Member state flags fly outside the United Nations headquarters during the 75th session of the United Nations General Assembly, Tuesday, Sept. 22, 2020. This year's annual gathering of world leaders at U.N. headquarters will be almost entirely "virtual." Leaders have been asked to pre-record their speeches, which will be shown in the General Assembly chamber, where each of the 193 U.N. member nations are allowed to have one diplomat present. (AP Photo/Mary Altaffer)

اطلاعیه کارزار حقوق بشر و دعوت به پشتیبانی و همکاری

هم میهنان گرامی،
تشکّل “کارزار حقوق بشر برای ایران” که در این بیانیه «کارزار» نامیده میشود، حاصل کوشش یک ساله و نوپایی است که با یاری تعدادی از ایرانیان و با هدف دفاع از مبارزات مدنی و دادخواهانه و ترویج فرهنگ حقوق بشر برای جامعه ایرانشکل گرفته است*. مفاد منشورکارزار همهاعضاء، مسئولان و مدیران کارزار را به تصمیم گیریهای دمکراتیک و رعایت اصول فعالیتهای فرا جناحی، فرا حزبی برای پشتیبانی و ترویج حقوق بشربرای ایران به شرح زیر متعهّد میکند:
• ما به حقوق انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر باور داریم و هر قانونی را که در تناقض با آن باشد ، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی، منسوخ می دانیم.
• ما برای افشای نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران وترویج فرهنگ حقوق بشری فعالیت می کنیم.
• ما در راستای تحقق اهدافمان با افراد و دیگر تشکلهای مستقل مد نی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران همکاری می کنیم.
ماه گذشته، در پی یکسال فعالیت، بنیان گذاران و فعالان کارزار با انتشار فراخوانی تصمیم به برگزاری اولین نشست مجمع عمومی کارزار گرفتند. این نشستبا شرکت ۷۰ تن از اعضاء و داوطلبان عضویت در کارزار، در تاریخ ٢۴ مرداد ١۴٠٠ برابر با ١۵ اوت ۲۰۲۱، برگزار شد. در این نشست، پانزده عضو”شورای هماهنگی”کارزار بر اساس مفاد اساسنامه موقت کارزارو با رای اعضاء و داوطلبان عضویت حاضر در نشستمجمع انتخاب شدند و پیشنهاد ها و رهنمودهاییهم برای ادامه فعالیت کارزار ارائه شد. متعاقباً در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ (۲۰اوت ۲۰۲۱)، اعضای شورای هماهنگی،در اولین جلسه خود و براساس مفاد اساسنامه کارزار، ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل”هیئت مسئولان”کمیته های اجرائی کارزار را انتخاب کردند. شورا همچنین پس از بررسی چند بدیل برای نام کوتاه تر و مناسب تر برای کارزار، با تغییر نام پیشین آن از “کارزار جهانی برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران” به نام جدید “کارزار حقوق بشر برای ایران” موافقت کرد.

هم میهنان گرامی،
اینک با تثبیت بیشتر و مناسبتر تشکیلات کارزار، اعضای شورای هماهنگی و هیئت مسئولان منتخب امیدوارند که در این دوره از کنش ها،بهپشتوانه همکاری ها و همراهی هایهمه اعضای کنونی و آتی، کارزار و در ادامه کنش های موفق در یک سال گذشته، بتوانند در پیاده کردن طرح ها و برنامه های کارزاردر جهتتحقق اهداف برشمرده در منشوربیش از پیش کوشا باشند.در این راه، به ویژه،هدف فرهنگی کارزار مستند کردن اخلاق حقوق بشری و تاکید بر اهمیّت رفتاری و گفتمانی آن در حریمگفتگوو مبارزه است. هدف سياسی کارزار نیز بر اين اصل استوار است که در يک جامعه دمکراتیک، اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر باید به حقوق مثبت تبدیل گردد. بدین معنی که حقوق بشر حقوقی تکاملی برای انسانها است و دولتها باید موظّف به رعايت و حمايت قانونی از آن شوند.
تلاش و کوشش برای پیشبرد اهداف اشاره شده در بالانیازمندبه طرح و اجرای برنامه های رسانه ای و ارتباطات و تماسهای مستمر و حرفه ای است. تاٌمينبودجه لازم برای هزینه های این فعالیت هایکی از چالشهای اساسی کارزار خواهد بود.همچنین، کمک کارزار به خانواده های زندانیان سیاسی که در مضیقه برای امرار معاش هستند، از دیگر هزینه های کارزار است که نیاز به تامین بودجه دارد. اساسنامه کارزار، به درستی،دریافت کمک مالی از هر دولت، حزب و سازمانسیاسی را منع میکند.بنابراین، پرداخت مخارج کارزارمیبایستی از محل حق عضويّت اعضاء و کمکهای ایرانیان توانمند مالی کهاحساسخويشاوندی عقیدتیبا فعالان حقوق بشر دارند،تامین گردد. به عبارت ديگر، این پيش شرط و اميد واقعبينانهبرای دریافت کمک از توانمندان مالی ایرانی، هم کسب اعتبار برای کارزار در مجامع ايرانيان و نهادهای بينالمللی حقوق بشر میکند و هم تامین بخشی از بودجه کارزار.

هم میهنان گرامی،
بنيان گذاران، فعالان و اعضای کنونی کارزار افراد ی هستند با بينشهای متنوّعسياسی و ارزشی و با آین باورکه در ايران رها شده از فاشيسم آخوندی، نهادينه کردن امر دفاع از حقوق بشر، پيش شرط مدنيّت اجتماعی است. لذا، چنین باوری بر ديگرباورهایکنشگراندر کارزاراولويّت دارد. کنشگران کارزار میدانند که در چارچوب فرهنگ سياسی ايران،تحقق اهداف “کارزار حقوق بشر برای ایران” پروژه ای آرمانگرا محسوب ميشود. ولی، با اين واقعيّت هم آشنا هستند که از عصر روشنگری تا کنون مبارزه برای دستيابی به ارزشهای دمکراتيک و ارتقاء حقوق انسان در کشورهای مختلف با چهره آرمانگرائی آغاز شد، با جسارت، صبر و شکيبائی کنشگران، اهداف آرمانی آنان، گام به گام، تبديل به مواضعی منطقی و ضروری گردید، مورد احترام و حمايت وسيع جوامع قرار گرفت و در ساختار قانونی بسیاری از کشورهای جهان جایگاه راستین خود را یافت. در میهن ما نیز، امید میرود کهبا گسترش چشم گير گفتمان حقوق بشر و مبارزه فراگير و درخشان عامّه مردم در طلب معیشت، آزادی و دادخواهی و باگسترش و پیشبرد فعالیت های کنشگران حقوق بشر، دستیابی حداکثری به اهداف حقوق بشری ممکن گردد.

گرامیان،
با سپاس از شما، باورمندان به اصول جهان شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر، دعوت میشود درصورتی که مایل به پشتیبانی مؤثّر از اهداف “کارزار برای حقوق بشر در ایران” باشید، برای عضویت، کمک مالی و یا کسب اطلاعات بیشتر با اعضای کارزار و یاایمیل زیر تماس بگیرید:
forirankarzar@gmail.com
شورای هماهنگی کارزار حقوق بشر برای ایران
مریم آقازمانی، شیرین اسفندارمز، حسن اعتمادی، مریم اعتمادی، محمد ترابی، منیژه حبشی، محمود زهرائی، بهروز ستوده، منیژه صبا، ایبو عبدُلی، منصور فرهنگ، محمد مقیمی، سپیده ناصری، منوچهر نامورآزاد و حسن نایب هاشم

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …