اطلاعیه شماره ٢: هفته  اعتراض به حکم اعدام رامین حسین پناهی، پیامی کوتاە از مادر و پدر رامین حسین پناهی

قبل از اینکە حکم اعدام پسرمان را اجرا کنند ما جلو درب زندان مرکزی سنندج تحصن خواهیم کرد و باید این حکومت بداند با اعدام #رامین ما هم بە زندگی خود پایان خواهیم داد.

ما منتظر اعدام رامین نخواهیم شد و سکوت نخواهیم کرد، ما دیگر تحمل این همه بی عدالتی را نداریم.

 

از همگان دعوت میکنیم در این تحصن همراه و یار و یاور مادر و پدر رنج کشیده رامین باشند.

کمپین نجات رامین حسین پناهی

٢٣ فروردین ١٣٩٧

١٢ آپریل ٢٠١٨

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …