از سایت های دیگر

وبسایت حزب کمونیست کارگری ایران

خطای RSS: WP HTTP Error: cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate

تلویزیون کانال جدید

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …