اطلاعيه حزب کمونیست کارگری ایران در مورد انتخاب مجدد روحانی

 

روحانی مجددا بعنوان رئیس جمهور انتخاب شد اما او حتی مردمی که به او رای دادند را نمایندگی نمیکند. رای مردم به روحانی اساسا از سر مخالفت با خامنه ای و کاندید مطلوبش بود و نه بخاطر  توهمی به جناح اصلاح طلب و وعده وعیدها و سیاستهائی که معنی واقعی آنها در چهارسال گذشته چیزی بجز اعدام و زندان و فقر و بیکاری و بیحقوقی بیشتر نبوده است.

در جامعه ای که کمترین آزادیهای مدنی و سیاسی وجود ندارد و احزاب و نیروها و چهره هائی که آمال آزادیخواهانه و انسانی مردم را نمایندگی میکنند نه تنها حق شرکت در انتخابات بلکه حتی حق تنفس ندارند، انتخابات نامیدن این معرکه و بعد هم فرد منتخب را نماینده رای دهندگان نامیدن توهین به شعور مردم است. در این باصطلاح انتخابات نیز مانند دوره های قبل لیستی از مرتجع ترین رجال اسلامی را، که حتی مناظره های انتخاباتیشان حاکی از نقش مستقیم و شریک جرم بودن همه آنها در دزدی و جنایات و فسادی بود که سراپای این رژیم را فراگرفته است، مقابل مردم گذاشتند. بخش وسیعی از مردم در این بازی شرکت نکردند اما حتی بخش اعظم آنها هم که رای دادند قصد و خواستشان مخالفت با کاندید مورد نظر خامنه ای و از این طریق رای نه به کل نظام حاکم بود. همانطور که در سال ۸۸ عمل کردند. انتخاب مجدد روحانی بر خلاف تحلیلهای فعالین و چهره های استحاله چی و رسانه هائی مرتجعی نظیر بی بی سی، نشانه رویگردانی مردم از انقلاب و سرنگونی و رضایت دادن و دل بستن جامعه به تغییرات تدریجی نیست، بلکه بر عکس رای منفی به کل رژیمی است که خامنه ای نماد و رهبر و مظهر آنست.

برای بخش وسیعی از مردم، همانطور که در سال ۸۸ شاهد بودیم، این  انتخابات نیز عرصه ای بود برای مقابله با دیکتاتور و “نشانه گرفتن کل نظام”، تشدید کشمکش میان جناحهای حکومتی، و  تعرض بیشتر در عرصه های مختلف مبارزه.

پیشروترین بخش جامعه با  با بلند کردن فریاد اعتراضش، با افشاگری و آگاهگری علیه هر دو جناح حکومتی و ایجاد یک فضای قطبی علیه حکومت و انتخاباتش، به مقابله با رژیم برخاست. میلیونها مردمی که در این انتخابات شرکت نکردند در واقع به سرنگونی جمهوری اسلامی رای دادند. قصد و هدف بخش اعظم آنانی که شرکت کردند نیز چیزی بجز تضعیف بیشتر حکومت و ایجاد شرایط مساعد برای تعرض بیشتر به کل جمهوری اسلامی نبود.

از نظر توده مردم  آنچه جمهوری اسلامی انتخابات مینامد صرفا حلقه و مقطعی از کشاکش و جنگ پیگیرشان با حکومت است. مقابله توده مردم با حکومت اسلامی نه با این انتخابات شروع شده نه با انتخاب مجدد روحانی بپایان میرسد. دوره جدید، برخلاف تبلیغات رسانه های استحاله چی و طرفداران روحانی، دوره تحکیم و  تثبیت رژیم و تمکین و آرامش مردم نیست. برعکس دوره بهم ریختن بیشتر صفوف حکومت، بی اعتباری بیشتر خامنه ای حتی در میان حکومتی ها، تعمیق و تشدید بحران اقتصادی رژیم  و مصائب و مسائل ناشی از آن، و تعرض بیشتر کارگران و معلمان و زنان و جوانان است. کل حکومت آبروباخته تر، ضعیفتر و روسیاه تر از معرکه انتخاباتی بیرون آمد و این برای مردم آزاده ای که در گیر مبارزه ای پیگیر برای تحقق خواستهای برحق و انسانی شان هستند، فراخوانی  برای تعرض بیشتر و همه جانبه تر است.

آنچه در نهایت سرنوشت مردم را رقم میزند نه معرکه های چهار سال یکبار انتخاباتی، بلکه جدالی است که میان جامعه و جمهوری اسلامی هر روزه جریان دارد. مردم ایران مدتهاست سرنگونی جمهوری اسلامی را انتخاب کرده اند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱ مه ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

آزادی و استرداد حمید نوری محکوم است!

آزادی حمید نوری بوسیله دولت سوئد در برابر آزادی دو شهروند سوئدی  تسلیم شدن این …