریز هزینه آن توسط کارفرما انجام نشده است؛ کارگران بازنشسته که آخرین سری آنها در اسفند ١٣٩٥ بازنشست شده اند کماکان منتظر ٤ درصد حق کارفرما می باشند که پرداخت نشده است.

علاوه بر مطالبات فوری فوق، پروسه واگذاری شرکت به بخش خصوصی، مورد اعتراض شدید کارگران می باشد.  بیش از ١٥ ماه این پروسه در جریان بوده است و اگر چه شرکت هنوز بطور کامل به بخش خصوصی واگذار نشده و کماکان شرکت عام محسوب می گردد، لیکن ناکارآمدی بخش خصوصی آنچنان آشکار و مخرب بوده است که در صورت پایان این پروسه و نهایی شدن خصوصی سازی سرنوشت کل این صنعت و کارگران شاغل آن با مخاطرات جدی تری روبرو خواهد شد. پروسه خصوصی سازی تا همینجا موجب گردیده که پرداخت دستمزدها و پاداش های کارگران بطور مداوم به تاخیر افتاده، امنیتشغلی کارگران تضعیف گردیده و حتی مزایای کاری ابتدایی ای همچون لباس کار و پوتین در اختیار کارگران قرار نگیرد. همزمان با بدتر شدن وضعیت کارگران شاهد بوده ایم که حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در محیط های کار گسترده تر شده است. اقدامات سرکوبگرانه نیروهای انتظامی در روزهای اخیر و امروز پس از بستن جاده اهواز-اندیمشک توسط کارگران نشان میدهد مقامات حاضرند میلیونها هزینه برخوردهای امنیتی را متحمل شده اما مزد و مزایای ابتدایی ما کارگران را نپردازند.

واقعیت این است که تعداد کارگران و کارمندان شرکت نیشکر هفت تپه از بالای هفت هزار نفر به زیر٤٥٠٠ نفر سقوط کرده و اکنون اکثریت کارگران شرکت بالاخص در بخش کشاورزی را کارگران پیمانی تشکیل میدهند. بی تردید دولت مسئول این تضییغات و بی حقوقی ها می باشد و موظف است در اسرع وقت به کلیه مطالبات کارگران و سرقت دستمزدهای ما رسیدگی نماید.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه کارگران بازداشت شده است. سندیکا تلاش خواهد کرد که با انعکاس منظم تر مبارزات کارگران و بازنشستگان شرکت توجه جامعه در کشور و سطح بین المللی را نسبت به مصائب ما کارگران بیش از پیش جلب نماید. ضمن قدردانی از حمایتهای تاکنونی، ما همچنین از حمایت آییو اف (فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات) و کارزار جهانی آن و دیگر تشکلات کارگری که از هفته پیش در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه و سندیکا آغازشده است قدردانی می کنیم و خواهان تداوم حمایتهای کارگری داخلی و بین المللی هستیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه‌ها

سوم مرداد ١٣٩٦

فراخوان “تلاش برای مقابله با طرح‌های ضد کارگری

راه‌حل‌های شما، مشکل ماست!

دستمزد نمی‌دهند؛ شاید هم ماهی سیصد تومن بدهند و بدون بیمه و بدون آینده، سر کارمان بگذارند! تلاش می‌کنی از هر راهی، توجه و لطف کارفرما را جلب کنی که نگه‌ات دارد؟! دلخوش نباش! نیروی کار بعدی را به جایت می‌آورد؛ درست همانطور که تو، جایگزین کارگر قبلی شدی و او بیکار شد.

این‌ها که شنیدی، کابوس نیست! طرح‌های «اشتغال‌زایی» مقامات است: طرح کارورزی، طرح مهارت‌آموزی، طرح آموزش پرستار بیمارستانی و…

این طرح‌ها برای شاغلان خطرناک است و برای بیکاران سرابی بیش نیست.

بحران اقتصادی عمیق‌تر شده است. با این طرح‌های رنگارنگ می‌خواهند بحران را بیش از پیش، به دوش طبقه‌ی کارگر بیندازند. صاحبان سود و سرمایه، «طرح استاد ـشاگردی» را بازیافت کرده‌اند و همین دستمزدهاییک‌سوم خط فقر را نشانه گرفته‌اند. ته مانده‌ی امنیت شغلی را هم می‌خواهند سربکشند.

به کارگران آق‌دره، هپکو، هفت‌تپه، بافق، مخابرات و… نگاه کنید. برنامه‌ی خصوصی‌سازی ـ مادر همه‌ی این طرح‌هاـ ، بیکارشان کرده و به خاک سیاه‌شان نشانده است.

دوباره نگاه‌شان کنید! کارگران آن واحدها، هنوز تسلیم نشده‌اند؛ ما هم بگوییم: «نه!». مانند مردمی که در برابر سران جی-٢٠ ایستادند؛ بگوییم: «راه‌حل‌های شما، مشکل ماست».

برای مقابله با این طرح‌ها تلاش کنیم، چاره بیندیشیم، بشنویم، بنویسیم، گفت‌و‌گو کنیم، بپیوندیم و یک‌صدا بگوییم:

این طرح‌های ضد انسانی باید لغو شوند

 

احضار و محاکمه دسته جمعی کارگران رنجدیده شرکت نیشکر هفت تپه را قویا محکوم میکنیم و خواهان محاکمه کارفرما و کسانی هستیم که در نهادهای امنیتی و قضائی با احضار و بازداشت کارگران، تکیه گاهی برای ستمگریهای کارفرما شده اند

دادگستری شوش و راهروهای آن امروز یکی از شلوغ ترین و پر مشغله ترین روز های کاری خود را پشت سر گذاشت. امروز بیش از یکصد کارگر شرکت نیشکر هفت تپه  در این بیدادگاه حاضر شده بودند تا تاوان حق خواهی خود را به ضرب و زور احضار و محاکمه پس دهند تا اگر از گرسنگی نیز جان دادند و اگر از سر استیصال و درماندگی برای گذران زندگی، خانواده هایشان نیز از هم فروپاشید و اگر فرزندانش نیز از تحصیل بازماندند و برای لقمه ای نان به خیل کودکان کار و خیابان پیوستند باز هم جرائت اعتراض برای دریافت حق الزحمه کاری که ماهها پیش انجام داده اند نداشته باشند.

امروز٥٣ کارگر رنجدیده نیشکر هفت تپه که روزهای بسیار سخت و عذاب آوری را توام با فلاکت ناشی از عدم دریافت دستمزدهایشان  در طول ماههای گذشته سپری کرده بودند با احضاریه شعبه اول دادیاری دادگستری شهرستان شوش در این محل حاضر شدند تا بدلیل اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای ناچیزشان مورد بازجوئی و پرونده سازی و بازداشت قرار گیرند. اما همکارانشان، آنان را تنها نگذاشتند و به تعداد  ٥٣ کارگر احضار شده، ٥٣ کارگر دیگر نیز در محل دادگستری شهرستان شوش حاضر شدند و با سپردن قرار کفالت ٢٠ میلیون تومانی،  آزادی موقت همکاران خود را ضمانت کردند.

به غل و زنجیر کشیدن کارگران نیشکر هفت تپه از طریق احضار و بازجوئی و بازداشت در حالی ادامه دارد که بدنبال هفته ها اعتراض از سوی این کارگران، کارفرما فقط بخش بسیار کوچکی از مطالبات آنها را پرداخت کرده و اینک با اتکا به نیروی سرکوب و قوه قضائیه در صدد دادن درسی به آنان  است تا دیگر کارگری جرائت اعتراض به بردگی و فقر و گرسنگی و عدم پرداخت دستمزد نداشته باشد.

اینک حکومتی که ٣٩ سال پیش با داعیه مستضعف پناهی و ترجیح کوخ نشینان بر کاخ نشینان زمام امور را در این مملکت بدست گرفت در حال زدن شلاق بر گرده کارگران معدن آق دره و بگیر  و ببند کارگرانی است که در نیشکر هفت تپه و جای جای این کشور، فقط دستمزد کاری را که ماهها پیش انجام داده اند طلب کرده اند.

اما آنچیزی که کارفرمای نیشکر هفت تپه و دولت و حکومت حامی اش از درک آن عاجزند این است که دیگر دوران برده داری و به غل و زنجیر کشیدن انسانها و تحمیل بیگاری و گرسنگی بر آنان به پایان رسیده است و اگر امروز ، هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه و کارگران دیگر مراکز بزرگ صنعتی در خوزستان، خیابانهای شهر شوش را در اعتراض به چنین اقدام ننگینی از سوی نهادهای قضائی و امنیتی اشغال نمیکنند نه از آنروست که به این وضعیت ننگ آلود تمکین کرده اند بلکه آنان در حال فرو خوردن خشم و انزار خود از شرایط مصیبت بار کنونی هستند که دیریا زود با تداوم سیاست سرکوب اعتراضات و مطالبات کارگری، همچون آتشفشانی مهیب فوران خواهد کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، احضار و بازداشت بیش از ٦٦ نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را که از زمان اعتراض آنان در جاده بین المللی اندیمشک اهواز صورت گرفته است قویا محکوم میکند و با تاکید بر محاکمه کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه بدلیل عدم پرداخت دستمزدهای کارگران این شرکت و محاکمه کسانی که در نهادهای قضائی و امنیتی با احضار و بازداشت کارگران، تکیه گاهی برای تداوم ستم گریهای کارفرما شده اند، از همه سازمانهای کارگری و حقوق بشری در سرتاسر جهان و کارگران و تشکلهای مستقل کارگری در کشور میخواهد تا در برابر ستمی که بر کارگران رنجدیده شرکت نیشکر هفت تپه اعمال میشود سکوت نکنند و با اعتراضات وسیع و متحدانه خود، حق خواهی آنان را مورد حمایت قرار دهند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ١٥ مردادماه ١٣٩٦

 

با دفاع از مبارزات شجاعانه کارگران هفت تپه و فولاد اهواز اتحاد و هبستگی خود را تعمیق و گسترش بخشیم.

کارگران مبارز هفت تپه ماه ها است مبارزات خود را برای گرفتن حقوق غصب شده از جمله حقوق های به تعویق افتاده چندین ماهه به پیش می برند. این کارگران چه در گذشته و چه هم اکنون شیوه های مدرن و کارسازی در جریان مبارزات و اعتراضات خود تجربه کرده و حالا به سنتهای ارزشمندی در جنبش کارگری ایران تبدیل گشته اند. به همراه داشتن خانواده های خود در تجمعات اعتراضی خیابانی که علاوه بر تقویت صفوف رویاروئی با کارفرمایان و حامیان آنان،  در جلب حمایت های عمومی نقش بسزائی داشته اند و همچنین دفاع از رهبران بازداشتی خود که تا آزادیآنها کوتاه نیامده اند، از جمله تجارب کارگران هفت تپه هستند.

علاوه بر کارگران هفت تپه، تقریبا به طور همزمان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران (کارخانه ای که سه هزار میلیارد تومان آن اختلاس و غارت شد) چندین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد و تعطیل شدن خط تولید این کارخانه دست به اعتصاب زده اند. این کارگران نیز مانند کارگران هفت تپه از سنت همراهی کردن خانواده ها و کشاندن مبارزاتشان به بیرون از کارخانه، به حق استفاده کرده اند. اعتصاب ١٩ روزه ماههای بهمن و اسفند سال قبل و تجمع با همراهی خانواده های آنها در مقابل استانداری نمونه موفقی بود که کارگران توانستند بخشی از حقوق معوقه خود را دریافت کنند.

حالا به خاطر تجارب موفقی که این کارگران بخصوص کارگران هفت تپه در جریان مبارزات طولانی و مداوم خود کسب کرده اند و حاضر به تسلیم و سکوت در برابر گرو گرفته شدن ( غصب حقوق) حقوقشان توسط کارفرمای تحت حمایت دستگاه قضائی و پلیس نیستند، دستگاه قضائی، پلیس و دیگر نیروهای ضد کارگر و حامی بی چون و چرای کارفرمایان به عبث تنها  راه چاره را در یازداشت و اخراج رهبران اعتراضات یافته و سراسیمه برای ایجاد رعب و وحشت اقدام به بازداشت دسته جمعی آنان می کنند.

بازداشت بیش از ٥٠ کارگر که تنها خواستشان دریافت دسترنج ماه ها زحمتی است که از قبل کشیده اند، قبل از هر چیز نشانه عمق بحران و فلج کامل اقتصادی در سایه دزدیها،اختلاس ها و چپاول ها است که این گونه صاحبان قدرت و ثروت را در پرداخت چندرغاز حقوق چهاربرابر زیر خط فقر کارگران ناتوان ساخته است.

موفقیت هر اعتصاب و اعتراض کارگری تأثیر مستقیم در بهبود شرایط کار و زندگی همه بخش های طبقه کارگر دارد. دفاع از اعتراض هر بخشی از کارگران، راه ایجاد اتحاد مستحکم تر و ایجاد تشکل های سراسری و قدرتمند را بر روی ما خواهد گشود. امروز این موقعیت را کارگران هفت تپه و فولاد اهواز در برابر ما گذاشته اند. با تمام قدرت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و هر تجمع و اعتراض کارگری دیگر دفاع کنیم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه      ١٦/٥/١٣٩٦

 

گزارش

تهران ١٥ مرداد

گفتگو با یک پرستار

امروز بدنبال تجمع پرستاران فرصتی شد تا با یک دوست پرستار گفتگویی داشته باشم. امیدوارم به شناخت خوانندگان از برخی مسائل و مشکلات پرستاران و تجمعی که روز ١٥ مرداد در شهرهای مختلف برگزار شد کمک کند:

شما با بقیه پرستاران مقابل وزارت تجمع کرده بودید میتونی بگویی برای چه تجمع کردید؟

سوسن: ما طبق قرار قبلی که فراخوان داده بودیم امروز برای دفاع از وضعیت شغلی و زندگی خودمان اعتراضی را سازمان دادیم و همراه تعداد زیادی از دیگر پرستاران مقابل وزارت جمع شدیم. این تجمع در بسیاری شهرهای دیگر هم بود. البته ناگفته نماند از همان اول با مامواران حراست و لباس شخصی برخورد کردیم که سعی در پراکنده کردن ما کردند ولی ما با تشکیل زنجیره انسانی و همچنین شعارهایمان آنها را وادار به عقب نشینی کردیم. آنها با درست کردن نرده دور وزارت از نزدیک شدن ما جلوگیری کردند ولی ما کار خودمان را انجام دادیم.

خسته نباشی. طرح تربیت پرستار بیمارستانی که امروز همه از آن حرف میزدند چیست و چرا شما با آن مخالف هستید مگر این باعث نمیشهیکی از خواسته های پرستاران که نیروی بیشتری به بیمارستانها و مکانهای پزشکی اختصاص دهند بر طرف بشه؟

سوسن: نه عزیزم این همان طرح کارورزی است در مورد پرستاران. این طرح از هر جنبه که نگاه کنی بر علیه ما و همه کارگرانی است که وادار به این طرح میشوند. دولت میخواهد هر چه بیشتر از نیروی کار ارزان برای رفع نیازهای سرمایه داران استفاده کند. میخواهند با پرداخت مزد کم به نیروهایی که هیچ آموزشی هم نمیدهند و اعزام آنها به اماکنی مثل بیمارستانها هم روح خواسته های ما را خفه کنند و هم اینکه با اینکار میخواهند ما را بترسانند که سکوت کنیم و هم اینکه گفته باشند که دارند مسئله بیکاری را حل میکنند. ولی در واقع هیچکدام از اینها حل نمیشود. مخصوصا اجرای این طرح در بیمارستان ها و مراکز پزشکی برای همه جامعه مضر است چون نیروهای آموزش ندیده را میاورند و این سیستم پزشکی و بهداری جامعه را بهم میزند.

شما جزو کسانی بودی که یک شعار و بنر بزرگ دستت بود که روش نوشته بودی معێشت منزلت حق مسلم ماست. این شعار برای چه بود؟

سوسن: فکر میکنم این شعار فقط من یا ما پرستاران نیست این شعاری است که کلا اهداف همه ستمدیگان جامعه را در بر میگیرد. امروز در ایران بیشتر از هر جا فاصله فقر و ثروت پیداست در همین رابطه حکومت و سرمایه داران برای هر چه بیشتر ثروت اندوزی خود هم معێشت ما را زده اند و هم اینکه دارند روزانه به منزلت و شخصیت انسانی ما حمله میکنند. فکر میکنم این شعار همه اهداف ما را در بر میگیرد.

