از وبسایت‌های دیگر

تلویزیون کانال جدید


ژورنال


کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

Campaign to Free Political Prisoners in Iran


کمپین برای آزادی کارگران زندانی


همبستگی، فدراسیون پناهندگان ایرانی