“انتخابات” ریاست جمهوری: انتخاب مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است! 

بار دیگر مردم ایران در آستانه شعبده بازی سیاسی به نام انتخابات در جمهوری اسلامی قرار دارند. بار دیگر قرار است در ۲۹ اردیبهشت از میان سرداران جنایتکار و چپاولگر اسلامی تعدادی را از قیف “اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه” رد کنند و یکی را در راس دولت قرار دهند تا به عنوان رئیس جمهور اسلامی در بالا کشیدن دستمزد کارگران، در مقابله با اعتصاب و اعتراضات کارگری، در زندانی کردن فعالین کارگری و سیاسی، در سازماندهی آپارتاید جنسی، در مقابله با نسلی از جوانان مدرن، در تحمیل فرهنگ عزا و ماتم، در تخریب محیط زیست به  نظام اسلامی خدمت کند!

بعد از ۳۸ سال حاکمیت سرمایه داری اسلامی، چه کسی  نمیداند که انتخابات در جمهوری اسلامی کشمکش باندهای حاکم بر سر قدرت و تقسیم پست هاست. کشکمش باندهای مختلف حکومت برای بردن سهم بیشتر است. دعوای جناحها بر سر عمر خریدن برای جمهوری اسلامی است. تقلای سیاسی برای عرضه کردن چهره  ای مشروع  در جهان از حکومتی منفور است.

مثل همیشه سران حکومت نگران از انزجار مردم از حکومت اسلامی و انتخاباتش، به هر حقه بازی دست میزنند تا مردم را پای صندوقها بکشند. عکس گرفتن با زنان و جوانان را شروع کرده اند. “اصلاح طلبان” ملی – اسلامی برای داغ کردن معرکه انتخابات دست به کار شده اند. مثل همیشه بی بی سی و صدای آمریکا و طیف اکثریتی- توده ای در نقش پادوهای کمپین انتخاباتی “اصلاح طلبان” جمهوری اسلامی ظاهر شده اند. مثل همیشه این طیف در نقش دلقکهای سیاسی بازی نخ  نمای انتخاب میان “بد و بدتر” ظاهر شده اند و این بار عراق و سوریه را جلوی چشم مردم میگیرند تا مردم به تداوم حکومتی رضایت دهند که خود پیش کسوت داعش در منطقه و یک پای اوضاع فاجعه بار عراق و سوریه بوده است.

در مقابل این طیف شارلاتان، ما کارگران، ما زنان و جوانان، ما مردم ستمدیده و محروم خوب میدانیم که رفسنجانی و خاتمی و روحانی و “اصلاح طلبان” همیشه از ستونهای اصلی این عمارت خونین و چرکین بوده اند. خوب میدانیم یک دلیل مهم اختلافشان در بالا ترس از سرنگونی است. اما حکومت اسلامی اصلاح پذیر نیست و مردم اصلاح حکومت را نمیخواهند. مردم هیچ جناحی از حکومت را نمیخواهند. کل حکومت با همه جناحها و دار و دسته اش را نمیخواهند. میخواهند سرنگونش کنند.

 مردم آزادیخواه و مبارز،

شبح ۸۸ همچنان بالای سر حکومت اسلامی چرخ میزند. باندهای مختلف حکومت فراموش نکرده اند که چگونه در سال ۸۸ مردم بازی انتخاباتی را که قرار بود برای حکومت اسلامی مشروعیت  دست و پا کند به ضدش تبدیل کردند. فراموش نکرده اند که مردم بساط “انتخاباتی” شان را به سکوی یک خیزش انقلابی تبدیل کردند واین حکومت را به لبه پرتگاه سیاسی نزدیک کردند. مضحکه انتخابات اینبار اما در شرایطی کاملا جدید برگذار میشود:

اعتراضات کارگری گسترده تر شده است؛ خانواده های کارگری وسیعا به صف اعتراض پیوسته اند؛ همبستگی میان مردم ابعاد جدیدی به خود گرفته است؛ زندانیان سیاسی همچنان از درون سیاهچالهای اسلامی به مبارزه ای جسورانه ادامه میدهند؛ امواج اعتراضات علیه اعدام، علیه تبعیضات ضد زن، علیه شریعت و فرهنگ و خرافات اسلامی، علیه تخریب محیط زیست، علیه دزدی و چپاول اسلامی بالا گرفته است. و زیر فشار همه اینها باندهای اسلامی از یکطرف بیشتر به جان هم افتاده اند، دزدی همدیگر را افشا میکنند و خرخره همدیگر را میجوند و از طرف دیگر همه باهم و به خاطر کل نظامشان  به چاپلوسی در مقابل مردم متوسل میشوند تا مردم مضحکه انتخاباتشان را به سکویی برای رو در رویی با نظام تبدیل نکنند.

در کنار این جوشش اعتراضی و وضعیت بحرانی در داخل، حکومت اسلامی در جهان و منطقه منزوی تر شده است؛ حتی باندهای تروریستی شیعه اش در منطقه را هم نمیتواند متحد نگه دارد؛ برجامشان شکست خورده است؛ دورنمایی برای حل بحران ندارند و بی آلترناتیوتر از همیشه هستند. وضعیت جمهوری اسلامی آنچنان است که حتی “انتخابات” مایه دردسر سیاسی حکومت است. اینها از سایه خودشان هم میترسند!

کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، مردم ستمدیده و معترض،

در چنین شرایطی، ما باید و میتوانیم این بازی سیاسی درون حکومتی را به فرصتی برای متشکل شدن صفوفمان، افزایش دستمزدها، تحمیل بیمه بیکاری و بازنشستگی، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به تبعیض جنسیتی، تحمیل آزادیهای سیاسی و مدنی و فرهنگی، تحمیل پوشش اختیاری و لغو حجاب و بالاخره برای گسترش اعتراضاتمان و به چالش کشیدن کل این حکومت تبدیل کنیم. ما باید این مضحکه را به فرصتی برای قدرتمند کردن جبنش سرنگونی و پایان دادن به فقر و بیحقوقی و سرکوب و اعدام و شکنجه، پایان دادن به کابوس جمهوری اسلامی تبدیل کنیم

نبردی بزرگ میان ما کارگران، ما زنان، ما جوانان و ما مردم محروم و ستمدیده، ما مردم معترض و مبارز، با شما سرمایه داران، شما آیت الله های میلیاردر، شما دزدان، شما مرتجعین، شما قاتلان و شکنجه گران، شما نمایندگان اسلامی سرمایه در جریان است. بازی انتخاباتی درمیان شما، فقط یک صحنه از این نبرد بزرگ است که در آن انتخاب ما این است که کل حکومتتان با تمام جناحها  و باندهای اصولگرا و اصلاح طلب و کاسه لیسان سیاسی تان در به اصطلاح اپوزیسیون را یکجا به زباله دان پرت کنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ فرودین ۱۳۹۶ – ۳ آوریل ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …