ادامه تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه

تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه، اصفهان امروز هم ادامه داشته است. یکی از مخاطبان ما که در این تجمع حضور داشته می‌گوید این تجمع امروز ساعت ده صبح از چهار راه فاطمیه ورزنه شروع شده بود. کشاورزان این منطقه به حقابه و شیوه توزیع منابع آبی در مرکز ایران معترضند.

https://twitter.com/twitter/statuses/1078622298989621248

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …