استاندار خوزستان: با در آمد یک روز مشکل گرد و غبار حل میشود

استاندار خوزستان در یک مصاحبه تلویزیونی گفت با در آمد کمتر از یک روز نفت میتوان تمام مشکل گرد و غبار در خوزستان را براحتی حل کرد. این اعتراف بسیار مهمی است که باید توی سر حاکمین مفتخور زد. این مفتخوران حریص حتی در آمد یک روز نفت را هزینه مردم نکردند. دست به اقدامی نزدند وچند ملیون مردم را در معرض آسیبهای بسیار قرار داده اند. آنگاه انتظار دارند مردم عصبانی نباشند. انتظار دارند مردم ساکت شوند و به آنها مهلت بدهند. همین استاندار از مردم مهلت خواسته است که مشکل را گویا میخواهند حل کنند. آخر تو که میدانستی با در آمد یک روز نفت میشود مشکل گرد و غبار را حل کرد چرا تا کنون حرفی نزدی؟ چرا اقدامی نکردی؟ چرا اجازه دادی کار به اینجا بکشد که مردم هرروز گرد و غبار و خاک تنفس کنند؟ اگر در یک جامعه متمدن بود یک روزه چنین حکومتی را مردم زیر میکشیدند. هرکس میخواهد بداند چرا مردم میخواهند سر به تن این حکومت کثیف مفتخوران اسلامی نباشد باید همین اعتراف را جلوی چشمشان بگیرد. که با کمتر از یک روز درآمد نفت میشود مشکل گرد و غبار خوزستان ر احل کرد. وقتی سرمایه دار باشی، اسلامی هم باشی نتیجه جز این چیزی نمیشود. فقط باید حواست باشد که چند میلیون پاسدار و بسیجی را آماده کنی که هروقت مردم شورش میکنند با آنها مقابله کنی. اما مطمئن باشید که این مردم کل این بساط و سرمایه ها و پاسداران و بسیجی ها را با انقلابشان جارو میکنند. راه دیگری نیست. خوزستان خشمگین دارد نشان میدهد که جامعه به کدام سمت میرود

اینرا هم بخوانید

جنایات اسرائیل زبانشان را دراز کرده – کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …