اصفهان یکپارچه در حمایت از کشاورزان- گزارش بهار حکمت از اصفهان

گزارش بهار حکمت از اصفهان از اعضا و فعالین انقلاب زنانه

چهارشنبه ۲۶ آبان حوالی ساعت ۶ عصر

پل خواجو کمپین اعتراضی کشاورزان در سرمای صفر درجه در کف ترک خورده زاینده رود اصفهان برقرار است.
رفت و آمد خودروها در مسیری داخل بستر رودخانه و کمپین در جریان است.
مردم دسته دسته کنار آتش هستند، زنان و کودکان هم حاضرند، زنان در همه صحنه ها و فعالیتها حضور فعال دارند.فکر نمیکنم آتش بتواند تن و روح گرسنه و سرد و خسته کشاورز را گرم کند .
سالگرد آبان است، آبان خونین که مردمی از قشر کم برخوردار به خیابان ریختند وقتی شوکه شده و ترسیده و عصبانی بودند از کوچک تر شدن سفره خودشان و خانواده هایشان و هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفتند.
من یک اصفهانی ام هرروز که از روی پلها یا کناره های ساحل زاینده رود عبور میکنم قلبم از دیدن این رودخانه خشک فشرده میشود .
چقدر ناکارآمدی!! چقدر بی تدبیری !!
همان مردمی که برای دغدغه نان شبشان سال گذشته در اعتراض به گرانی بنزین به خیابانها ریختند ،حالا برای حق آبه کشاورزیشان که نان سفره شان را تامین میکند در این سرما شبانه روزی وسط رودخانه در جوار پل خواجو تحصن کرده اند. اينها جانشان به لبشان رسیده.

جمعه ۲۸ آبان ۹ صبح

همان مردمی که برای دغدغه نان شبشان سال گذشته در اعتراض به گرانی بنزین به خیابانها ریختند ، حالا برای حق آبه کشاورزیشان که نان سفره شان را تامین میکند در این سرما شبانه روزی وسط رودخانه در جوار پل خواجو تحصن کرده اند. اينها جانشان به لبشان رسیده.
ما مردم اصفهان به جهت همراهی با کشاورزان و برای بلند کردن صدای اعتراضشان به خشکی آب جاری در وسط شهر زیبایمان به کشاورزان پیوسته و قرار است هر جمعه تا وصول نتیجه به این حمایت ادامه دهیم، امروز جمعه ظهر و بعد از ظهر جمعیت زیادی از مردم به خیل اعتراض کنندگان قطع حق آبه اصفهان پیوستند. جمعیت وسیعی که کاملا قابل پیش بینی بود ناراضی باشند و معترض به خشکی رودخانه .
از صبح خانه به خانه پیامها هست که تلفنی و اینترنتی مبادله میشود و مردم همدیگر را دعوت به حضور میکنند. مردم میدانند با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمیشود و حق فقط کف خیابان بدست میآید با صدای فریاد و نه با درخواست و مطالبه روی کاغذهای اداری.
زاینده رود ما رودخانه فصلی نیست .سالهاست که این آب را روی مردم بسته اند ولی در مواجهه و گفتگو با مردم اصفهان می دانم که هرگز این خشکی برایشان عادی نشده .مسافران برای آمدن اصفهان به خشک بودن یا باز بودن آب زاینده رود توجه میکنند .این زخم عفونی بود که زیر پوست اصفهان برای اعتراض به خشک کردن رودخانه سالها عفونت زیرپوستیش بیشتر میشد و حالا سرش باز شده. معلوم است که جمعیت وسیعی به این اعتراض خواهند پیوست.

انترناسیونال 948

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …