اعتراضات در نفت و کارزار حمایت از کارگران- شهلا دانشفر

روزشماری از اعتراضات در نفت و همبستگی های مردمی

اعتراضات در نفت همچنان در حال گسترش است. این اعتراضات  با پیشروی های بیشتر خود کیفیت جدید تری بخود میگیرند و هر روز بخش های بیشتری به آن می پیوندند.  تجمعات اعتراضی هر روزه کارگران در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و گسترش دامنه این اعتراضات به شرکت های  مختلف عملیاتی در فلات قاره و مناطق نفتخیز جنوب و مسجد سلیمان و ماهشهر و غیره، به میدان آمدن کارگران جدید الاستخدام رسمی در این مناطق ، وارد میدان شدن بازنشستگان نفت و نیز گسترش دامنه اعتراضات به دیگر بخش های شاغل در نفت گستردگی اعتراضات در این صنعت کلیدی که شاهرگ اقتصادی حکومت است را به نمایش میگذارد. اعلام  روزهای اعتراضی یکشنبه ها، دوشنبه ها و سه شنبه ها از سوی کارگران رسمی معترض در مناطق مختلف عملیاتی نفت  و اولتیماتوم دادنهای کارگران به تداوم مبارزاتشان نشانی از درجه اتحاد و سازمانیافتگی این مبارزات است.

اعتراضات سالهای اخیر کارگری در نفت ضربه محکمی بر فضای پادگانی مراکز نفتی زد.  انقلاب زن زندگی آزادی ضربه را بر این فضا کاری تر کرد و امروز کارگران رسمی نفت که بیشترین فشارهای امنیتی بر آنان وارد می آمد، به میدان آمده و تجمع میکنند و صدای اعتراضشان را بلند کرده اند و این یک اتفاق مهم در نفت  است که راه را برای سراسری شدن اعتراضات در این مرکز کلیدی بازتر کرده است.

 در بستر چنین شرایطی و پایان یافتن دوره ایزوله ماندن اعتراضات در نفت بخاطر شرایط پادگانی آن  امروز شاهد بازتاب گسترده تر اخبار اعتراضات کارگران نفت در سطح جامعه هستیم و مدیای اجتماعی لحظات این اعتراضات را هر روزه پوشش میدهد. از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت یک مرجع مهم بازتاب اعتراضات نفت در جامعه و جلب حمایت و همبستگی از آن است. در همین راستا روز ۱۴ آبانماه هفت تشکل از کارگران، بازنشستگان و نهاد دفاع از حقوق زن طی بیانیه ای حمایت و پشتیبانی خود را از اعتراضات کارگران نفت اعلام داشتند. در بخشی از بیانیه حمایتی آنها چنین آمده است:” اعتراضات کارگران رسمی نفت، فشار اساسی و تعیین کننده بر دولت وارد خواهد آورد و آن را مجبور به پاسخگویی خواهد کرد و پی آمد هر پیروزی و موفقیت کارگران نفت زمینه ساز پیروزیها و موفقیتهای کارگران در همه بخشهای دیگر خواهد شد. وظیفه همه ما کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران و همه انسانهای خواهان رفاه و آسایش است که از مبارزات کارگران رسمی نفت حمایت کنیم”.

همچنین یک اتفاق مهم در اعتراضات روزهای اخیر تجمع بازنشستگان نفت با شعار “شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد” بود.  بازنشستگان نفت همچون دیگر بازنشستگان به فقر و بی تامینی و علیه دزدیها و اختلاس ها در صندوقهای بازنشستگی اعتراض دارند. نکته مهم اینست که  کارگران رسمی نفت نیر در کنارشان ایستاده و تعرض به معیشت بازنشستگان را امری مربوط به  خود دانسته و  در اعتراضات گسترده بیش از یکماهه شان با اعلام خواستهایی چون لغو محدودیت حق سنوات بازنشستگی و اجرای کامل ماده ده که بهبودی در حقوق ها میدهد و شمول آن به همه کارگران شاغل و بازنشسته از ۹ سال پیش یعنی از ابتدای تصویب این قانون،  پرداخت بک-پی ماده ده و توقف دست درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت،  صف  مبارزاتی متحد خود را  با بازنشستگان به نمایش گذاشته اند.

بازنشستگان نفت در اعتراضات هفدهم آبان ماه خود  با فریاد  شعار “شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد” همصدا با دیگر بخش های بازنشستگان پرچم اتحاد طبقاتی کارگری در مبارزه علیه فقر و فساد را در نفت و در سطح جامعه برافراشته تر کردند.  و این یک اتفاقی سیاسی مهم  در مبارزات کارگران نفت است. و به یک معنا همانطور که در نوشته دیگری اشاره کردم یک مصداق واقعی این شعار اعتراضات همزمان بازنشستگان در کف خیابان و کارگران نفت در مراکز نفتی است. دو قطب مهم اعتراضی در جامعه که به یکدیگر نیرو میدهند، توازن قوا را برای مبارزات کل کارگران در سطح جامعه بهبود بیشتری می بخشند و تنور مبارزات مردمی علیه جهنم جمهوری اسلامی را داغتر میکنند.

بدین ترتیب اعتراضات در نفت با حرکت پر شتاب خود میرود تا سراسری شود و به نقطه عطفی تحول بخش در تداوم انقلاب زن زندگی آزادی و به حرکت در آوردن موج قدرتمند تری از انقلاب تبدیل شود. و سازمان یافتن کارگران رسمی نفت نه تنها مبارزات در بخش نفت را قدرتمند خواهد کرد، بلکه در قدرت گیری اعتراض و متحد شدن همه کارگران در همه بخشهای تولیدی، پروژه ای، خدماتی و غیره در مقابل کارفرمایان و سیستم حکومتی حامی آنان هم تأثیر فراوان خواهد داشت.

این چنین است که در یکم آبانماه بود که حزب کمونیست کارگری کارزار حمایت از کارگران نفت را در دستور خود گذاشت. هدف  این کارزار  قرار دادن این اعتراضات مهم به مرکز توجه جامعه و جهان و جلب وسیعرین همبستگی های مردم با آن است. گزارش اقدامات تا کنونی در این کارزار را متعاقبا اشاره خواهم کرد.

در اینجا  تاکید من بر اتحاد مبارزاتی همه بخش های نفت و پیوستن به روزهای اعتراضی اعلام شده از سوی بخش های معترض کارگران نفت است.  تاکید من بر شکل گیری شوراهای سازماندهی اعتراضات کارگری در بخش های مختلف نفت و بهره گیری از تجربه کارگران پروژه ای پیمانی نفت است. این کار کمک بزرگی به پیشبرد متحدانه اعتراضات و تدارک برای رفتن بسوی اعتراضات سراسری در نفت خواهد بود.

اعتراضات کارگران نفت به تعرضات معیشتی حکومت و دزدی ها و اختلاسهاُ‌، اعتراضات کارگران نفت علیه ساختار های پایه ای سیاسی اقتصادی حکومت با خواست خروج پیمانکاران چپاولگر از محیط های کار و رسمی شدن انواع و اقسام قراردادهای برده وار کاری همه وهمه موضوعات اعتراض بخش عظیمی از کارگران و کل جامعه است.  تاکید من بویژه بر حمایت همه جانبه کارگران  معلمان، دانشجویان و اساتید دانشگاهها، پرستاران و کادر درمانی و بخش های مختلف جامعه از اعتراضات کارگران نفت است. صدای کارگران نفت در ایران و در جهان باشیم. روزشماری از اعتراضات کارگران رسمی نفت که از نیمه های مهر مهر سر بلند کرد و اعتراضات گسترده در نفت از آن تازیخ تا کنون ضمیمه این نوشته است. این روزشمار تصویری روشنی از  پیشروی قدرتمند اعتراضات در نفت بدست میدهد.

گزارشی کوتاه از کارزار نفت

استارت کارزار حزب کمونیست کارگری در حمایت از کارگران نفت در یکم آبان ماه زده شد. اقدام میدانی در راستای کارزار حمایت از کارگران نفت برگزاری آکسیونهای اعتراضی در حمایت از این کارگران در خارج کشور است. در این هفته در کانادا در تورنتو و ونکوور، در آلمان در کلن و فرانکفورت، در سوئد در مالمو و در شهر خرونینگن هلند آکسیون هایی به این مناسبت برگزار شد. از سوی تشکیلات حزب کمونیست کارگری در شرق کانادا در تورنتو در سیزدهم آبانماه در پلازای ایرانیان این آکسیون برگزار گردید و بابک یزدی دبیر تشکیلات خارج سخنران آن بود.  به همین مناسبت در همین روز   آکسیونی در   شهر خرونینگن هلند برپا گردید. همچنین در مالمو  در سوئد و کلن و فرانکفورت در آلمان اکسیونهایی به مناسبت گرامیداشت یاد آرمتیا گراوند و همچنین در همبستگی با کارگران نفت در ایران برگزار گردید. در کلن نسان نودینیان از اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری سخنرانی کرد  و در سخنانش بر پیوستن به کارزار حمایت از کارگران نفت تاکید کرد.

از سوی دیگر نهاد فری دم ناو (کمپین برای آزادی کارگران زندانی) کارزار حمایت از کارگران نفت را در دستور گذاشت. کنفرانسی آنلاین در تلویزیون کانال جدید با شرکت جمعی از فعالین کارگری و یکی از معلمان معترض از ایران و فعالینی از اتحادیه های کارگری در سوئیس و کانادا برگزار شد.  در شهر ونکوور کانادا نیز از سوی همین نهاد در چهاردهم آبانماه آکسیونی اعتراضی در مقابل آرت گالری برگزار شد.  بعلاوه یک اقدام مهم کمپین برای ایجاد تشکلهای کارگری بازتاب جهانی اخبار اعتراضات کارگران نفت است . در این رابطه این نهاد طی نامه ای به اتحادیه های مختلف کارگری جهانی، این اتحادیه ها را به همبستگی با کارگران فراخواند. تا کنون بزرگترین  اتحادیه کارگری سوئیس با بیش از ۳۶۰ هزار عضو، اتحاد کارگران و کارکنان خدمات دولتی ونکوور و حومه در کانادا با  ۸۵۰۰۰ عضو  و  لیزا مازون  نماینده مجلس سنای این کشور از حزب سبزها همبستگی خود را با کارگران نفت و خواستها و مبارزاتشان اعلام داشته اند. در کنفرانس همچنین سه تن از کارگران نفت در پیامهایی پر شور از کنفرانس حماایت کرده و از مردم طلب حمایت و همبستگی کردند.

گفتنی است که  طی مدتی که کارزار حمایت از کارگران نفت جریان دارد، اخبار هر روزه اعتراضات این کارگران همراه با کلیپهایی از تصاویر اعتراضات بطور برجسته تری در تلویزیون کانال جدید بازتاب یافته و در مدیای اجتماعی حزب انعکاس پیدا کرده است. از جمله برای پیشبرد این کارزار و جلب توجه وسیع جامعه به جایگاه مهم اعتراضات کارگران در برنامه های مختلف تلویزیونی  بصورت گفتگو و میز گرد و نیز بصورت نوشتاری در نشریات مختلف حزب مباحث مربوط  به اعتراضات نفت مورد بحث قرار گرفته است.

کارزار حزب برای حمایت از کارگران نفت ادامه دارد . ما سعی میکنیم از طریق همایشها و برپایی آکسیونهای اعتراضی در کشورهای مختلف جهان و گرفتن حمایت های بین المللی و برنامه های ویژه حمایت از کارگران نفت در کانال جدید و بازتاب وسیع اخبار این اعتراضات در سطح جامعه و جهان صدای کارگران نفت باشیم و  این کارزار را با قدرت به جلو ببریم.

روزشماری از اعتراضات در نفت

– روزهای ۱۳تا ۱۷ و نیز بیستم و بیست و یکم آبانماه تجمعات اعتراضی کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گازآغاجاری علیه تعرضات معیشتی حکومت و عدم پاسخگویی به خواستهایشان جریان داشته است.اعتراضات کارگران این شرکت هر روزه شده است. حذف تعیین سقف حقوق که موجب کاهش حقوقها در شرایط گرانی هر روزه میشود، بازگرداندن مالیات های سنگین اخاذی شده ، لغو محدودیت حق سنوات بازنشستگی و اجرای کامل ماده ده که بهبودی در حقوق ها میدهدو شمول آن به همه کارگران شاغل و بازنشسته از ۹ سال پیش یعنی از ابتدای تصویب این قانون،  پرداخت بک-پی ماده ده و توقف دست درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت از جمله خواستهای فوری کارگران رسمی نفت است. روز ۲۱ آبان همچنین کارگران رسمی فلات قاره در منطقه سیری بار دیگر برای پیگیری مطالباتشان تجمع کردند.

-روزهای ۱۶ و  ۱۷ آبان بازنشستگان و بازنشستگان صنعت نفت اهواز صندوق غرب همچون روزهای پیش دراعتراض به غارت صندوق و اساسنامه مغایر با قانون صندوق تجمع داشتند. این کارگران با شعار”به صندوقهای بازنشستگی دست نزنید” عزم خود را برای مقابله با دزدی ها و اختلاسها اعلام کرده اند. بازنشستگان نفت با فریاد شعار “شاغل و بازنشسته اتحاداتحاد” همچون دیگر بخش های بازنشستگان پرچم مبارزاتی متحد کارگری در نفت و درسطح جامعه را برافراشته تر کردند.  

-روز۱۶ آبان کارگران رسمی وزارت نفت در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر به اعتراضات گسترده علیه تعرضات معیشتی حکومت و تعیین سقف مزد که کاهش دستمزدها را در پی دارد، پیوستند.

– روز16 آبان اعتراضات کارگران رسی اخیرالاستخدام مناطق عملیاتی صنعت نفت که از سال ۹۲ به بعد استخدام شده اند، در اکثر شرکتها ومناطق عملیاتی تجمع کردند. تجمعات این کارگران که حداقل حقوق و دستمزد را دریافت میکنند، در مناطق عملیاتی اروندان، مناطق نفتخیز جنوب، زاگرس جنوبی، ملی‌حفاری، پالایشگاه آغار دالان، نفت و گاز آغاجاری و نفت و گاز غرب(چشمه خوش) برگزار  و کارگران در محلهای کارشان اجتماع کردند. کارگران جدید الاستخدام رسمی در مناطق عملیاتی نفت اعلام کرده اند که تا وقتی به خواستهایشان پاسخ داده نشود هر سه شنبه تجمع خواهند داشت.

– روز۱۵ آبان ۱۵۰ کارگر شرکت ارمه نو پتروشیمی چاه بهار بدلیل عدم پرداخت معوقات پنج ماهه‌ی خود  از ورود مهندسین به شرکت جلوگیری کرده و دست به اعتصاب زدند.

 -روز ۱۴ آبان کارگران رسمی نفت شاغل در شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب واقع در اهواز،فلات قاره در جزیره خارک،  و فلات قاره درمنطقه سیری تجمع اعتراضی بر پا کردند.

-روزدهم آبان، کارگران رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در ادامه اعتراضاتشان دست به تجمع زدند. بر بنر این اعتراض نوشته شده بود:  “به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت دست ‌درازی نکنید”

– روز دهم آبانماه کارگران رسمی استخدام جدید شرکتهای مختلف نظیر بهره برداری نفت و گاز کارون، مارون، آغاجاری ونفت و گاز غرب با خواست بهره مندی از مزایای کامل اجرای ماده ده و بروز رسانیجداول پرداختی ۲۱ پایه ای اعلام اعتراض کرده و متذکر شدند که تا تحقق خواستهایشان، سه شنبه ها بصورت یکپارچه دست به اعتراض خواهندزد.

-روز نهم آبان کارگرانرسمی نفت در پایانه‌ نفتی خارک و کارگران رسمی جدیدالاستخدام در برخی سکوهای نفتی نیز برای اعتراض به نحوه تعیین پایه حقوق و مزایای حداقلی خود تجمعاتی در محل برگزارکردند.

-روز هشت آبان  گروههایی از کارگران رسمی در سکوهای نفتی ایلام و بلال با خواست لغو کف حقوق و برخی مطالبات دیگر دست به اعتراض زدند.

– روز هشتم آبانماه کارگران پتروشیمی آبادان در اعتراض به حقوق های نجومی مدیران و عدم پرداخت حقوقهای معوقه و حق جذب کارگران با خواست استعفای  “بچاری” مدیرعامل مجتمع، مقابل ورودی پتروشیمی تجمع کرده و علیه او شعار دادند.

-روز 7 آبانکارگران رسمی شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و  کارگران رسمی شرکت نفت فلات قاره شاغل در منطقه سیری در ادامه اعتراضاتشان دست به تجمع زدند. کارگران رسمی شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری روز ششم آبان نیز تجمع داشتند.

-روزسوم آبان کارگران رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاز جاری در اعتراض به تعرضات معیشتی حکومت  تجمع داشتند.

– روز سوم آبانماه کارگران قماری ارکان ثالث سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در اعتراض به حذف سهمیه پروازی خود دست به اعتراض زدند. این کارگران خواستار برخوردای از این حق همچون همکاران رسمی خود و  برچیده شدن هر چه سریعتر تبعیض ها  شده اند.

-روز دوم آبان کارگران اخراجی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر دراعتراض به اخراج خود مقابل ساختمان شرکت پایانه‌ها تجمع کردند.

-روز دوم آبانماه کارگران شرکت ثمین زیر مجموعه پتروپارس در منطقه نفتی جفیر در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه دستمزد و نبود امکانات رفاهی دست از کار کشیدند و اعتصاب آنها درسوم آبان نیز ادامه داشتند.  دراین شرکت علیرغم وعده های داده شده  بیست روز کار و ده روز استراحت اجرا نمیشود و در آغاز کار مدیریت شرکت بدون بستن هیچ  نوع قراردادی، بر سر مزد با کارگران توافق میکند اما  بعد از سه ماه  زیر همه توافقات زده و مزدی بسیار کمتر پرداخت میکند و هم اکنون چهارماه مزد آنها پرداخت نشده است.  بعلاوه وضع خوابگاههای آنان بسیار بد و غیربهداشتی است. از جمله در یک اطاق با گنجایش حداکثر ۱۲ نفره،  هشت کارگر با وضعیت بهداشتی بسیار بد زندگی میکنند.  کیفیت غذای شرکت نیز بسیار پایین است.  کارگران به این وضعیت اعتراض دارند.

-روز یکم آبانماه کارکنان رسمی وزارت نفتشاغل در شرکت نفت فلات قاره در سکوی دریایی بهرگانسر و ابوذر در اعتراض به تعرضات معیشتی حکومت و عدم پاسخگویی به خواسته‌هایشان تجمع کردند.  

-روز۳۰ مهر  گروه هایی از  کارگران رسمی شاغل در شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری و  شرکت فلات قاره در جزایر سیری و خارگ بخاطر تعیین سقف حقوق و تعرضات معیشتی حکومت تجمع کردند.

– روزبیست و نهم مهر ماه گروههایی از کارگران قراردادی (قرارداد معین) ستادی مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره و منطقه یک عملیات انتقال گاز میانکوه با خواست  قراردادهای مستقیم و رسمی مقابل ساختمان چهارطبقه (مدیریت مناطق نفتخیز) در اهواز دست به تجمع زدند. یک اعتراض کارگران قراردادی نفت به انواع مختلف قراردادهای کاری از جمله در اشکال قراردادهای حجمی،مدت زمان معین و ارکان ثالث است. این کارگران با اعتراض به عدم اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان مصوب دیماه ۱۴۰۰ شورای اداری و استخدامی نفت در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ها خواستار فوری قراردادهای مستقیم و رسمی هستند. این کارگران اولتیماتوم داده اند که در صورت اجرایی نشدن خواستشان اعتراضاتشان را گسترده تر به پیش خواهند برد و  دامنه آن به جزایر و سکوهای عملیاتینفت کشیده خواهد شد.

-روزهای ۲۵ و  ۲۶ مهر کارگران رسمی شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت‌و‌گاز آغاجاری برای پیگیری مطالباتشان تجمع کردند. این کارگران که یکشنبه های اعتراض را اعلام کرده بودند برهر روزه بودن اعتراض خود تاکید کردند.

-روزدوشنبه ۲۴ مهر، اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل درسکوهای فروزان، ابوذر و بهرگانسر شرکت نفت فلات قاره و همچنین کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به تعرضات معیشتی حکومت و برای پیگیری مطالباتشان تجمع کردند.

– روز ۱۷ مهر کارگران ارکان ثالث پالایشگاه نفت آبادان، دست به تجمع و اعتراض زدند. تجمع این کارگران در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و معیشتی صورت گرفت. حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطه تامین نیروی کار یک خواست مهم این کارگران است. در پالایشگاهآبادان حدود چهار هزار کارگر به صورت پیمانکاری شاغل هستند و به دزدیده شدن بخش مهمی از حقوقشان توسط پیمانکاران و شرایط برده وار کار پیمانی و قراردادهای موقت و نداشتن امنیت شغلی  اعتراض دارند.

 -روز ۱۷ مهر کارگران رسمی نفت در سکوهای نفتی ابوذر و منطقه خارک  بنا به قرار از قبل تعیین شده و برای پیگیری خواستهایشان دست به تجمع زدند. در روز قبل نیز کارگران سکوی نفتی در مسجد سلیمان با مشارکت کارگران بخش های نظاره گری تجمع داشتند. این اعتراضات بخاطر سقف ‌حقوق ناعادلانه، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت۳۰ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از۴۰سال شکل گرفته است. کارگران سکوهای نفتی اعلام کرده اند که تا وقتی پاسخ نگیرند  هر دوشنبه تجمع خواهند کرد. 

 -روز ۱۲ مهر کارگران شاغل در پتروشیمی آبادان برای دومین  روز به دلیل عدم پرداخت شش ماه دستمزد ، حذف آیتم ۴۰ درصد حق جذب و افزایش بدهی‌هایاین مجتمع که منجر به خوابیدن بخشهایی از فعالیت آن شده است دست از کار کشیده و تجمع کردند. همزمان با این اعتراضات کارگران بخش اورهال این پتروشیمی نیز اعتصاب داشتند که بنا بر اخبار منتشر شده بی‌سابقه بوده است.

– ۱۲ مهر گروهی از کارگران قراردادی وزارت نفت اعم از قراردادی های ملی حفاری و کارکنان پالایشگاه نفت آبادان، در اعتراض به مطالبات ده ساله زمین مانده خود در مقابل ساختمان مدیریت شرکت مناطق نفتخیز جنوب در اهواز دست به تجمع واعتراض زدند. روز  ۱۱ و ۱۲ مهر  همزمان با این اعتصاب کارگران بخش اورهال این پتروشیمی نیزاعتصاب داشته‌اند که بنا بر اخبار دریافت شده بی‌سابقه بوده است. در اعتراض به تعیین سقف غیرقانونی حقوق

 -روزدوشنبه دهم مهرماه، کارگران رسمی نفت در سکوهای دریایی در ۲شرکت فلات‌قاره ایران و نفت‌ و‌ گاز پارس در اعتراض به تعیین سقف حقوق و حذف یکسری از آیتم های مزدی خود و بخاطر پاسخ نگرفتن دیگر مطالباتشان در محل کار خود تجمع کردند. این کارگران اعلام داشتند که  دوشنبه‌های اعتراضی تا پاسخگویی مقامات مسئول ورفع مشکلاتشان ادامه خواهد داشت.

 -روز یکشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۲، گروهی از کارگران رسمی نفت در مناطق نفتخیز جنوب، در اعتراض به تعیین سقف حقوق و کاهش دریافتی های خود و  عدم پرداخت کامل پاداش سنوات بازنشستگی و سایرمطالبات شان، مقابل بلوک دوم ساختمان ۵ طبقه مدیریت شرکتنفت در اهواز تجمع کردند.

گسترش حمایتها از کارگران نفت

در ادامه کارزار در حمایت از کارگران نفت روز ۲۱ آبان  شماری از تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی مستقل از حکومت در سراسر کشور طی بیانیه ای تحت عنوان”ما دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور همبسته و همراه با اعتراضات کارگران نفت هستیم!”  و سر سخن فرزند کارگرانیم کنارتان می مانیم همبستگی خود را با اعتراضات کارگران نفت اعلام داشتند.  در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:” ما تشکل‌های دانشجویی و بخش عظیمی از دانشجویان سراسر کشور از اعتراضات کارگران صنعت نفت و از گسترش اعتراضات کارگران بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی در سراسر کشور، به هر شکل ممکن حمایت می‌کنیم. ما به خوبی می‌دانیم که درد مشترک ما چیست و این درد چگونه درمان می‌شود. ما مطمئن هستیم که چرخ‌های این ماشین کشتار و جنایت و سرکوب من‌جمله چرخ‌های اقتصاد جمهوری اسلامی را روزی به کمک دستان پرتوان کارگران مبارز نفت متوقف خواهیم کرد. پیش به سوی ایستادگی عمومی جامعه برای تمام حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌ که از ما دریغ کردند؛ پیش به سوی تداوم انقلاب “زن زندگی آزادی” تا پیروزی …

 امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از:   تشکل دانشجویان پیشرو،- نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال،  نهاد دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان)،  کمیته سراسری دانشجویان کردستان،  اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا،  جمعیت دانشجویان آزاد (دانشگاه آزاد سنندج)، ، جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاههای اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، شیراز، صنعتی اصفهان، هنر اصفهان، علوم پزشکی ارومیه، کردستان، فنی دخترانه سنندج، فنی یزدان پناه کردستان،

قبل از آن نیز در چهاردهم آبانماه هفت تشکل از کارگران، بازنشستگان و نهاد دفاع از حقوق زن طی بیانیه ای حمایت و پشتیبانی خود را از اعتراضات کارگران نفت اعلام داشتند. همچنین شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت یک مرجع مهم بازتاب اعتراضات نفت در جامعه و جلب حمایت و همبستگی از اعتراضات کارگران نفت است. در همین راستا روز ۱۴ آبانماه هفت تشکل از کارگران، بازنشستگان و نهاد دفاع از حقوق زن طی بیانیه ای حمایت و پشتیبانی خود را از اعتراضات کارگران نفت اعلام داشتند. این شورا در گزارشات خبری خود بر پیوستن بخش های مختلف نفت به روزهای اعتراضی اعلام شده از سوی کارگران رسمی نفت و پیگیری  خواستها و مطالباتشان تاکید کرده است. این همبستگی ها را در سطح جامعه و جهانی گسترش دهیم.

اینرا هم بخوانید

در صنعت نفت چه خبر؟ گفتگو با شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۸۱۶ گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در تلویزیون کانال جدید …