خودت و بقیه دوستان امروز یک پلاکارد دیگر هم دست پرستاران بود با شعار ما هم از فقر مینالیم هم از فرق. در برخی تجمعات معلمان شعاری هم بود که میگفت ما از فرق مینالیم نه از فقر

سوسن: آره عزیز ما هم از فرق و هم از فقر مینالیم شعاریست حقیقی که اکثریت جامعه را در بر میگیرد تو خودت هم میدانی اکثریت عظیم جامعه امروز زیر فقر زندگی میکند و همچنین همین فقر باعث شده است که عده محدودی ثروتهای کلانی دست و پا کنند و این همان فرق است ایندو در ارتباط با هم هستند کسی که میگه من از فقر نمینالم و برام مسئله نیست دارد خودش را از اکثریت جامعه جدا میکند و خود را و کیس خودش را تکه ای جدا از جامعه فرض میکند. این بیشتر در میان بخشێ از مسئولین مدارس و حتی بعضی از معلمان چنین شعاری داده میشه که دست نیروهای اصلاح طلب هم در آن هست که غیر واقعی است. ما کارگران، معلمان، پرستاران و همه انسانهای تحت ستم بطور واقعی جدا از خواسته های دیگرمان باید این دو شعار را سر تیتر خواسته هایمان قرار دهیم من هر وقت اینها را میبینم در تجمعات خودمان و کارگران و معلمان احساس غرور میکنم

سوسن جان در آخر اگر بخواهی پیامی به بقیه مردم بدی چه می گویی؟

سوسن: امروز همه ما در یک مسیر و در یک جا گیر کرده ایم من فکر میکنم برای رسیدن به هدفهایمان این پراکندگی چاره سر نیست من دوست دارم همه کارگران، معلمان و پرستاران و بقیه اقشار تحت ستم در روزهای مشخص، متحد برای این خواسته ها مبارزه کنند بعضێ ها کارشکنی میکنند و میخواهند ما را دنبال نامه نوشتن و خواهش و تمنا از دولت و وزیر کار بکشانند ولی این راهکار نیست ما باید متحد تر به میدان بیاییم و اعتراضاتمان را سامان دهیم. نکته ای که اینجا من عمیقا به آن عقیده دارم و تجربه شخصێم اینرا میگوید ایجاد تشکلهای مستقل و سراسری است ما اگر بتوانیم تشکلهای مستقل و سراسری خودمان را بوجود آوریم خیلی راحتتر میتوانیم به این اهدافمان برسیم. مبارزه ما سراسری است و تشکل مان هم میتواند سراسری باشد. همه تلاشمان را باید برای این به کار اندازیم.

 

بیانیه ١٣٠نفر از فعالین کارگری /معلمی در اعتراض به بازداشت اسماعیل عبدی و فشار بر فعالین به همراه اسامی

بازگرداندن اسماعیل عبدی به زندان و تداوم تعقیب قضایی و حبس سایر فعالین را محکوم میکنیم .

صبح پنجشنبه ٥ مرداد ، اسماعیل عبدی دبیرکل سابق وعضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران که پس از اعتصاب غذای سخت ٣٨ روزه درمرخصی بسر می برد از مقابل منزلش توسط مامورین امنیتی به شیوه ای غیرمعمول و دور از شان و منزلت وجایگاه معلمین ، بازداشت ومجددا” به بند ٣٥٠ زندان اوین منتقل گردید.

بازداشت مجدد وبازگرداندن اسماعیل عبدی به زندان، ادامه حبس معلمان حق طلبی همچون محسن عمرانی ، تبعیدعلی اکبرباغانی و فشار بربهشتی وجعفر عظیم زاده فعال کارگری،صدور ٩١روز حکم تعلیقی بمدت سه سال برای طاهر قادر زاده و یکسال تعلیقی برای رضا مسلمی درچارچوب فشار بر فعالین صنفی و تعرضی گسترده به منافع معلمان و کارگران برای به سکوت وادارکردن و تمکین آنان به شرایط سخت و مشقت باری ا ست که هر روزه به آنها تحمیل می شود و زندگی رابرای آنها سخت وطاقت فرسا کرده است.

بدین جهت ما معلمان و کارگران درگروه ١٩ اسفند ، دفاع از عبدی وسایر عزیزان دربند و تحت فشار و محرومیت را ، دفاع از معیشت و بهبود شرایط زندگی همه مزدبگیران جامعه میدانیم که مورد تعرض بی مهری مسولان قرارگرفته اند . همسرنوشتی مشترک همه معلمان،کارگران ومزدبگیران مارا در دفاع برای آزادی این معلم مقاوم و مطالباتش مصمم تر میکند.

ما بخشی از این مزد بگیرانی هستیم که صدای حق طلبانه ومطالبه گری خودمان راکه امروز برای دفاع از سطح معیشت و بهبود شرایط زندگی مان تلاش کرده و متحمل هزینه های سنگینی میشوند را انعکاس میدهیم.

حضور موثر همه تشکلهای مستقل کارگری و بویژه کانونهای صنفی معلمان در سراسر کشور برای محکوم کردن وجلوگیری ازادامه این فشارها و اعمال محدویت ها وتلاش همه این تشکل ها بمنظور ایجاد شرایط ایمن و آزادانه برای فعالیتهای صنفی جهت پیگیری مطالبات حق طلبانه معلمان و کارگران وهمه مزدبگیران جامعه، به امری عاجل و حیاتی برای ادامه زندگی مان تبدیل شده است.

همانگونه که مرخصی و آزادی موقت اسماعیل عبدی حاصل ایستادگی و مقاومت این معلم برجسته و مبارزات و حمایت های گسترده معلمان و کارگران ایران و پشتیبانی سازمانهای مستقل بین المللی بود اینک نیز آزادی دوباره اسماعیل عبدی در گرو حمایت های ما معلمان وکارگران و افکار عمومی جامعه ایران و وجدانهای آگاه و بیدار در سرتاسر جهان است.

اسماعیل عبدی از فعالین برجسته و محبوب جنبش صنفی معلمان ایران همراه با محسن عمرانی و سایر فعالین تحت فشار ، هیچ جرمی جز دفاع از حقوق صنفی خود و همکارانشان و دفاع از حق یک زندگی انسانی مطابق استانداردهای بشر امروزی برای ما و فرزندان این جامعه مرتکب نشده اند.

ما اعضاء گروه ١٩ اسفند در جلسه هم اندیشی مورخ ٨مرداد با حضور سرکار خانم منیره عبدی همسر آقای اسماعیل عبدی ضمن قدردانی از حمایتهای بموقع و بیدریغ همه تشکل های مستقل کارگری و معلمان که ازنخستین دقایق بازداشت مجدد اسماعیل عبدی در کناراین خانواده و همکاران حضوری موثروپرشورداشته اند،سپاسگزاری می نماییم و ضمن اینکه لحظه ای در حمایت برای رهائی اسماعیل عبدی و محسن عمرانی و لغو احکام قادر زاده ،مسلمی وعظیم زاده و حمایت از معلمان و کارگران دربند و تحت فشار دریغ نخواهیم کرد. همه تشکل های صنفی معلمان، کارگران، دانشجویان، نهاد های اجتماعی مدنی ، شخصیت ها وسازمانهای مستقل بین المللی را برای کمک به پایان دادن به ادامه این وضعیت غیر قابل قبول فرا میخوانیم.و تلاشهای ما تلاش و کنشی است صنفی و از تلاشهای صنفی حق طلبانه معلمان و کارگران همواره حمایت می نماییم.

١)محمد حسن پوره٢)نسرین جوادی٣)تهمینه خسروی٤)نسرین بهمن پور٥)غلامعباس غلامی٦)جواد لعل محمدی٧)شهین مقامی٨)سهیلا سیاوشی٩)بهنام محمدی١٠)فرشید هکی١١)عبدالله صیادی١٢)مجید گنودی مشهد١٣)سعید رضایی١٤)فاطمه بازیار١٥)منوچهر خطیر١٦)نرگس محمدیان١٧)صلاح آزادی١٨)عارف فاتحی١٩)غیاث نعمتی٢٠)زیبا ابراهیمی٢١)بهنام ابراهیم زاده٢٢)شهناز هاشمی٢٣)مصطفی پوره٢٤)حسین کرمی٢٥)رحمان بیگی٢٦)منیره عبدی٢٧)کرد محمد٢٨)مسعود آذری خیاوی٢٩)علی پیروز٣٠)محمدعلی زحمتکش٣١)حسین شاهی زاده٣٢)مجتبی ابطحی٣٣)سعید باقری٣٤)پروین توکلی٣٥)ژیلا خیر٣٦)مسعود شفیعی٣٧)حسین شاه پری٣٨)پروین محمدی٣٩)جعفر عظیم زاده٤٠)شاپور زنگنه احسانی راد٤١)علی کامیاب٤٢)هاشم خواستار٤٣)حسین رضایی٤٤)حمید پرویز٤٥)قاسم کریمی٤٦)ژاله روحزاد٤٧)رزگار محمدیان٤٨)مبشر نادری٤٩)محسن مرادی٥٠)ناهید خداجو٥١)مریم حق شناس٥٢)سیمین ملکی٥٣)افشین مبارکی٥٤)علی نجاتی٥٥)روح انگیز نوشادی مقدم٥٦)فاطمه مرادی٥٧)حسن رزاقیان٥٨)زینب سپهری٥٩)پروین اسفندیاری٦٠)پروانه قربانی٦١)علی لکی زاده٦٢)م.م.جوکار٦٣)شبنم بهارفر٦٥)میر آقا رضا زاده٦٦)مرید ساطور٦٧)شهاب کاردان٦٨)اکرم رحیم پور٦٩)امیرحسین محمدی فرد٧٠)ساناز اله یاری٧١)محمد رضا رمضانزاده٧٢)آرام قادری٧٣)عثمان کریمیان٧٤)سید جواد مکی آبادی٧٥)محبوبه فرحزادی٧٦)منصوره فرحزادی٧٧)سید حسین رئیس زاده٧٨)سکینه باقری٧٩)یدالله باقری٨٠)غلامرضا غلامی کندازی٨١)علی اکبر باغانی٨٢)سارا ملک٨٣)مهناز بهادری٨٤)دریانورد٨٥)محمد صدیقی پور٨٦)طاهر قادر زاده٨٧)رحیم امیری٨٨)مهرنوش حیدرزاده٨٩)حمید رحمتی٩٠)سپهر فرهمند٩١)علی نازی٩٢)فرحناز حسینی پناه٩٣)جلیل رحمانی٩٤)کیومرث سلوکی٩٥)پروین سلیمی٩٦)تهماسب سهرابی٩٧)محسن کامبر٩٨)علی اصغر اسلامی٩٩)صدیقه مالکی فر١٠٠)رحمان عابدینی١٠١)مصلح حسامی١٠٢)محمد جواد نادریان١٠٣)داریوش ترکاشوند١٠٤)علی حاج١٠٥)فرزانه ملکی١٠٦)خلیل غفار زاده١٠٧)شهریار نادری١٠٨)یزدانبخش هنری١٠٩)مختار کسرایی١١٠)میلاد صفری١١١)لیلا ملکی١١٢)ستار زارع١١٣)زینب دهقانی١١٤)آرش صادقی١١٥)مریم زیرک١١٦)چنور قادر زاده١١٧)هادی لطفی نیا١١٨)یاسمن صحرا کار١١٩)رضا غضنفری١٢٠)گودرز شفیعیان١٢١)مریم سیاح پور١٢٢)اسماعیل کبوتری١٢٣)آرام محمدی١٢٤)مصطفی شوکت١٢٥)حمید لقا١٢٦)علی همتی١٢٧)محمدفرجی١٢٨)مهردادرضایی١٢٩)قدرت رستمی١٣٠)مهدی فتحی

 

محمد علی جداری فروغی: تاخیر٥ ماهه در صدور احکام جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد

محمدعلی جداری فروغی (وکیل جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد) در تماس تلفنی با ایلنا گفت: آخرین جلسه محاکمه و آخرین دفاعیات مربوط به موکلین در تاریخ٢١ اسفند ماه سال ٩٥ در دادگاه کیفری٢ شهرستان ساوه به عمل آمد و حتی در این جلسه، شهودی که از طرف کارفرما معرفی شده بودند، به نفع موکلین شهادت دادند و وکیل کارفرما (شاکی) نیز در جلسه دادگاه اعلام داشت از ابتدا هیچ‌گونه شکایتی علیه عظیم‌زاده نداشته و ندارد.

 

فروغی افزود: اتهامات موکلین بنده در این پرونده، تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم و مشابه آن است که علی‌القاعده بایستی ظرف مدت یک هفته پس از آخرین جلسه، حکم صادر شود؛ ولی متاسفانه علیرغم گذشت حدود ٥ ماه، هنوز هیچ حکمی صادر نشده.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه فضای کلی در برخورد با پرونده‌های کارگری نسبت به قبل کمی بهتر شده؛ گفت: خوشبختانه در این فاصله موکلین نسبت به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساوه هر یک به ١١ سال حبس محکوم شده بودند، با رسیدگی دقیق و عادلانه در شعبه ٨ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تبرئه شدند و امیدواریم شعبه ١٠١ کیفری٢ ساوه نیز با توجه به اینکه هیچ‌گونه دلیلی در پرونده علیه موکلین وجود ندارد، هرچه زود‌تر حکم برائت آن‌ها را در چهارچوب قانون صادر کند.

اینرا هم بخوانید

ضرغام اسدی: در مورد حمله پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل