از جنبش “سه شنبه ها علیه اعدام” حمایت میکنیم

از سوی زندانیان زندان قزلحصار حرکتی با عنوان “سه شنبه ها علیه اعدام” یا سه شنبه های سیاه کلید خورده است. این فراخوانی است به گسترش حرکت و مبارزه علیه اعدامهای وسیع حکومت منفور اسلامی که امسال رکورد اعدامهای سالهای اخیر خود را شکسته و در یک سال گذشته حدود ۸۰۰ نفر را اعدام کرده است. اعدامها معمولا در سه شنبه ها انجام میشود و صدای اذان از بلندگوهای زندان، طنین مرگ و جنایت است که به اطراف پراکنده میشود.زندانیان اعلام کرده اند از این پس هر سه شنبه در اعتراض به اعدام ها، دست به اعتصاب غذا خواهند زد. نهاد دادخواهان در حمایت از این اقدام جسورانه زندانیان در قزلحصار فراخوان داد که ضمن اعتراض هر روزه علیه اعدام و با برافراشتن پرچم نه به اعدام در تجمعات اعتراضی،  سه شنبه  هر هفته را به روز اعتراض همگانی علیه اعدام تبدیل کنیم. نهاد دادخواهان در فراخوان خود خواستار شد که همراه با زندانیان قزلحصار با به راه انداختن تجمعات اعتراضی، طوفان های مجازی و اعتصاب های اخطاری و با هر شیوه اعتراضی دیگر به مبارزات خود علیه اعدام انسجام بیشتری ببخشیم.در راستای این فراخوان ها روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار دامنه اش به دیگر زندانها از جمله به اوین، سقز، کرج و مشهد کشیده شد. گوهر عشقی مادر جسور و رزمنده دادخواه، این سمبل برجسته اعتراض علیه اعدامها که پسرش ستار بهشتی بدست جانیان اسلامی در زیر شکنجه به قتل رسید، فراخوان به اعتصاب سراسری علیه اعدامها را داده است.جنبش علیه اعدام در ایران وارد فاز جدیدی شده و به جنبشی گسترده و اجتماعی برای نجات جان انسانها و برای هموار کردن مسیر انقلاب زن زندگی آزادی بدل شده است.  حزب کمونیست کارگری از حرکت زندانیان در زندان قزلحصار پشتیبانی کرده و همصدا با نهاد دادخواهان کل جامعه را به تبدیل سه شنبه ها به روزی سمبلیک برای حرکت اجتماعی گسترده به اشکال مختلف علیه اعدامها و علیه حکومت اعدام فرا میخواند. سه شنبه ها را به روز اتحاد مبارزاتی سراسری علیه اعدامها تبدیل کنیم.  ما همه مردم را به پیوستن به جنبش علیه اعدام فرا میخوانیم. حکومت اسلامی با توسل به جنایت و اعدام میخواهد به سیستم چپاول و تحجر و جنایتکارانه‌اش ادامه دهد و فضای رعب و سرکوب را بر جامعه حاکم نماید. متحدانه دست در دست هم علیه آدمکشان حاکم به مقابله برخیزیم. حزب کمونیست کارگری ایران۲۰ بهمن ۱۴۰۲،  ۹  فوریه ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

خاتمه موقت اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز و  عقب نشینی های مدیریت

صدای مستقل گروه ملی فولاد اهواز طی بیانیه ای ضمن اشاره به مبارزات درخشان این …