ارزیابی شما از حمله روز جمعه اسرائیل به پایگاه شکاری جمهوری اسلامی در اصفهان چیست؟

اینرا هم بخوانید

نه به اعدام: نگاهی به اعدامهای اخیر و روز جهانی علیه همجنسگرا هراسی، ترنس هراسی و دوجنسیت هراسی